Een gebonden evangelist

Een jonge lezer reageert:

  • ‘Ik heb mijn leven half maart dit jaar aan Jezus gegeven. Nu kom ik wel eens in een meeting van evangelist X. Ik lees ook zijn site. De laatste tijd hoor ik allerlei lelijke verhalen en opmerkingen over hem. Toch gebeuren bij hem wonderen en komen mensen tot bekering en hij predikt Gods Woord. Hoe kan dit?’

In bepaalde pinkstergroepen wordt geleerd dat een kind van God niet gebonden kan zijn. De praktijk wijst echter uit dat zelfs voorgangers, evangelisten en oudsten behoorlijk aan bepaalde zonden kunnen vastzitten. Wij hebben echter geen enkele behoefte om de wetteloosheden van bedoelde evangelist, die door deze jonge broeder genoemd worden, bekend te maken. Onze strijd gaat niet tegen mensen, maar tegen dwalingen. Wij hebben geen toeziende taak in de verschillende gemeenten en zeker niet in bijeenkomsten van op zichzelf werkende evangelisten.

In ons leven hebben wij verschillende voorgangers gekend die in zonde vielen, maar wij hebben ook enkele malen gezien hoe sommigen door duistere machten werden aangevallen, die maar doordramden en presten. Wij prediken niet voor niets een evangelie van bevrijding door de kracht van Gods Heilige Geest en in de naam van Jezus en wel uiteraard voor kinderen van God. Voor de wereld hebben wij alleen de oproep tot bekering, waarbij prediking soms bevestigd wordt door tekens en wonderen.

Het probleem bij de voorgaande personen is, dat zij zich soms te belangrijk voelen om hun zonden te belijden, of dat zij geen broeders hebben aan wie ze hun noden kunnen toevertrouwen, omdat ze niet zeker zijn van hun integriteit en van geheimhouding. Verder zijn er meer ongerechtigheden dan het vallen in seksuele afwijkingen. Denk maar aan hoogmoed, geldzucht, eerzucht, jaloezie of uitbarstingen van toorn. Verschillende malen hebben wij gemeenteleden horen zeggen dat zij bij bepaalde voorgangers of oudsten niet naar voren gingen om met zich of voor hun kinderen te laten bidden, omdat betreffende broeders zelf niet vrij waren van soortgelijke geesten.

Gebonden oudsten zijn altijd een bron van spanning in een gemeente, want op het kritieke ogenblik begint er een macht mee te vibreren. Juist als God een goede slag aan de vijand wil toebrengen, vliegt dan bij hen de hamer van de steel.  Echter geven voorgaande broeders die vrij zijn van drift, eerzucht, kritiek, jaloezie of onreinheid nooit spanningen onder de gemeenteleden. In Romeinen 16:19 staat:

  • ‘Ik ben dus vol blijdschap over u en zou graag zien dat u de wijsheid hebt om het goede te doen en dat u standhoudt tegen het kwaad’. Men moet niet alleen onderscheiding van geesten hebben, maar ook gedistantieerd zijn van de boze geesten. Paulus voegt er dan onmiddellijk aan toe: ‘De God van de vrede zal satan nu spoedig vertrappen en aan u onderwerpen’.

Alleen voorgangers en oudsten die een geheiligd leven leiden, kunnen door God worden gebruikt tot de strijd in de hemelse gewesten tegen het leger van de duivel. Paulus schreef daarom: ‘Leg niet te snel de handen op’ en wij voegen vroeger hieraan toe:

  • ‘En laat je ook niet snel de handen opleggen door Jan Rap en zijn maat in de geestelijke wereld’, want die handen worden soms opgelegd door ‘man en macht’.

Wanneer deze jonge vriend schrijft dat bij gebonden evangelisten wonderen gebeuren, is dit heel goed mogelijk, want die vinden zelfs plaats bij de antichrist. Bedrieglijke wonderen en occulte genezingen vergezellen ook de schijnapostelen. Verder heeft het Woord van God een kracht in zichzelf tot behoud, maar hoe weet deze pas bekeerde broer dat hij de Woorden van God hoort? Dit heeft in ieder geval geen levensvernieuwing bij de betreffende evangelist teweeg gebracht. Verder moet worden opgemerkt dat de volmaakte voorganger en oudste nog niet is geopenbaard, maar zij komen er wel, als zij zich in leer en leven aan de volle waarheid vasthouden.