Wat wij geloven

Want er is één God (1 Timotheüs 2:5a)

Dit is de basis van ons geloof. Wij erkennen en aanbidden Hem als onze God. Hij is één: bij Hem is geen tegenstrijdigheid of verandering. Hij is de eeuwige, goede God, die er altijd al was en er altijd zal zijn. God is de Schepper van hemel en aarde, de zichtbare en de onzichtbare wereld. Hij schiep daarbij de mens naar zijn eigen beeld en zijn gelijkenis. God wil zich dan ook aan mensen doen kennen en zijn plan in hen realiseren:

Πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως πάλαι ὁ θεὸς λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς προφήταις ἐπ’ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν υἱῷ, ὃν ἔθηκεν κληρονόμον πάντων, δι’ οὗ καὶ ἐποίησεν τοὺς αἰῶνας⸃ :

‘Nadat God voorheen veel keren en op veel wijzen tot de (voor) vaders gesproken had en door profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door een van karakter Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie (Zijn Logos en niet Jezus Christus, John 1:1) Hij ook de wereld gemaakt heeft’ (Hebreeën 1:1,2).

God is enkel goedheid en liefde

Gods is enkel goed en er is in Hem geen enkele duisternis (1 John 1:5;  Jacob 1:13). Uit liefde schiep Hij de mens en God is vol van genade (Romeinen 3:23,24). Zijn liefde bewijst Hij door zijn Zoon Jezus Christus, Die vrijwillig zijn eigen leven gaf als losprijs aan satan voor onze zonden, zodat wij eeuwig zouden leven (Openbaring 5:9 ). Iedereen die Gods boodschap aanvaardt en zich bekeert, mag zich een kind van God noemen (1 John 3:1).

De Heilige Geest, de Geest van God Zelf

Maar wanneer de Heilige Geest over u komt, zult u kracht ontvangen en van Mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judéa en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.

Leven uit de Geest

Zoals een mens een geest heeft, heeft God ook een Geest. Gods Geest kun je omschrijven als dat deel van God, waarmee Hij zichzelf heel intens met de mens wil verbinden. Door zijn Geest voert God zijn werk uit. Daarom noemt de Bijbel Gods Heilige Geest: de hand of arm van God, de kracht van God en niet een 1/3e godheid via Rome. Zoals God volmaakt en heilig is en geen enkele verbinding heeft met het kwaad, zo is ook zijn Geest Volmaakt en Heilig. Gods Geest doorgrondt alles, ook het plan en de diepste gedachten van God. Als je Gods gedachten wilt begrijpen en zijn werk wil uitvoeren en actief wil zijn in de geestelijke wereld, dan kun je niet zonder de vervulling met Gods Heilige Geest (1 Cor.2:10,14). Jezus laat je ook niet alleen, maar belooft:  ‘Wanneer Gods Geest over u komt, zult u kracht ontvangen en van Mij getuigen’. Jezus noemt Gods Heilige Geest: de Trooster of Pleitbezorger en ook de Geest van de waarheid, die bij en in ons zal zijn. Gods Geest wil je vrijmaken van de wet van zonde en dood (Rom.8:2) en wil je levend maken. Door de kracht van Gods Heilige Geest overwin je de zonde in je leven. Gods Heilige Geest wil je leren en inspireren met Gods gedachten en wijst je de weg tot de vólle waarheid.

Jezus Christus

Ik ben de Opstanding en het Leven, wie in Mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven (Johannes11:25)

Jezus Christus is de zoon van God, omdat God zelf zegt: ‘Jezus is mijn geliefde Zoon, de Man naar mijn hart, luister naar Hem!’.Hij is Gods vlees geworden Woord uit Gods Logos (Joh.1:1). Jezus Christus liet Gods ware aard zien, namelijk liefde en goedheid. De boodschap die wij van de Zoon gehoord hebben en aan u overbrengen luidt: ‘God is licht en er is in hem geen spoor van duisternis’ (1 Johannes1:5). Jezus leert ook dat er in de geestelijke wereld een tegenstander rondgaat, de satan, die mensen wil afhouden van het meewerken aan het plan van God en alles in het werk stelt om hun leven te laten mislukken. Jezus verbindt al het onheil, ellende, ziekte en kwaad met deze bron. Hij betitelt de duivel als ‘de vader van de leugen en de mensenmoordenaar vanaf het begin’.

Door de boodschap van Jezus Christus en zijn offer op het kruis van Golgotha is het voor alle mensen mogelijk om vergeving van zonden te ontvangen en opnieuw verzoend en herenigd te worden met God. Door de redding brengende woorden van Jezus die geladen zijn met de kracht van Gods Geest, kan elke band met satan en zijn demonenrijk worden doorbroken en alle schade die hierdoor is ontstaan worden weggewerkt (Joël 1:4). Jezus kan elk mens naar lichaam, ziel en geest weer volkomen gezond maken, waardoor deze aan het oorspronkelijke doel van God kan gaan beantwoorden (2 Timotheüs 3:16,17; Jacobus 5:13-16). Dit werk van Jezus in mensen verloopt niet automatisch. Het vraagt om persoonlijk geloof, liefde, trouw en inzet. Jezus werkt niet buiten de mens om, maar te allen tijde samen mèt de mens. Hij doet een beroep op alles wat God bij mensen van nature heeft ingeschapen.

De mens

En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem (Genesis 1:27).

God zoekt naar een relatie met de mens gebaseerd op liefde. Daarom schiep Hij hem naar zijn beeld om zijn liefde in die mens te laten opbloeien. God schiep de mens als eenheid, die bestaat uit lichaam, ziel en geest. Het lichaam, de uiterlijke mens, leeft in de zichtbare wereld. De innerlijke mens (ziel en geest), leeft in de onzichtbare, geestelijke wereld. Ieder mens leeft daarom in twee werelden tegelijk. De mens heeft bij zijn schepping van God alles meegekregen om van begin af aan contact te hebben met God en een hechte relatie met Hem op basis van liefde op te bouwen.

Begin zonder zonde

Elk mens begint zijn bestaan zonder zonde en schuld. Dit in tegenstelling met de belijdenisgeschriften die dit bewust ontkennen. Toch is geen mens uit zichzelf in staat om de zonde te weerstaan. Door de zonde is de mens gescheiden van God en ziekte en dood worden daarom zijn deel. Ieder mens draagt daarin zijn persoonlijke verantwoordelijkheid (Ezechiël 18:4). Maar God heeft de wereld lief door Zijn eniggeboren Zoon, Die zijn eigen leven, vrijwillig uit liefde heeft gegeven, zodat ieder die in de Zoon gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’. Jezus wil elk mens verlossen van de zondeschuld en weer volkomen gezond maken naar lichaam, ziel en geest.

De bestemming voor de mens

God kent elk mens persoonlijk. Hij wil dat ieder mens uitgroeit tot de volmaakte en volwassen geestelijk mens, die Hij van het begin af aan voor ogen had (Mattheüs 5:48). ‘Zodat de mens van God, volmaakt zou zijn, tot alle goede werken volkomen toegerust’ (2 Timotheüs 3:16). Jezus en zijn apostelen roepen ons daarom op om navolgers te worden van hen en door geloof en geduld alle beloften van de Vader te erven (Hebr.6:12). De mens is bestemd om samen met de Heer Jezus op de troon van God te zitten (Openbaring 3:21). Dan is de door God bedoelde volkomen eenwording tussen Hem en zijn kinderen bereikt (1 Corinthe 15:28).

De Bijbel

Wanneer u bij mijn woorden blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen (Johannes 8:31).

De Bijbel bevat de woorden van God en is daarom het uitgangpunt van het Christelijke geloof. Jezus Christus is het vleesgeworden Woord van God, uit Gods Logos (Johannes1:1-4) en geen 1/3e god zoals de valse drie-eenheidleer al 17 eeuwen uitdraagt. Al Gods woorden worden door Hem werkelijkheid. Wanneer wij ons bezighouden met de woorden van God, letten we erop, deze niet buiten Jezus Christus, of buiten het eeuwige voornemen en plan van God om te verklaren. We dienen met name het Oude Testament daarom te verstaan onder de verlichting van Heilige Geest en we vergelijken alles het met het evangelie van Jezus Christus en met de leer van de apostelen. Daarom kunnen wij de Woorden van God nooit afzonderlijk of los van Jezus Christus interpreteren. Paulus schrijft in 2 Timotheüs 3:16,17: ‘Elk (van God) geïnspireerd Schriftwoord, is nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, zodat de mens van God volkomen is, tot alle goede werken volkomen toegerust.’ Gods Geest wil het Woord van God in je tot leven brengen. Jezus zegt: ’Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam’ (Johannes 6:51).

Dagelijks het woord van God overdenken en in praktijk brengen is van levensbelang voor elke christen. Onze weergegeven inzichten baseren we op al die woorden die door God geïnspireerd zijn in het Oude en Nieuwe Testament, welke samen de 66 boeken van de Bijbel vormen. Jezus Christus is de volledige openbaring van God (Hebreeën 1:3) en daarom is ons uitgangspunt het evangelie van het koninkrijk der hemelen wat ons door Jezus Christus en zijn apostelen, op betrouwbare wijze is overgeleverd (Efeze 3:4,5; Hebr.2:3). Daarin onderscheiden we:

  • Het koninkrijk van God: Mattheüs 6:33; Marcus 4:11; Lucas 4:43; Romeinen14:17.
  • Het rijk van satan: Mattheüs12:26; Lucas11:18; Efeze 6:12.
  • Het dodenrijk met zijn afgrond: Matth.16:18; Luc.16:23; Hand.2:31; Op.1:18;   20:13,14.

Uiteindelijk zal alleen het Koninkrijk van God overblijven en het rijk van Satan en Dood in de vuurpoel worden geworpen. Dan zal God de Vader, ‘alles in allen zijn’. We proberen zo veel mogelijk de tekst in hedendaags Nederlands weer te geven, zoals o.a. De Herziene Statenvertaling en de Willibrord Vertaling, maar vullen soms ook aan uit vroegere vertalingen die gebaseerd zijn op de Septuaginta, de Vulgata of de Alexandrijnse teksten. De nieuwste vertalingen die veel van de Woorden van God verdraaien, gebruiken we niet.

De Satan – Een reële vijand!

In de onzichtbare wereld bestaat een enorm en intens verzet tegen Gods plan met de mens. De satan en zijn legers demonen zetten alles in om Gods doel te verijdelen. Als ooit de grootste aartsengel in Gods schepping, wil de satan nu zelf een god zijn en door mensen worden aanbeden, bóven God, de Vader van Jezus Christus. Deze grote engel (eens de ‘verzegelaar van de som’ – Gods ‘rentmeester’ – Canisius Vertaling), is afgevallen tot de grootste massamoordenaar aller tijden en is nu enkel nog vol wraak, haat en afgunst jegens God en de mens. Met inmiddels miljarden doden op zijn naam, willen satan en zijn demonen alle mensen met zijn leugens ‘inspireren’ om hen zo van Gods doel af te houden en voor zijn eigen doel gebruiken. De satan is volkomen wetteloos en volhardt in zijn waanzin. Jezus Christus betitelt de satan daarom als de ‘mensenmoordenaar vanaf het begin en de vader van alle leugens’. Jezus Christus kwam echter om het werk van de satan te verbreken (1 Joh.3:8; 1 Cor.15:25). Hij is de confrontatie met de grootste gevallen engel aangegaan en heeft hem overwonnen. Hij ontnam door zijn dood en zijn opstanding de satan elk bewijs, elk argument, waarmee hij recht op de mensen meent te hebben. Jezus ontwapende alle demonen en overwon hen.

Delen in de overwinning van Jezus Christus

Door te geloven wat Jezus voor ons deed en Hem te gehoorzamen, staan wij sterk tegenover deze vijand en hebben we deel aan de overwinning van Jezus Christus. God heeft de gemeente van Jezus Christus de eindoverwinning over iedere geestelijke vijand beloofd. ‘Zij hebben hem dankzij het bloed van het Lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Zij waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard’ (Op.12:11). Jezus Christus mèt zijn gemeente zal daarom de overwinning behalen over:

  • De duivel met zijn demonenlegers, de boze geesten in de hemel, op de aarde en in het dodenrijk met zijn afgrond.
  • De antichrist, het beest uit de aarde (Op.13:11), mét zijn inwonende geest, het beest uit de zee, de koning van de afgrond, Apollyon (Op.13:1).
  • Koning Dood hemzelf mét zijn cipiers, de gevangenisbewaarders van het dodenrijk.
  • Én eeuwig leven in Gods heerlijkheid (Op17:14).

Bekering en behoud 

Ieder mens heeft gezondigd en is daardoor gescheiden van God (Rom.3:23). Het gevolg van de zonde is de dood (Rom.6:23). Echter vanuit Gods liefde en in gehoorzaamheid aan Zijn Vader heeft Jezus er vrijwillig voor gekozen de doodstraf in onze plaats te ondergaan, waardoor de weg tot de Vader weer open is. Je kunt behouden worden, als je berouw hebt van je verkeerde houding en zonden naar God en naar je medemens. Je wordt gered door dit berouw uit te spreken naar God, door te belijden dat Jezus uw Heer is en door te geloven dat God Hem uit de dood heeft opgewekt (Rom.10:9). Je gaat niet verloren, maar ontvangt het eeuwige leven. Jezus vergeeft volledig en geeft een nieuw leven, waardoor je leven vernieuwd wordt en verandert. Een nieuwe mens is geboren. Een mens die naar Gods bedoeling gaat leven. In de hemel is een groot feest voor iedere zondaar die tot inkeer komt. Jezus zegt: ‘Wie gelooft en zich laat dopen zal vergeving ontvangen voor zijn zonden en gered worden’.

De doop IN water – Een getuigenis

In het Nieuwe Testament werden mensen na een bewuste keuze en omkeer in hun leven door onderdompeling IN water gedoopt in de naam van Jezus. Je laat je dopen op grond van je persoonlijke geloof, omdat je wilt getuigen dat je Jezus bent gaan volgen. Geen babybespenkeling, omdat dit een uitvinding is van mensen die het Bijbels Fundament hebben veracht. De doop is het getuigenis dat je deel bent geworden van het lichaam van Christus. Jezus zelf was ongeveer 30 jaar toen Hij zich liet dopen. Het Nieuwe Testament vertelt over duizenden mensen die zich lieten dopen en ook in de tijd van de eerste gemeenten was dat praktijk. Er wordt nergens melding gemaakt van het besprenkelen van pasgeborenen baby’s. Wij dragen daarom onze kinderen op aan Jezus en zegenen hen voor hun ontwikkeling tot mensen, die zelf voor de Heer Jezus kunnen kiezen. Door de doop IN water getuig je voor God de Vader, Jezus Christus, de engelen én mensen, dat je het oude leven, inclusief je zonden, achter je hebt gelaten. Wanneer je uit het water(graf) opstaat, belijd je dat je zonden zijn vergeven en dat je een nieuw leven hebt ontvangen. Dit nieuwe leven is in gehoorzaamheid toegewijd aan God. Met de doop belijden we dat we met Jezus zijn gestorven en dat we met Hem zijn opgestaan (Rom.6:5).

De doop in Gods Heilige Geest 

De doop in Gods Heilige Geest is voor elke gelovige persoonlijk bedoeld. Jezus belooft dat de Vader zijn Geest zal geven aan ieder die Hem daarom vraagt. Jezus is zelf ook gedoopt met Gods Heilige Geest en is daarin ons voorbeeld. Ook in ons leven mag er een moment zijn dat wij heel bewust bidden om een blijvende vervulling met Heilige Geest, doorgaans na de volwassen doop en onder handoplegging. De Heilige Geest is een kracht van God in ons leven, die ons richt op Jezus, ons helpt en ondersteunt en ons leidt bij het begrijpen van Gods gedachten: ‘Maar wanneer Hij komt, de Geest van de Waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar alles wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zei Ik: Hij neemt uit het Mij en zal het u verkondigen’ (Joh.16:13-15). De innerlijke verbinding van onze menselijke geest met Gods Geest brengt geestelijke vrucht voort: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (Gal.5:22).

De gemeente – het lichaam van Christus

Onze Heer Jezus heeft een groot verlangen om mensen samen te brengen in zijn gemeente. De Bijbel noemt de gemeente het lichaam van Christus, waarvan Jezus het Hoofd is en wij de leden zijn. Door de gemeente wil God zijn plannen uitwerken. De Heer Jezus geeft door de Heilige Geest gaven en bedieningen in de gemeente om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst (Ef.4:11; Rom.12:6). Het is Gods wil dat christenen zich voegen in een plaatselijke gemeente en daar hun plaats gaan innemen. Elk mens, met welke achtergrond ook, is welkom in de gemeente, om te groeien in het geloof, te herstellen van beschadigingen, zegen te ontvangen en weer door te geven. Je mag thuiskomen bij het hart van de Vader, mede door geestelijk voedsel (onderwijs), begeleiding en pastorale hulp te ontvangen. Je geeft het vervolgens door, door elkaar te dienen in de gemeente, elkaar praktisch te ondersteunen en het evangelie in deze wereld uit te leven en te verkondigen. Zo laten we ons door Jezus Christus gebruiken als levende stenen voor de bouw van een geestelijk huis, waar God door zijn Geest woont (1 Petr.2:4-5; Ef.2:21).

Onderwijs

Getuigenis

In samenkomsten en huiskringen onderwijzen en bespreken we het evangelie van Jezus Christus, zoeken we naar de praktische invulling daarvan en naar de openbaring van Gods Heilige Geest. De Vader zoekt mensen die Hem aanbidden in geest en in waarheid (Joh.4:24). De gemeente is geroepen om de liefde van God en het evangelie van Jezus Christus bekend maken in deze wereld (Romeinen 8:19) en om een teken in de hemel te zijn (Efeze 3:10).

De geestelijke wereld

Niet alleen op aarde, maar juist ook in de hemel laat de gemeente haar stem horen. Jezus bracht iets volkomen nieuws. Hij doorbrak met zijn boodschap en zijn daden het godsdienstige denken in zijn tijd en ook nu, in onze tijd. Zo zegt Hij van zichzelf: ‘Niemand heeft ooit God gezien, alleen de Zoon’ (Joh.6:46). De Joden zeiden: ‘Wat is dit? Een nieuwe leer met gezag! Ook de demonen geeft Hij bevelen en zij gehoorzamen Hem!’ (Marcus 1:27).

Jezus verbrak de werken van satan en genas mensen die door satan overweldigd waren en wekte doden op. En als ultieme overwinning op de duisternis stond Hij op uit de dood. Jezus liet zien dat er een geestelijke wereld bestaat. Daar is het koninkrijk van God, maar ook het rijk van de duivel (rijk van de duisternis) en het dodenrijk. Alleen door Jezus te volgen kun je het koninkrijk van God binnengaan. Door het gezag van Jezus’ Naam oefen je autoriteit uit over de geestelijke duisternis. Jezus opende de geestelijke wereld, de hemel en maakt het ons mogelijk een burger van Gods Koninkrijk te worden. Hoewel de geestelijke wereld onzichtbaar is, bestaat deze wereld wel degelijk. Ook vandaag. Oprechte mensen ervaren de invloed van de geestelijke wereld vandaag steeds sterker. De duivel verleidt met leugens, begeerten en brengt zonde, ziekten, verslavingen en dood. In de maatschappij en in het persoonlijk leven doen de demonen hun verderfelijke werk. Zelfs zich ‘christelijk’ noemende bolwerken, collaboreren vandaag volop met Goddeloze bananenkartels in NL en EU.

De goede strijd

Jezus roept ons op Hem te volgen, vooral als het gaat om de strijd tegen satan, zijn demonen en het dodenrijk. Gods heilige Geest geeft ons inzicht in de geestelijke wereld en kracht om de duisternis te overwinnen. Tot het einde toe willen we blijven volharden in ons geloof in het offer van Jezus en ons aardse leven niet lief te hebben. Het geestelijk lichaam van de mens leeft immers voor eeuwig voort en dat is miljoenen keer belangrijker. Gods beloften geven ons moed. Jezus Christus heeft de overwinning al behaald. De heilige engelen staan ons bij. We mogen strijden als gerechtvaardigde en geheiligde volgelingen van Jezus. Dat is de goede strijd, die tot overwinning leidt en een eeuwige hemelse erfenis oplevert!

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven (Johannes 5:24).