Tweeërlei openbaring

De ontwikkelingen die zich in de afgelopen jaren bezig waren te voltrekken, zullen in het nieuwe jaar zeker nog duidelijker naar voren treden. De Bijbel bepaalt ons namelijk bij twee grote openbaringen in de hemelse gewesten, waarvan de gevolgen op aarde merkbaar zullen zijn:

In 2 Thessalonicenzen 1 wijst de apostel op de openbaring van de zonen van God die het beeld van Jezus gelijkvormig zijn geworden. Hij spreekt van een tijdperk waarin de Heer verheerlijkt wordt in zijn heiligen en met verbazing gezien in allen die tot geloof zijn gekomen. De mogelijkheid van deze manifestatie ligt in het Woord van God dat in al zijn facetten geloof vindt. Door de Geest hebben zij hun roeping bevestigt omdat hun innerlijk geheel is toegerust tot alle goede werken en ze zijn daarom bekwaam dit in de zichtbare wereld te doen. De zonen van God komen in de onzienlijke wereld onder verdrukkingen tevoorschijn, want de demonen maken zich op om deze ontwikkeling te beletten. Daarom staan zij ook bloot aan vervolgingen, smaad en diskwalificatie op aarde, van een vleselijk gezind schijnchristendom die door deze demonen geleid wordt.

Daarnaast spreekt 2 Thessalonicenzen 2 over de openbaring van de mens van de zonde. Wanneer het werk van God zijn vruchten gaat opbrengen, wordt de satan als nooit tevoren actief om de zonen van het verderf te verwekken. Hij rekruteert zijn elitekorps uit allen die hun hoge roeping verzaakten en afvielen. Deze verbasterde schijnchristenen richten hun aandacht op de aarde: op de begeerte van het vlees, op de begeerte van de ogen, het dik betaalde politieke pluche, de buitenproportionele vergoedingen, de eindeloze wachtgelden en de meer dan overlopende pensioenregelingen. Met hun ziel bewegen zij zich volledig in het domein van de overste van deze wereld en zij passen zich maar al te graag aan bij diens wetten en regels. Hun godsdienst houdt zich daarom niet bezig met de hemel, maar met de aarde: met de onderontwikkelde volken en rassendiscriminatie. Met problemen waar ook de cultureelmarxistische deugmens buiten God, zijn gedachten mee vult.

Een andere groep afvalligen wordt geïnspireerd door een geest van de dwaling, zodat zij de leugen geloven. Zij gebruiken wel de Schriften, maar willen de Waarheid niet verstaan. Zij richten zich ook niet op de geestelijke wereld waar God volgens zijn vast plan zijn volk naar zijn bestemming voert, maar verliezen zich in allerlei bespiegelingen over een natuurlijk volk in het land Israël.

Weer anderen worden van hun innerlijk leven beroofd door leringen die ontleend zijn aan de geest van de antichrist, die zijn leugenachtige woorden bevestigt met bedrieglijke tekens en wonderen.

Hoe verder de tijd voortgaat, des te duidelijker zullen de tegenstellingen zijn tussen de zich heiligende zonen van God en de verleugende zonen van het verderf. Op onze site willen wij ook in deze tijd het eeuwige evangelie van redding en verlossing prediken, dat de mens van God volkomen maakt en tot alle goede werken volkomen is toerust. Wij weten dat hierbij verdrukkingen en vervolgingen ook ons niet gespaard zullen worden. Daarom willen wij onszelf vasthouden aan de gelukwens van Paulus in 2 Thessalonicenzen 2:16, die wij ook aan de bezoekers doorgeven:

  • ‘Mogen onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond en ons door zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft, u aanmoedigen en sterken in al het goede dat u doet!´