5. Occulte wetenschappen

Het Amerikaanse volk geeft voor de zogenaamde occulte wetenschappen, jaarlijks miljarden dollars uit. In iedere stad, of zij groot of klein is, zijn talloze zaken die zich met deze zwarte kunst bezig houden en die het nieuwsgierige en lichtgelovige publiek hun voorspellingen over zakelijke aangelegenheden of mogelijke contacten met de geestenwereld aanbieden. Er zijn in de Verenigde Staten alleen al ongeveer 15.000 spiritistische kerken met ruim vier miljoen leden, die ‘dwaalgeesten en leringen van Satans demonen’ aanhangen (1 Tim.4:1). Engeland heeft ongeveer 2.500 spiritistische verenigingen met meer dan een miljoen aanhangers. Een vierde van de Braziliaanse bevolking doet aan spiritisme….

Deze verschrikkelijke cultus, die de aller gevaarlijkste is van de zwarte magie, grijpt diep in het leven van veel volken. Door haat gedreven doet satan wonderen van leugen en trekt hij de zielen van de waarheid af en allen die geen liefde tot de waarheid hebben, zullen in zijn net vallen: ‘de kracht van de satan en het samengaan van allerlei machtsvertoon, misleidende tekens en wonderen en van alle mogelijke misdadige verleiding, bestemd voor hen die verloren gaan, omdat zij zich hebben afgesloten voor de liefde tot de waarheid, die hen had kunnen redden. En daarom zendt God hun een kracht die hen verleidt om geloof te hechten aan de leugen, zodat allen veroordeeld worden die geen geloof hebben geschonken aan de waarheid, maar hebben gekozen voor de ongerechtigheid’ (2 Thess.2:9-12). De leugenachtigheid van het spiritisme wordt duidelijk in Jesaja 8:19-23 blootgelegd:

  • ‘En als ze tegen u zeggen: ‘Ondervraag de geesten van de doden en de waarzeggers die lispelen en prevelen; een volk raadpleegt toch zijn goden en zijn doden ten behoeve van de levenden’, houd u dan aan het onderricht en de getuigenis! Want er is geen ontkomen aan voor hem die erdoor omsloten wordt.’

In de tijd van de apostelen oefenden de spiritistische mediums op verschillende plaatsen hun kunsten uit. De apostelen beschouwden de mediums als zendelingen van Satan. De Bijbel noemt spiritisme toverij en stelt duidelijk vast ‘dat wie zich met dergelijke dingen bezig houdt, het Koninkrijk van God niet zal erven’ (Gal.5:21). God heeft de beoefening van het spiritisme niet alleen verboden, maar haar deelnemers ook met de doodstraf bedreigd. In Leviticus 19:31 zegt God:

  • ‘U mag geen contact zoeken met de geesten van gestorvenen en geen orakels ondervragen.’ De Bijbel verklaart alle zwarte kunst tot een gruwel in de ogen van de Heer: ‘Het mag bij u niet voorkomen dat iemand zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, zich inlaat met waarzeggerij, met geestenbezwering, voorspellingen of toverij, zich met bezweringen inlaat, geesten en orakels ondervraagt of de doden oproept. Want van iedereen die dergelijke dingen doet heeft de Heer uw God een afschuw’ (Deut.18:10-12).

Achter het spiritisme en achter de hele heidense godenverering staat de geest van de demonie. In 1 Cor.10:20-21 lezen wij:

  • ‘Ik zeg wel dat de heidenen offers opdragen aan demonen en niet aan God; en ik wil niet dat u gemeenschap aangaat met de demonen. U kunt niet uit de beker van de Heer drinken én uit de beker van de demonen; u kunt niet deelhebben aan de tafel van de Heer én aan de tafel van de demonen’.

Deze demonen zijn geesten; zij zijn onzichtbaar en zij kunnen zonder dat zij gezien worden in de menselijke woningen komen. Zij kunnen gesprekken en zorgvuldig bewaarde geheimen beluisteren. Dan kunnen zij wat ze beluisterd hebben en wat de betrokkene meent alleen te weten, doorgeven. Het is ook zeker dat ze verborgen dingen uit het verleden openbaar kunnen maken. Zij kunnen zelfs proberen de toekomst te voorspellen. Deze demonen kunnen gebruik maken van mensen die zich vrijwillig aan hen overgeven; zij nemen hun lichamen in bezit en gebruiken deze voor hun eigen, misdadige doeleinden. Hoewel deze demonen in een persoon hun intrek kunnen nemen en hem in bezit kunnen nemen, beheersen zij hem toch ook dikwijls van buiten af. Wij zouden dit met hypnose kunnen vergelijken. Wanneer het medium eenmaal onder hypnose gekomen is, is hij geheel in de macht van de demon, die hem beveelt wat hij zeggen moet.

Het is waar dat er tegenwoordig veel stemmen zijn in de wereld, maar Jezus heeft gezegd: ‘Mijn schapen kennen mijn stem en de stem van een vreemde volgen zij zeker niet.’ De echte kinderen van God zullen de ware Herder, Jezus Christus volgen. Zij die vreemde stemmen, de stem van de duivel volgen, zijn geen ware kinderen van God. Voor de velen die vreemde stemmen volgen, die de leer van de duivel geloven en die een ‘moderne’, gemakkelijke weg zoeken, voor allen die door valse beloften van vrijheid verleid worden en de weg van de gerechtigheid verlaten, is maar één einde mogelijk, dit einde is dood en rampzaligheid. Iedere valse leer is door demonen geïnspireerd met als enige doel – om als het mogelijk is – zowel ziel en lichaam in de afgrond aan het eeuwig verderf prijs te geven.