Het binden van demonen

De vraag wordt wel eens gesteld of het nodig is om in de gemeentesamenkomst bij het begin van de dienst, de machten te binden. De gemeente komt zondags bij elkaar om samen als kinderen van God zich te stellen voor de troon van de Vader en de Zoon, om uiting te geven aan hun geloof, aan hun dank, om de Heer te prijzen en door Hem te worden opgebouwd door het brengen van het Woord. Er is dan een wisselwerking: de opnieuw geborenen naderen tot God en Hij nadert tot hen. Men moet er echter rekening mee houden dat Gods vijand in de samenkomst verstorend wil werken. De mogelijkheid bestaat dat er demonen meekomen met leden die nog niet geheel vrij zijn of met eventuele bezoekers, zoals er staat:

  • ‘Op zekere dag nu kwamen de zonen van God om zich voor de Heer te stellen en onder hen kwam ook de satan’ (Job 1:6).

De satan zal proberen om de gemeenschap, die de gemeenteleden met de Heer en met elkaar hebben, rechtstreeks te verhinderen. Hij kan bijvoorbeeld de gedachten afleiden door inspiratie van zijn kant of door een scheiding teweeg te brengen tussen God en de gemeente, zodat de prediking niet wordt begrepen, verkeerd wordt verstaan of wel verdraaid in de harten valt. Hij stelt zich ook op om het meedoen met gebed af te remmen of te beletten, het luisteren onmogelijk te maken door allerlei geestelijke, psychische of lichamelijke oorzaken. Ook kunnen door hem ergernissen worden opgewekt tegenover broers en zusters, die de intermenselijke verhoudingen bemoeilijken, zodat er geen eenheid meer is en de liefdeband wordt verbroken.

De duivel wil dus een heel scala van werkzaamheden ontplooien juist op het ogenblik, wanneer de gemeente bij elkaar is gekomen om zich voor de Heer te stellen. Hij wil dan in het huisgezin van God de harmonie op dezelfde wijze verstoren, als hij dit ook vaak in het natuurlijke gezin probeert te doen. Het is dus noodzakelijk dat bij het begin van de dienst in het gebed, waarin dus de samenkomst aan de Heer wordt opgedragen, ook de beïnvloeding van de boze geesten aan banden wordt gelegd, dus de demonen worden gebonden. Laat degene die gevraagd wordt een zegen over het samenzijn te vragen, dit dan welbewust doen in de naam van Jezus en op grond van diens Woord.

Laat ook ieder gemeentelid in de geest actief meestrijden, zodat het rijk van de duisternis wordt weerstaan en men met elkaar tegen de duivel en zijn leger een gesloten front vormen. Dan zal hij vluchten of onmachtig worden gemaakt. Ook op deze wijze zal de gemeente de inzichten realiseren en de sleutels van het Koninkrijk der hemelen in de bijeenkomsten hanteren.