Openbaring

Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet gebeuren en die Hij door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Deze heeft van het Woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. Gelukkig is wie dit voorleest en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij (Openbaring 1:1-3).

Zonder kennis van het koninkrijk der hemelen, volgend op het gelegde fundament uit Hebreeën 6:1,2 en de nieuwe geboorte (Efeziërs 1:13,14; 1 Petrus 1:3), blijft het boek Openbaring een gesloten boek. Openbaring werpt licht op wat zich in de onzienlijke wereld afspeelt. Daarom kan dit boek alleen op geestelijke wijze of met kennis van de geestenwereld geïnterpreteerd worden. Zo is het onmogelijk om enkele gedeelten, die zich daarvoor schijnen te lenen, op aarde te lokaliseren of er een geografische betekenis aan toe te kennen, zoals aan Armageddon, aan de Eufraat, aan Babylon, terwijl men dan de aansluitende gedeelten weer geestelijk moet verklaren. Buiten de beschrijving van de 7 gemeenten in Openbaring 1:4 t/m Openbaring 3:14 die destijds letterlijk bestonden, speelt het boek zich volledig af in de hemelse gewesten.

Inzicht

Wanneer men sommige gedeelten wél en andere weer niet leest in dit licht, komt men tot allerlei tegenstrijdige en vaak dwaze verklaringen. Zo kan men bijvoorbeeld geen verschillende betekenissen toekennen aan het woordje ‘ster’, waarbij men dan een vallende ster voor een atoombom houdt. Zo is het ook onlogisch van de tempel of van de twaalf stammen, nu eens een Oudtestamentische en dan weer een Nieuw Testamentische verklaring te geven. Men verbreekt op deze wijze de eenheid van conceptie, die aan deze visioenen ten grondslag ligt. Maar dit neemt natuurlijk niet weg, dat de gevolgen van wat in de hemel plaatsgrijpt, op aarde zichtbaar worden.

Thema’s / Series

 

Artikelen: