De zuchtende schepping

Het mooie van internet is dat het niet aan grenzen of talen gebonden is. Zo wordt onze site ook in het buitenland gelezen. Met of zonder de vertaalknop van Google zien wij dat veel artikelen ook over de landsgrenzen heen gelezen worden. En dus ontvangen wij ook reacties uit het buitenland. Zo schrijft een echtpaar uit Canada ons:

  • ‘Wij willen u meedelen dat wij de artikelen van uw site zeer waarderen. Wij zijn echter hongerig om meer te leren. Het is jammer dat wij om ons heen niet veel mensen hebben die deze boodschap ook onderschrijven. Gelukkig hebben wij wel iedere dinsdagavond een Bijbelstudie met nog een echtpaar. Zij zijn met al hun kennis voor ons een reële hulp. We schrijven u deze mail ter bemoediging en om u duidelijk te maken dat uw pogen om uw inzichten aan iedereen door te geven, door ons geapprecieerd wordt.
  • Wij zijn blij met elk nieuw artikel, ook omdat wij geen samenkomst hebben om naartoe te gaan. Daardoor weten wij niet altijd hoe wij handelen moeten. Ons dochtertje van vier en half jaar is lichamelijk gehandicapt. Zij is kreupel. Ze heeft een hersenbeschadiging. Zij loopt rond met behulp van krukken. Wij kijken nu al drie en half jaar uit of de Heer ons op een of andere manier zal helpen. Wij weten niet meer hoe wij handelen moeten. Zij zal binnenkort naar de therapie gaan. Wij weten dat de Heer kan genezen, maar begrijpen ook wel dat wij als gelovigen kracht zullen ontvangen ‘nadat’ wij met Heilige Geest zijn gedoopt (Handelingen 1:8). Er zijn bij ons veel vragen maar weinig antwoorden.’

Ons antwoord:

Wij zijn blij dat de artikelen ook tot zegen zijn voor Engels sprekenden. Het is noodzakelijk dat het evangelie van Jezus Christus, dat van het Koninkrijk der hemelen, over de wereld zal gaan. Hiervan hangt de bevrijding van de zuchtende schepping en het herstel van alle dingen af. Men zegt wel eens dat het geloof in de goddelijke genezing gevonden wordt bij mensen, die niet met ziekten te kampen hebben. Die zouden zich de geloofsgenezing wel kunnen permitteren, maar de chronische zieken en de ouders van de gehandicapte kinderen zouden er maar door worden gefrustreerd. Onze eigen ervaring en ook die van onze contacten zijn echter, dat juist zij die met zulke noden in hun gezin te kampen hebben, uitzien naar een realisatie van het genezende woord van God. Wij zullen deze nooit ervaren, als wij niet blijven prediken en blijven geloven dat Jezus ook nu nog de Verlosser van de wereld is, de Redder en Genezer. Hij is voor ons ‘de belofte van het leven.’ En leven houdt ook gezondheid in!

Paulus zegt: ‘Streef naar de geestelijke gaven, maar ook naar die van de gezondmakingen. Dit kan alleen maar als we voor zieken blijven strijden, blijven geloven, hen blijven zalven en hun de handen blijven opleggen. Aan Timotheüs schreef de apostel: ‘Ik herinner u eraan de gave van God aan te wakkeren’. God wil dat wij doorgaan en Hij bemoedigt ons telkens door de vele herstellingen die wij in onze kringen zien. Er staat: ‘Hij zond zijn Woord en genas hen’. Dit Woord zal ook in onze tijd niet leeg tot Hem terugkeren, maar het zal doen wat Hem behaagt en dat volbrengen, waartoe Hij het heeft gezonden.

Dat het kind van dit echtpaar de therapeut bezoekt, is beslist niet in strijd met onze visie. De mens is in dit opzicht medewerker van God. Hij moet in de natuurlijke wereld doen wat zijn gezond verstand hem voorschrijft. Er is een gezondheidsleer die zich bezighoudt met ons voedsel, kleding, woning, klimaat en onze algemene lichaamsverzorging. Wij moeten haar niet veronachtzamen. Zo schreef de apostel aan zijn jonge medestrijder: ‘Drink voortaan niet alleen water, maar gebruik een weinig wijn voor uw maag en voor uw gedurige ongesteldheden’ (1 Tim.5:23). Wij staan tegenover de ziekte als tegenover de zonde. God wil geen wetteloosheid en wij aanvaarden de ziekte niet, berusten er niet in, leggen ons er niet bij neer, maar strijden ertegen, totdat de dag aanbreekt dat de kracht van God door zijn zonen wordt geopenbaard. Wij zijn als de vrouw in Openbaring 12, die zich heen en weer wentelt en schreeuwt in haar pijn om te baren. De geboorte van de mannelijke zoon(en) zal plaatsvinden en hemel en aarde zullen hiermee zeer blij zijn.

Wanneer wij onze verliescijfers van de strijd tegen de ziektemachten overzien, worden wij toch niet ontmoedigd. De apostel Paulus schreef in zijn Galatenbrief probleemloos: ‘Ja, u weet, dat ik aan u de eerste maal, omdat ik ziek geworden was, het evangelie verkondigd heb’. De Joden zouden de apostel hebben kunnen beschuldigen van verborgen zonden en de pinkstermensen zouden hebben kunnen aanspreken over zijn gebrek aan geloof, maar de apostel merkt blijmoedig op:

  • ‘En toch hebt u de verzoeking, die er voor u in mijn lichamelijke toestand gelegen was, niet als iets verachtelijks beschouwd of ertegen gespuwd, maar u hebt mij ontvangen als een bode van God, ja, als Christus Jezus!’

Paulus schaamde zich er niet voor, dat hij door een engel van satan in zijn lichaam werd aangevallen, maar hij bleef volharden in zijn strijd tegen de wetteloze geesten en het brengen van het evangelie van verlossing en van kracht.

Op de hoge weg naar de volkomenheid moeten wij de zonde en de ziekte overwinnen. Zij horen niet bij ons. Dit betekent een onafgebroken gevecht tegen de bewerkers van het kwaad, de demonen van satan Wij gaan daarbij achter de Ruiter op het witte paard aan, overwinnende en om te overwinnen (Op.6:2)! Natuurlijk gaat de doop in Heilige Geest vooraf aan de ontplooiing van zijn kracht in en door de mens van God: ‘U zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt’ zegt onze vertaling. Hoe meer onze geest zich hecht aan Gods Heilige Geest en met Deze één wordt, des te meer zal de heerlijkheid van Jezus Christus zich openbaren in allen die tot geloof zijn gekomen.