Wat wij geloven

God is enkel goed en vol liefde

‘Want er is één God’

Dit is de basis van ons geloof. Wij erkennen en aanbidden Hem als onze God, oneindig groot en vol heerlijkheid. God is één: bij Hem is geen tegenstrijdigheid of verandering. Hij is de eeuwige goede God, die er altijd al was en er altijd zal zijn. God is de Schepper van de hemel en de aarde, de zichtbare en de onzichtbare wereld. Hij schiep daarbij de mens naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Alles is uit Hem ontstaan, alles wordt door Hem onderhouden en alles wordt volmaakt volgens Zijn plan. Gods natuur, bedoelingen en handelen zijn door en door enkel goed. Hij is alleen licht – er is geen enkele duisternis in Hem. Ook in dit opzicht is Hij één.

God oordeelt en handelt barmhartig naar Zijn eeuwige normen en niet die van mensen. Alles wat Hij doet komt voort uit zijn liefde; uit liefde schiep Hij de mens. Hij wil een liefdesband met ons opbouwen en ons tot zijn doel brengen en Hij is vol van genade. Hij wil mensen rechtvaardigen, behouden, bevrijden, beschermen, opvoeden en dat alles zonder enige tegenprestatie. Zijn liefde bewijst Hij door zijn Zoon Jezus Christus, Die vrijwillig zijn eigen leven gaf voor onze zonden, zodat wij eeuwig zouden leven. Iedereen die Gods liefdevolle boodschap aanvaardt en zich bekeert, mag zich een kind van God noemen en is uit Hem geboren. Gods kinderen zijn dan ook leden van een hemels gezin en kunnen op vertrouwelijke wijze met God, hun Vader, omgaan.

De Geest van God 

‘Maar wanneer Gods Geest over u komt, zult u kracht ontvangen en van Mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judéa en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’

Zoals een mens een geest heeft, heeft God ook een Geest. Gods Geest kun je omschrijven als dat deel van God waarmee Hij zichzelf met de mens wil verbinden. Door zijn Geest voert God zijn werk uit. Daarom noemt de Bijbel Gods Geest: de hand of arm van God, de kracht van God. Zoals God volmaakt en heilig is en geen enkele verbinding heeft met het kwaad, zo is ook zijn Geest Volmaakt en Heilig. Gods Geest doorgrondt alles, ook het plan en de diepste gedachten van God. Als je Gods gedachten wil begrijpen en zijn werk wil uitvoeren en actief wil zijn in de geestelijke wereld, dan kun je niet zonder de vervulling met Gods Geest.

Jezus laat je ook niet alleen, maar belooft: ‘Wanneer Gods Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van Mij getuigen’. Jezus noemt Gods Geest: de Trooster of Pleitbezorger en ook de Geest van de waarheid, die bij en in ons zal zijn. Gods Geest wil je vrijmaken van de wet van zonde en dood en wil je levend maken. Door de kracht van Gods Geest overwin je de zonde in je leven. Gods Geest wil je leren en inspireren met Gods gedachten en wijst je de weg tot de volle waarheid.

Jezus Christus

‘Ik ben de Opstanding en het Leven, wie in Mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven’ (Joh.11:25).

Jezus Christus is de zoon van God, omdat God zelf zegt: ‘Jezus is mijn geliefde Zoon, de Man naar mijn hart, luister naar Hem!’ Jezus Christus liet Gods ware aard zien, namelijk liefde en goedheid. De boodschap die wij van de Zoon gehoord hebben en aan u overbrengen luidt: ‘God is licht en er is in hem geen spoor van duisternis’. Jezus leert ook dat er in de geestelijke wereld een tegenstander rondgaat, Satan, die mensen wil afhouden van het meewerken aan het plan van God en alles in het werk stelt om hun leven te laten mislukken. Jezus verbindt al het onheil, ellende, ziekte en kwaad met deze grote gevallen Cherub. Hij betitelt de duivel als ‘de vader van de leugen en de mensenmoordenaar vanaf het begin’.

Door de boodschap van Jezus Christus en zijn offer op het kruis van Golgotha is het voor alle mensen mogelijk om vergeving van zonden te ontvangen en opnieuw verzoend en herenigd te worden met God. Door de woorden van Jezus die geladen zijn met de kracht van Gods Geest, kan elke band met de Satan en zijn demonenrijk worden doorbroken en alle schade die hierdoor is ontstaan worden weggewerkt. Jezus kan elk mens naar lichaam, ziel en geest weer volkomen gezond maken, waardoor deze aan het oorspronkelijke doel van God kan gaan beantwoorden. Dit werk van Jezus in mensen verloopt niet automatisch. Het vraagt om persoonlijk geloof, liefde, trouw en inzet. Jezus werkt niet buiten de mens om, maar te allen tijde samen mèt ons. Hij doet een beroep op alles wat God bij ons van nature heeft ingeschapen.

De mens

‘En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem’ (Gen.1:27).

God zoekt naar een relatie met de mens gebaseerd op liefde. Daarom schiep Hij hem naar zijn beeld om zijn liefde in die mens te laten opbloeien. God schiep de mens als eenheid, die bestaat uit lichaam, ziel en geest. Het lichaam, de uiterlijke mens, leeft in de zichtbare wereld. De innerlijke mens (ziel en geest), leeft in de onzichtbare, geestelijke wereld. Ieder mens leeft daarom in twee werelden tegelijk. De mens heeft bij zijn schepping van God alles meegekregen om van begin af aan contact te hebben met God en een hechte relatie met Hem op basis van liefde op te bouwen.

Begin zonder zonde

Elk mens begint zijn bestaan zonder zonde en schuld en is niet al bij zijn geboorte een vervloekte, zoals de Belijdenisgeschriften leren. Dit ook in tegenstelling met de verschrikkelijke erfzondeleer en de zelfverwerping die dit bewust ontkennen en vandaag vrijwel alle rampen op aarde veroorzaken. Toch is geen mens uit zichzelf in staat om de zonde te weerstaan. Door de zonde is de mens gescheiden van God en ziekte en dood worden daarom zijn deel. Ieder mens draagt daarin zijn persoonlijke verantwoordelijkheid. Maar God heeft de wereld lief door Zijn eniggeboren Zoon: ‘Die zijn eigen leven, vrijwillig uit liefde heeft gegeven, zodat ieder die in de Zoon gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’. Jezus wil elk mens verlossen van de zondeschuld en weer volkomen gezond maken naar lichaam, ziel en geest.

De bestemming voor de mens

God kent elk mens persoonlijk. Hij wil dat ieder mens uitgroeit tot de volmaakte en volwassen geestelijk mens, die Hij van het begin af aan voor ogen had. ‘Zodat de mens van God, volmaakt zou zijn, tot alle goede werken volkomen toegerust’. Jezus en zijn apostelen roepen ons daarom op om navolgers te worden van hen en door geloof en geduld alle beloften van de Vader te erven. De mens is bestemd om samen met de Heer Jezus op de troon van God te zitten. Dan is de door God bedoelde volkomen eenwording tussen Hem en zijn kinderen bereikt.

De Bijbel

‘Wanneer u bij mijn woorden blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen’ (Joh.8:31).

De Bijbel bevat de woorden van God en is daarom het uitgangspunt van het christelijke geloof. Jezus Christus is het vleesgeworden Woord van God (Joh.1:1, Gods Logos). De Woorden van God worden door Hem werkelijkheid. Wanneer wij ons bezighouden met de woorden van God, letten we erop, deze niet buiten Jezus Christus of buiten het eeuwige voornemen en plan van God om, te verklaren. We dienen met name het Oude Testament daarom te verstaan onder de verlichting van Gods Geest en we vergelijken alles het met het evangelie van Jezus Christus en met de leer van de apostelen. Daarom kunnen wij de Woorden van God nooit afzonderlijk of los van Jezus Christus interpreteren. Gods Geest wil het woord van God in je tot leven brengen. Jezus zegt:

  • ’Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam’.

Strijd in de hemel

In de onzichtbare wereld bestaat een enorm en intens verzet tegen Gods plan met de mens. De Satan, zijn demonenlegers en aardse antichristen (1 Joh.2:18) zetten alles in om het doel van God te verijdelen. Als ooit de grootste aartsengel in Gods schepping, wil de Satan zelf god zijn en door mensen worden aanbeden. Deze grote engel (eens de ‘verzegelaar van de som’ – Gods ‘rentmeester’ – Canisius Vertaling) is afgevallen tot de grootste massamoordenaar aller tijden en is nu enkel nog vol wraak, haat en afgunst jegens God en de mens. Met inmiddels tientallen miljarden doden op zijn naam (sinds de zondvloed 18 miljard zielen en tot aan vandaag een veelvoud daarvan, incl. miljarden abortussen) wil de Satan alle mensen met zijn leugens ‘inspireren’ om hen zo van Gods doel af te houden en voor zijn eigen doel gebruiken.

De Satan is wetteloos, listig en volhardt in zijn kwade opzet (2 Cor.11:14). Jezus Christus betitelt de Satan daarom als de ‘mensenmoordenaar vanaf het begin (Joh 10:10) en de vader van de leugen’. Jezus Christus kwam echter om het werk van de duivel te verbreken. Hij is de confrontatie met de duivel aangegaan en heeft hem overwonnen. Hij ontnam door zijn dood en zijn opstanding, de duivel elk bewijs en elk argument, waarmee hij recht op de mensen meent te hebben. Jezus ontwapende de boze geesten en overwon hen. Hij ging rond, weldoende en allen genezende, die door de duivel overweldigd waren.

Bekering en behoud 

Ieder mens heeft gezondigd en is daardoor gescheiden van God. Het gevolg van de zonde is de dood. Echter vanuit Gods liefde en in gehoorzaamheid aan Zijn Vader heeft Jezus er vrijwillig voor gekozen de doodstraf in onze plaats te ondergaan, waardoor de weg tot de Vader weer open is. Je kunt behouden worden, als je berouw hebt van je verkeerde houding en zonden naar God en naar je medemens. Je wordt gered door dit berouw uit te spreken naar God, door te belijden dat Jezus jouw Heer is en door te geloven dat God Hem uit de dood heeft opgewekt. Je gaat niet verloren, maar ontvangt het eeuwige leven.

Jezus vergeeft volledig en geeft een nieuw leven, waardoor je leven vernieuwd wordt en verandert. Een nieuwe mens is geboren. Een mens die naar Gods bedoeling gaat leven. In de hemel is een groot feest voor iedere zondaar die tot inkeer komt. Jezus zegt:

  • ‘Wie gelooft en zich laat dopen (IN) water, zal vergeving ontvangen voor zijn zonden en gered worden’.

De gemeente – het lichaam van Christus

Onze Heer Jezus heeft een groot verlangen om mensen samen te brengen in zijn gemeente. De Bijbel noemt de gemeente het lichaam van Christus, waarvan Jezus het Hoofd is en wij de leden zijn en door deze gemeente wil God zijn plannen uitwerken. De Heer Jezus geeft door Gods Geest gaven en bedieningen in de gemeente om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Het is Gods wil dat christenen zich voegen in een plaatselijke gemeente en daar hun plaats gaan innemen. Elk mens, met welke achtergrond ook, is welkom in de gemeente, om te groeien in het geloof, te herstellen van beschadigingen, zegen te ontvangen en weer door te geven. Je mag thuiskomen bij het hart van de Vader, mede door geestelijk voedsel (onderwijs), begeleiding en pastorale hulp te ontvangen. Je geeft het vervolgens door, door elkaar te dienen in de gemeente, praktisch te ondersteunen en het evangelie in deze wereld te brengen. Zo laten we ons door Jezus Christus gebruiken als levende stenen voor de bouw van een geestelijk huis, waar God met zijn Geest woont.

De goede strijd

Jezus roept ons op Hem te volgen, ook als het gaat om de strijd tegen de duisternis. Gods Geest geeft ons inzicht in de geestelijke wereld en kracht om de duisternis te overwinnen. Tot het einde toe willen we blijven volharden in ons geloof in het offer van Jezus en ons aardse leven niet lief te hebben. Gods beloften geven ons moed. Jezus Christus heeft de overwinning al behaald. De heilige engelen staan ons bij. We mogen strijden als gerechtvaardigde en geheiligde volgelingen van Jezus. Dat is de goede strijd, die tot overwinning leidt en een eeuwige hemelse erfenis oplevert!