De satan ontmaskerd

De geestenwereld in beweging

Wanneer het evangelie van het Koninkrijk der hemelen gebracht wordt, kan men zeker zijn dat de geestenwereld in beweging komt. Het geeft immers de weg aan waarlangs bevrijding, herstel en genezing mogelijk zijn. Door deze boodschap komt ook uiteindelijk een volledige scheiding tussen goed en kwaad, tussen de gehoorzamen die deze boodschap van harte aanvaarden en zich laten leiden door Gods Heilige Geest en de ongehoorzamen in en door wie, satans demonen zich blijven openbaren.

In het oude verbond hield men zich alleen bezig met de zondige mens. Deze moest dit doen en dat laten. Hij moest zich verootmoedigen, zich bekeren, zich veranderen en altijd een prestatieslag leveren die ver boven zijn vermogen ging. Jezus opende een nieuwe weg. Hij toonde de ware vijand van God en van de mens. Jezus kende maar één tegenstander, namelijk satan met zijn trawanten. Hij kwam om scheiding te maken tussen de mens en deze belager en Hij nam op Zich om dit oordeel tot absolute overwinning te brengen.

Jezus pakte het zonde- en het ziekteprobleem op de juiste wijze aan. In de discussie met zijn leerlingen of de ouders van de blindgeborene schuldig waren aan zijn ziekte of dat de man zelf zich iets te verwijten had, verlegde de Heer de oplossing er van naar de onzienlijke wereld: de werken van God moesten in deze hulpbehoevende geopenbaard worden en de werken van de duivel moesten verbroken worden. Toen de toren van Siloam omviel, werden 18 personen onder het neerstortende puin begraven. Hadden deze mensen iets bijzonders misdaan? Jezus vestigde de aandacht op de duistere geestenwereld tegen wie de onwetende massa (ook vandaag), geen enkel verweer heeft. Hij waarschuwde: Als je mijn evangelie verwerpt, je niet bekeert, sta je bloot om ook door het ‘noodlot’ getroffen te worden.

Het eigen ‘ik’ doden?

Ook in deze tijd zoeken de zich christelijk noemenden de schuld alleen bij de mens en niet bij de duivel. Zij spreken over zondebesef en schuldbewustzijn en wekken op tot berouw en boete. Het helpt echter niets, want zij gaan uit van het achterhaalde, oudtestamentische principe. Alleen het evangelie van de onzienlijke wereld wijst de weg tot geestelijke vrijmaking: het spreekt van rechtvaardiging door het geloof, van het uitdrijven van demonen en van genezing door de kracht van Gods Heilige Geest. Het toont hoe de zondaar voor de vijand werkt en zijn lichaam in dienst stelt van de verkeerde heer, die hem zijn ‘verdiende’ loon uitbetaalt in ellende en dood. De Satan.

Leven in overwinning met belijdenisgeschriften?

Leven in de overwinning was eeuwenlang in de kerk een onbekende zaak en is het nog steeds. Wie doorgaat op de oude deun, weet bij voorbaat dat hij nederlaag op nederlaag zal lijden. Men doet zijn best, maar het blijft een zielige vertoning van vallen en opstaan. Men weet niet beter of ‘men bidt bruto en ontvangt netto’ vanwege de verdeeldheid van het hart. Wie de leer van het Koninkrijk der hemelen niet kent, is blind en blijft daarom in zijn zonde. Men belijdt dit ook vrijmoedig met de woorden: ’zondaar tot de dood’.

  • ‘Prijs de Heer voor de vernieuwing van denken. Opnieuw geboren christenen zien – door vervulling met Gods Geest – met geestelijke ogen en door de hervorming van hun denken wandelen zij in de geestelijke wereld!’