Kopen en verkopen

 

Een geestelijk boek

In veel eindtijdfilms wordt een imperium, een wereldregering getekend waar iedereen een registratienummer moet hebben. Anders is hij een vijand van het ‘systeem’ en wordt hij buiten spel gezet, uit de maatschappij gestoten. Hij kan niets meer kopen of verkopen. Over deze materie zijn inmiddels ook zoveel boeken en artikelen verschenen op het internet, die onder meer weten te vertellen dat de streepjescodes op allerlei handelsartikelen een voorbode zijn van iets als een merkteken van het beest. Deze en andere zienswijzen zijn allemaal verklaringen in de natuurlijke, menselijke sfeer die slechts angstaanjagende beelden oproepen. De Bijbel – de Woorden van God – is een geestelijk boek, alleen te verstaan door mensen die hebben leren lezen met geestelijke ogen en zijn gaan luisteren met geestelijke oren.

Het merkteken van het beest

Dat teken is geen registratienummer, identiteitskaart, geïmplanteerde chip, een bepaalde pas, een computercode of iets dergelijks. Het is een geestelijk, zo u wilt een ongeestelijk teken. Het is het teken van de wetteloze, de absolute wetteloosheid. Het is het teken van dè mens van het verderf. Deze mens is een beelddrager van de antichrist en is of wordt als zodanig in de tijd duidelijk herkenbaar. Over dit merkteken van het beest dat in de eindtijd op het voorhoofd of op de rechterhand van de mens komt, lezen we in Openbaring 13:16,17, 14:9, 17:5 en 20:4.

Het betekent dat het totale denken (het voorhoofd) en handelen (de hand) regelrecht onder invloed van het rijk van de duisternis staan. Deze mens wordt volkomen in bezit genomen door de geest van het verderf, de koning van de afgrond, Apollyon.  (Op.13:1). Die geest probeert als een engel van het licht heel subtiel of soms met bruut geweld de gemeente van Christus binnen te dringen. De Bijbel spreekt van het getal van de mens, 666. Dit getal omvat de onzichtbare, geestelijke en de zichtbare, natuurlijke wereld. Met beide krijgen wij steeds te maken. Want de mens wordt of is totaal slaaf van de ongerechtigheid óf volgt meer en meer het Lam. Het niet meer kunnen kopen of verkopen betekent voor de christen dat er steeds meer dingen zullen komen waaraan hij niet meer mee kan doen zonder met de zonde in aanraking te komen. In onze tijd noemt men bijna al het kwade goed en het goede, kwaad (Jes.5:20). Daarom moet de opnieuw geboren christen het getal van het beest berekenen. En dat heeft God mogelijk gemaakt.

Het berekenen van het getal van zijn naam

Wij geloven niet dat men de staatspropaganda of the Big Tech moeten begrijpen om zijn tijd te kunnen verstaan. Johannes schreef niet voor internetters of Tv-kijkers, maar voor hen, die de woorden van de profetie hoorden en deze bewaarden. De (digitale) krant, Tv en vrijwel alle internetsites, verschaffen alleen nieuws van de uitwendige wereld en geven geen enkel inzicht in het geestelijke gebeuren dat achter al deze dingen staat. Ook is er geen kennis van het Hebreeuws en Grieks nodig om het getal van de naam van het beest te berekenen. Dit doen bijvoorbeeld de kanttekenaars van de Statenvertaling. Dezen nemen aan, dat de paus de antichrist is. Hij is het hoofd van de roomse of Latijnse kerk, waar de kerktaal Latijn is en de Vulgata de Latijnse overzetting van de Bijbel.

  • Nu hebben in het Grieks de letters, net zoals de Latijnse, een getalswaarde. Men kan dus de getallen volledig uitschrijven of aanduiden door letters van het alfabet. De cijferwaarde van ‘lateinos’ wordt dan: l = 30, a = 1, t = 300, e (epsilon) = 5, i = 10, n = 50, o = 70 en s ~ 200. Samen 666.

Veel uitleggers hebben met spitsvondig vernuft geprobeerd om historische personen op deze wijze als antichrist te bestempelen, zoals destijds Nero, Napoleon, Mussolini en vandaag juist Trump en vooral geen Obama…

  • Bij de naam Jezus, in het Grieks gespeld, komt men op deze wijze tot het getal 888:  1 = 10, e (éta) = 8, s ~ 200, o = 70, u ~ 400 en s ~ 200. Kurios (Heer) wordt dan 800, Christos 1480 (8-maal 185). Het is een voorrecht om de oude, dode talen te kennen, maar het is zeker niet de bedoeling van God dat  Geestvervulde christenen zich met zulke woordpuzzels in de eindtijd bezighouden.

Verstand en wijsheid

In Openbaring 17:9 wordt op het feit gewezen, dat men verstand en wijsheid nodig heeft om het mysterie van het merkteken te doorgronden. De geest van het occultisme – de zesde kop van het beest – is de eigenlijke en blijvende kop. Men moet in dit opzicht de Schrift met de Schrift verklaren. Het getal 6 wijst op de kracht van het occultisme, waardoor de hele macht van de antichrist met de afgrond in verbinding staat. Het getal dat bij het beest uit de afgrond, bij het beest uit de aarde en bij het beeld hoort, is dus het getal 6. Wanneer gezegd wordt dat het getal ‘berekend’ moet worden, terwijl tegelijkertijd het getal 666 wordt genoemd, betekent dit dat het getal ‘verklaard’ moet worden. Er wordt niet gezegd dat men de berekening pas kan maken of de verklaring ervan geven, wanneer de eindtijd gekomen is en dè uiteindelijke antichrist zich geopenbaard heeft, maar dat ieder hiertoe in staat is, die inzicht en verstand heeft. Het beest hoort bij de onzienlijke wereld, maar het getal van het beest is dat van de mens.

Een soortgelijke opmerking vinden wij ook in hoofdstuk 21:17, waar staat: ‘mensenmaat, die engelenmaat is’. Het getal 666 bestrijkt dus twee sferen: de onzichtbare, geestelijke en zichtbare, natuurlijke. Zowel de geest van de antichrist (het beest uit de zee), als de antichrist zelf (het beest uit de aarde) en de gemeente van de antichrist zijn erbij betrokken (Op.13:4,13,14).

Wanneer wij letten op de schaduw van het beeld in het oude verbond, valt onmiddellijk op dat van het beeld van Nebukadnezar slechts twee afmetingen genoemd worden: de hoogte was 60 el en de breedte 6 el. De verhouding 10:1 wijst erop, dat het hier een beeld van abnormale proporties gold, terwijl ook daar sprake was van afschuwelijke afgoderij en gemeenschap met demonen (1 Cor.10:20).

Johannes gebruikt nu het getal 666 om in de wetteloosheid nog een dimensie meer aan te duiden. Hier geen indirecte aanbidding van demonen door middel van afgoden, maar directe gemeenschap met de draak en het beest Apollyon, langs paranormale weg. De antichristelijke kerk is een spiritualistische gemeenschap. Haar contact gaat echter niet via gestorvenen zoals bij de voorouderverering of de relikwieën (botten) van Rome, maar de menselijke geest heeft rechtstreeks gemeenschap met de geest van de afgrond. Daarmee imiteert deze occulte bende de onmiddellijke gemeenschap van de geest van opnieuw geboren christenen met Gods Heilige Geest. Zoals Gods Geest de mens maakt tot een heilige tempel waarin God woont, zo zal de geest van de antichrist (Apollyon), zich zetten in de tempel die God toebehoort, zichzelf manifesterende door tekens en wonderen, als zou hij een god zijn (Ez.28:12 en 2). De Heer waarschuwt niet alleen ernstig het teken van het beest niet te aanvaarden (Op.14:9-12), maar biedt ons in de allereerste plaats zijn teken van absolute bescherming aan, de doop in Heilige Geest, die een totaal omvattend vernieuwend denken op gang wil brengen (Rom.12:2).

Het zegel van God

Als tegenhanger van het merkteken van het beest gaf God al eerder zijn teken van het Nieuwe Verbond. Dit is het zegel van de levende God (Op.7:2,3), de doop in Heilige Geest. Het teken van het beest is daarvan een gruwelijke imitatie. Hoe belangrijk de doop met Heilige Geest is, blijkt meer dan duidelijk uit de volgende aanhalingen: Openbaring 7:3, 9:4, 14:1 en 22:4. De Bijbel spreekt onmiskenbaar helder over onze redding door het bad van de nieuwe geboorte en vernieuwing door Gods Heilige Geest, die God rijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Redder. Niemand kan er om heen dat Jezus Christus de doper is met Gods Heilige Geest. Christus doopt nog dagelijks velen met de onmisbare Geest van God.

Veel christenen menen het (nog) zonder die verzegeling van God te kunnen stellen. Eigenlijk onbegrijpelijk omdat God in zijn Woord over deze ervaring zo duidelijk is. Maar ook omdat de doop in Heilige Geest ons denken totaal vernieuwt. We zullen met deze verzegeling sterker zijn (Op.11:5,6) dan de gemeente van de antichrist met zijn verzegeling door het teken van beest uit de afgrond. Anderzijds is de onwetendheid van deze fundamentele zaken vandaag nog heel groot. De tijd van de verzegeling met Gods Geest is echter nog niet afgesloten (Op.7:3). Ieder die de Heer Jezus lief heeft, mag en kan deze doop van Hem ontvangen. De Heer zelf nodigt daartoe uit. De enige voorwaarde is te geloven dat Jezus de doper met de Heilige Geest is:

  • ‘Bidt en u zal gegeven worden’, is de belofte (Luc.11:13). In Handelingen 2:17 wordt de Joëlsbelofte herhaald: ‘En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alles wat (voor God) leeft’ (Joël 3:1-3).

Dat is wat wij geloven. De late regen valt en de komst van de Heer is nabij (Jac.5:7,8). Heel de wereld moet het nu weten: Jezus Christus is de Doper met (of in) Gods Heilige Geest. Satan drukt dag-in-dag-uit zijn valse merkteken op miljoenen mensen. Daarom willen wij luidkeels in de zienlijke en de onzienlijke wereld de Naam van de Heer uitroepen over alles wat leeft. Het is de Heer zelf die roept: ‘Wordt vervuld met Gods Geest!’

Kopen en verkopen

Wij begrijpen nu wel wat het betekent niet meer te kunnen kopen en verkopen. Het houdt niet in dat wij geen brood of suiker zouden kunnen krijgen in de supermarkt, tenzij wij het merkteken op onze rechterhand tonen. Nee, de opnieuw geboren christen kan en wil niet meer meedoen met bijna alle zaken in het maatschappelijke, politieke en culturele leven. Het door de Heilige Geest vernieuwde denken wijst daarin steeds meer de weg. Ik geef een paar voorbeelden uit de zienlijke en onzienlijke wereld hoe alles in beweging is.

  • Zo is er de beweging ‘Touch for Health’ (aanraken voor gezondheid), die cursussen organiseert op het gebied van occulte geneeswijzen ten behoeve van onder andere onderwijsgevenden. Schooladviesdiensten en bepaalde (ook christelijke) scholen sporen de leerkrachten aan hieraan deel te nemen. Er zijn scholen waar leerlingen met bepaalde moeilijkheden een meer of minder occulte begeleiding krijgen. Ook vinden we veel lesmaterialen die daarop gebaseerd zijn.
  • Een ander deel vinden we bij de staatspropaganda, waaronder de E.O. Ze zitten vol occulte zaken of besmettingen. Het occulte is ‘in’. Er is veel vraag naar. Altijd goed voor de kijkcijfers. Daarom zijn er veel opzettelijk(!) gerichte occulte uitzendingen. Al jarenlang wemelen ook verschillende kinderprogramma’s er van. De programma’s van de staatspropaganda moeten steeds vaker worden weggezapt (als men nog kijkt…).
  • In de literatuur is het paranormale enorm in trek. Het levert veel bestsellers op. Het begint al met de kinderboeken. Zo zullen zich steeds meer zaken voordoen op elk terrein waaraan een christen niet (meer) mee kan doen.
  • Soms is dat heel moeilijk. Wat doe je als je baas je verplicht deel te nemen aan een cursus waarvan je weet dat die regelrecht in strijd is met het Woord van God?
  • Of als je aan een op occultisme gebaseerde training mee moet doen, wat onder andere in het zakenleven nogal eens voor komt. Een occulte kerk kun je achter je laten, de bioscoop en het theater kun je voorbij lopen, maar er zijn moeilijker situaties denkbaar.

Collaborateurs

Ook op het gebied van de Bijbeluitleg is er veel ‘te koop’ wat niet goed is. Zo gemakkelijk wordt er iets omgebogen, iets afgedaan van de heerlijke boodschap van het Koninkrijk der hemelen. De letter wint het nog zo dikwijls van de Geest. De goede raad van de apostel Paulus aan zijn volgeling Timotheüs: ‘Zie toe op uzelf en op de leer’, is bepaald nog niet overbodig (1 Tim.4:16). Dus, dan maar niet meer ‘kopen en verkopen’, zoals de satan dit wil.

Absolute scheiding

De geest van de dwaling, het occultisme en de wetteloosheid van de antichrist, zien wij nu al overal om ons heen sterker worden. Vooral allerlei invloeden van occulte, zeer nieuwe religies spelen daarin een grote rol (Op.16:12). Wie echter verzegeld is met Gods Heilige Geest hoeft daar niet bang voor te zijn. In Openbaring 9:4 staat duidelijk dat de verzegelden van Godswege geen schade mag worden aangedaan. De innerlijke mens wordt bewaard. Dat betekent natuurlijk niet dat een christen of de gemeente van Christus het met de waakzaamheid op een akkoordje kan gooien of geen tegenstand en vervolging zal ondervinden. Dat allerminst. Er komt een absolute scheiding.

De wetteloze mens zal rechtstreeks paranormaal contact hebben met de geest van de koning van de afgrond, Apollyon. Dit proces is volop in werking. Daarom moeten wij letten op elke tendens in die richting. Dit is de grote lijn; de ontwikkeling in de eindtijd. Hier zet de duivel alles op alles. Daartegenover staat de mens van God in Christus. De geest van de mens staat in directe gemeenschap met Gods Geest. Zijn Geest maakt die mens tot een volkomen heilige tempel waarin God woont. Het is aan ons om waakzaam te blijven, want het beest uit de aarde, de antichrist, probeert zich in die tempel van God te zetten, om aan zich te laten zien, dat hij een god is (2 Thess.2:4).

  • ‘Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden (Op.22:11). Maar ook de uitkomst staat al vast, Het Lam overwint: ‘Want Hij is de Heer der heren en Koning der koningen en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen’ (Openbaring 17:14).