Uitzicht zonder inzicht

In ‘Uitzicht’, een oud christelijk magazine, lazen wij het volgende oordeel over onze artikelen:

  • ‘Zo ook genezing op gebed en door het Woord, in Christus’ naam of als duivelskunst! Met name de site www.bijbelsfundament.info gebruikt dit als hun leus, zij munt uit in dit kwaad om Christus’ naam als een toverwoord te gebruiken om duivelen mee uit te werpen, ziekteduivelen met name, want zij loochenen de erfzonde en wijten alle ziekte en nood en kwaal aan de duivel, die zij dus in Christus’ naam bezweren, in navolging en nabootsing van wat de Heere deed. In hoeverre het ‘lukt’ kan ik niet beoordelen en laten wij dus rusten. Wij zeggen alleen dat deze wondergave uitzondering is en alleen in waar, werkzaam geloof geoefend kan worden zoals 1 Corinthe 12 leert; dus dat het algemene gebruik zoals de genoemde sekte drijft, bedrog is’.

‘Uitzicht’ kwalificeert ons met onze lezers als sekte. Nu werd ook de oerchristelijke gemeente in Handelingen 24:5 met dit denigrerend bedoelde woord aangeduid. De sisklank en de scherpe k, verbonden met de korte klinker maken de afkeer hoorbaar. Wat is nu onze misdaad? Wij gebruiken de naam van Jezus om demonen uit te werpen. Wij doen dit uiteraard niet op eigen houtje, maar in navolging van onze Heer Jezus Christus. Deze sprak: ‘Als Ik door de Geest van God de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God over u gekomen’ (Mattheüs 12:28). Vrede, blijdschap en gerechtigheid ontvangt de mens alleen, als hij verlost is uit de hand van al zijn vijanden. Daarom gaf de Heer aan de gelovigen de duidelijke opdracht:

  • ‘In mijn Naam zullen zij boze geesten uitdrijven’ (Marcus 16:17).

Zonder hiervoor maar één argument te kunnen aanvoeren, veroordeelt ‘Uitzicht’ ons door te zeggen dat wij de naam van Jezus als ‘toverwoord’ zouden gebruiken en dat wij ons bezighouden met ‘duivelskunst’. Waarom bestrijdt deze zwaar orthodoxe schrijver onze inzichten niet met de Schrift en waarom gebruikt hij zulke grove woorden? Zijn die kenmerkend voor zijn rechtzinnigheid? Inderdaad kennen wij maar één vijand, namelijk de duivel. Jezus kwam immers om de werken van de duivel te verbreken. In Jacobus 4:7 staat:

  • ‘Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand (in de naam van Jezus) aan de duivel en hij zal van u vluchten’ en ook in 1 Petrus 5:8 lezen we: ‘Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Weerstaat hem, vast in het geloof’.

Ook loochenen wij de erfzonde, want deze leer is in strijd met alle redelijkheid. Zij dringt iemand schuld op waarvoor hij niet aansprakelijk kan worden gesteld. Zij laat iemand zonde belijden die hij nooit heeft bedreven. Zij druist in tegen alle normen van recht en fatsoen, want de mens moet de erfenis van Adam buiten zijn wil aanvaarden en zichzelf er dan nog voor aanklagen. In Ezechiël 18:20 staat:

  • ‘De ziel die zondigt, zal sterven. Een zoon zal niet mede de ongerechtigheid van de vader (Adam) dragen’.

Verder geldt ook nu nog de serieuze vermaning van de apostel: ‘Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest’ (1 Corinthe 14:1). Wie geeft het orthodox-vrome ‘Uitzicht’ het recht om deze woorden van de apostel in de praktijk te loochenen? De geestelijke gaven zijn voor ‘algemeen gebruik’ in de gemeente, voor hen die de leer van Jezus over het Koninkrijk der hemelen met heel hun hart liefhebben en haar in de praktijk willen realiseren. Voor de opnieuw geboren christen is deze ‘wondergave’ geen uitzondering, maar deze hoort – naar de woorden van Jezus – regelmatig voor te komen. Waar de gelovigen deze gaven gebruiken, blijkt daaruit hun werkzaam geloof, maar ook de fanatieke afkeer van de satan en zijn demonen d.m.v. het blaadje ‘Uitzicht’!