3. Vragen over demonen en bezetenheid

Wat verstaan we onder de naam: demonen?

Demonen of duivelen zijn die boze geesten die eens als heilige engelen in de nabijheid van God verbleven, maar als gevolg van hun overtredingen van daaruit op de aarde zijn geworpen.

Kunt u aan de hand van de Schrift verschillende demonen aanwijzen, die door Jezus werden uitgedreven?

 • Iemand bezeten door een doofstomme duivel (Matth.9:32,33).
 • Een duivel heerste over de lijdende dochter van de Kananese vrouw (Matth.15:21-28).
 • De maanzieke jongen (Matth.17:14-18).
 • De man die door een legioen duivels bezeten was (Marcus 5:1-15).
 • De man in de synagoge die door een onzuivere geest bezeten was (Lucas 4:33-37).
 • De door een demon bezeten blinde en stomme (Matth.12:22).
 • Een demon die heerste over de dove en stomme (Marcus 9:25-27).
 • De gebogen vrouw bezeten door een geest van zwakheid (Luc.13:10-13).
 • Andere duivelen getuigden van Jezus dat Hij: ‘de Heilige van God’ was en ‘Jezus van Nazareth’ en voerden daarna uit, (Marcus 1:24 en Lucas 4:41)

Op welke manier bedriegen deze boze geesten de mens?

Hoofdzakelijk op twee manieren:

 1. Ze treden in het menselijk lichaam binnen en nemen namen van gestorvenen aan (bij spiritistische media). Soms bedreigen ze de mensen dat zij ziekte en epidemieën zullen zenden, zoals pokken, ‘cholera of pest en ontvangen allerlei offerandes uit hun handen. Dergelijke demonen komen veel voor in Afrika, China en India. Voorbeelden: Kateri, Makakali. Brahmarakshasi, Jinn, enz. Men aanbidt deze uit angst en offert vee of gevogelte en soms ook mensenoffers.
 2. Andere boze geesten nemen de namen van heilige goden of godinnen aan en maken de mensen wijs dat ze hun familiegoden en beschermers zijn en dat zij in heilige pelgrimsplaatsen, in grote tempels e.d. leven. Zulke demonen worden vaak door de mens met grote toewijding aangebeden en goud, juwelen of geld wordt aan deze z.g. goden of godinnen geofferd.

Wat zijn de werken van deze duivelen?

 • Het in beroering brengen van de hele schepping. Rom.8:22 zegt toch: ‘Want wij weten dat tot nu toe de hele schepping in al haar delen zucht en in barensnood is.’
 • Opstaan tegen God. 1 Joh.3:8 zegt: ‘Want de duivel zondigt (in opstandigheid) vanaf het begin.’
 • De mens tot zondige daden verleiden: ‘want alles wat in de wereld is, zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht, dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld’ (1 Joh.2:16).
 • Hieronder valt ook het aanzetten van mensen tot zelfmoord op verschillende manieren zoals zich verdrinken in bronnen of meren, het innemen van vergif, het zichzelf ophangen, enz. Zij brengen de mens tot veel andere zondige handelingen, zie bv. Joh.8:44 waar wij lezen: ‘U hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar vanaf het begin en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.’
 • Het veroorzaken van verschillende ziekten. In Job 2:7 lezen wij bv.: ‘Toen ging satan weg van de Heer en sloeg Job met boze zweren vanaf zijn voetzolen tot aan zijn schedel.’

Kunnen wij de duivelen, waardoor mensen bezeten zijn, zien?

We kunnen een duivel in of op iemand niet werkelijk zien, maar zijn handelingen zijn voor het menselijk oog waarneembaar en de uitwerkingen van de bezetenheid kan worden gezien en gehoord.

Bezitten de uit het lichaam gekomen demonen enige bepaalde vorm waardoor ze herkenbaar zijn?

Nee, omdat het geesten zijn, hebben ze geen bepaalde vorm. Onze Heer heeft gezegd in Lucas 24:39: ‘Een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat Ik heb.’ De demonen verpersoonlijken vaak de doden die op aarde een slecht leven geleid hebben en boezemen de mens angst in. Ook verschijnen zij wel als reusachtige donkere gedaanten en doen zich voor in allerlei soorten van menselijke en dierlijke vormen, (in het bijzonder als hond, kat of varken) om de mensen te bedriegen. Soms is er niets te zien, maar kan hun geluid worden gehoord.

Wat zijn gewoonlijk de plaatsen waar demonen zich ophouden?

Ze leven op bergen of in valleien, op kerkhoven, in wildernissen en woestijnen en in de huizen van goddelozen. Ook in bordelen, bioscopen en winkels, die handelen in onreinheid. Toen Jezus Christus in het land van de Gerasénen was, ontmoette Hij een man, bezeten door een legioen duivelen. Van hem wordt gezegd in Marcus 5:5: ‘En voortdurend, nacht en dag was hij in de grafsteden en in de bergen, schreeuwende en zich zelf met stenen slaande (zie ook Jes.34:14 en Matth.12:43).

Waarom komt bezetenheid minder voor in westelijke landen? Omdat:

 • De westerse volken (nog) geen (openlijke) afgodenaanbidders zijn.
 • Zij weinig geloof in het bestaan van demonen hebben.
 • Zij onwetend zijn m.b.t. de symptomen van bezetenheid.
 • De meeste gevallen van bezetenheid in instellingen worden opgesloten.

Wanneer zullen de duivel en alle demonen voor altijd gebonden worden?

Aan het begin van het duizendjarig rijk (Openb.20:1-3) zal de duivel gedurende 1000 jaar gebonden worden en na de slag van Gog en Magog zal hij voor altijd in de poel van vuur en zwavel geworpen worden. Dit na de eindstrijd welke tussen Jezus’ gemeente en de satan met zijn legers, na het duizendjarig rijk zal plaats vinden (Op.20:7-10). Álle gevallen engelen gaan daarna mét de satan naar het eeuwig verderf, de poel van vuur, die voor eeuwig van zwavel brandt en niet kan worden uitgeblust.

Is er enig onderscheid tussen verschillende demonen?

Uit ervaring kan ik zeggen dat demonen, als ze daartoe gedwongen worden, bekennen geesten te zijn die in ongelovige mensen woonden die voortijdig gestorven zijn (bv. door vergif, zelfmoord, moord, oorlog, e.d.), terwijl weer andere demonen zeggen afgevallen engelen zijn.

Is het waar dat geesten in menselijke of dierlijke vorm kunnen verschijnen en een normale persoon nauwkeurig kunnen imiteren?

Ja, in oosterse landen is zoiets niet ongewoon. Zij doen dat om te voldoen aan hun verlangen naar verwantschap of andere omgang, dan wel om de mens te verlokken zich te doden.

Hoe kunnen we merken of mensen al dan niet bezeten zijn door een demon?

In het algemeen kunnen we ze herkennen:

 • Door het uiterlijk voorkomen.
 • Door de handelingen en woorden van de bewuste personen.
 • Door hun ongewone kwaadaardigheid en slecht humeur.
 • Dergelijke personen mijden gewoonlijk gezelschap en hebben een sombere geestesgesteldheid.
 • Zij zullen Gods Woord niet willen overdenken, willen niet bidden en zullen de Naam en het Bloed van Jezus haten.

Welke verdere kentekenen zijn er nog van bezetenheid?

 • Een bezeten persoon zal zijn natuurlijk denkvermogen in zekere mate verliezen.
 • Zijn bewustzijn zal op vreemde wijze verward zijn.
 • Hij zal niet in staat zijn eigen wil te doen, maar handelt vaak volgens de wil van die demonen waardoor hij bezeten is.
 • De zintuigen van dergelijke mensen, hun handelingen en daden zullen door die demonen bestuurd worden.
 • Het hele lichaam wordt bij tijden door kramp aangegrepen.
 • De bezeten persoon hoort voortdurend of bij tussenpozen geluiden van verwarde stemmen, gefluister, zacht gepraat, geklaag, enz., ongeveer zoals het geluid van een radio op een afstand.
 • Als zo iemand onder de macht van de demon is, ligt hij te stuiptrekken op de grond en kruipt en sist als een slang.
 • Bezetenen eten gewoonlijk gulzig en twee tot driemaal zoveel als een normaal mens.

Welk soort mensen worden vaak door demonen bezeten?

Zij die een onrein en zondig leven leiden en ook zij die ongewoon bang zijn.

Hoe komt het dat vrouwen meer dan mannen door demonen bezeten zijn?

Demonen hebben geen bijzondere voorliefde voor personen of sekse. De rij van voorbeelden die in het vorig artikel zijn aangehaald over mensen bij wie onze Redder demonen heeft uitgedreven, bevatten zowel mannen als vrouwen. Er zijn echter verschillende redenen waarom vooral vrouwen een gemakkelijke prooi van bezetenheid worden:

 • Vrouwen zijn het ‘zwakkere vaatwerk’. In 1 Petrus 3:7 lezen wij: ‘U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg’.
 • Vrouwen zijn in het algemeen week van hart en bezitten gewoonlijk niet zo’n krachtige wil als mannen.
 • Omdat vrouwen weker van hart en lichaamsgesteldheid zijn, zijn ze eerder bang bij het zien van de duisternis. Angst maakt de mens zeer vatbaar voor bezetenheid.
 • Vrouwen die een onrein en goddeloos leven leiden, zijn een geschikte woonplaats voor demonen en zo worden ze gemakkelijk bezeten.

Dit zijn maar enkele redenen waarom veel vrouwen gemakkelijk het slachtoffer van bezetenheid worden, maar mannen zijn er evengoed vatbaar voor als zij erg bang zijn en een onrein en goddeloos leven leiden.

Wat voelt het slachtoffer wanneer hij door bezetenheid wordt aangegrepen?

Persoonlijk heb ik daar geen ervaring mee, maar ik bezit veel mededelingen daaromtrent van mijn vrienden die bevrijd zijn geworden. Hieronder dan enige daarvan:

 • ‘Ik voel dat iemand met een akelig gezicht vanaf een afstand op mij afkomt, die een verschrikkelijk lawaai maakt en ik kan de lange armen en scherpe nagels zien, waarvoor ik grote angst heb. Daarna voel ik hetzelfde wezen mij bij de keel grijpen, terwijl het schijnt te zeggen: ‘Ik heb je te pakken, ik heb je te pakken! Wie zal je uit mijn handen kunnen bevrijden? Al je gebeden helpen je niets, enz.’ Ik verval dan in een staat van bewusteloosheid en kan niet spreken of uitdrukking aan mijn gevoelens geven. Mijn familie vertelde mij dat ik bij zulke gelegenheden in een vreemde geestestoestand verkeer en erg heftig ben. De Heer zij geprezen dat Hij mij bevrijd heeft van de kluisters van deze boze geest.’
 • ‘Bij mijn volle bewustzijn en waar ik mij ook maar bevind, komt er plotseling een soort wolk over mij en val ik bewusteloos neer. Vaak val ik op een trottoir of ergens anders waar ik toevallig wandel. In mijn angst probeer ik dikwijls zelfmoord te plegen door mij te verwonden met wat ik ook maar in de nabijheid machtig kan worden. Zodra ik uit mijn bewusteloosheid ontwaak, ben ik met angst en ontzetting vervuld als ik de reden van mijn val, waardoor ik gewond ben geworden, gewaar word. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer, voor Zijn genade die ik mocht ondervinden doordat Hij mij van deze vreselijke dingen heeft bevrijd.’
 • ‘Soms voel ik schokken door mijn lichaam komen en mijn handen en voeten schudden hevig heen en weer en als ik geen controle meer heb over mijn gewaarwordingen, val ik neer en ben ik hulpeloos. Als ik weer hij zinnen kom voel ik mij zeer verzwakt en vermoeid. Prijs de Heer dat Hij mij van al die duivelse dingen volkomen heeft bevrijd en mij weer geheel normaal heeft gemaakt. Jezus Christus is dezelfde, gisteren, vandaag en voor altijd.’
 • ‘Als ik met aandacht zit te lezen, te schrijven of enig ander werk doe, hoor ik, hoewel niemand tot mij spreekt, een soort klinkend geluid in mijn oren dat mijn werk stoort. Ik voel mij dan verveeld en gehinderd en niet wetende wat ik moet doen, probeer ik de stem, die mij stoort, te weerstaan. Maar op den duur merk ik dat dit niet meer mogelijk is. Integendeel, ik word er door overweldigd en val bewusteloos neer. Zodra ik weer bijkom voel ik mij verzwakt. Ik ben de Heer eeuwig dankbaar dat Hij mij van al dergelijke boze invloeden heeft bevrijd.’

Kunnen kinderen ook bezeten zijn?

Ja. Marcus 9:17-29. Let vooral op vers 21.

Hoe worden baby’s bezeten?

Als gevolg van grote angst of plotselinge schrik van de moeder gedurende de zwangerschap, bv. tijdens luchtbombardementen, opstanden, oorlogen, enz.

Kan een christen of een met Gods Heilige Geest gedoopte door een boze geest bezeten zijn?

Ja, als hij het de duivel toestaat, bv.:

 • Saul (1 Samuel 18:10): ‘En het gebeurde de volgende morgen dat de boze geest van God over Saul kwam en hij raasde te midden van het huis.’ Zie ook 1 Sam.10:6-10.
 • Judas: Lucas 22:3-6: ‘En de satan voer in Judas genaamd Iskariot.’
 • Ananias: (Hand. 5:1-11): ‘Maar Petrus zei Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld om de Heilige Geest te bedriegen?’

Zelfs mensen die met Heilige Geest gedoopt zijn kunnen door een demon bezeten zijn, door zich door een zonde te laten beheersen. Meer dan één duivel kan op dusdanige wijze over iemand komen. Ik heb soms met demonen in dergelijke lieden te maken gehad en heb ze in de Naam van Jezus in de afgrond geworpen.

Zijn ziekten wel veroorzaakt door bezetenheid?

Ja. Als dit van demonen geëist wordt, dan belijden zij dat zij vaak de directe oorzaak zijn van tbc, kanker, slaapziekte, epilepsie, beroerte, hysterie, krankzinnigheid, slapeloosheid en veel andere ziekten. Als ze uitgeworpen worden hoort de zieke met olie gezalfd te worden en moet voor zijn genezing gebeden worden (Marc.6:13).