Het uur is gekomen 

  • ‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen’ (Joh.17:1).

Het ogenblik was aangebroken dat Jezus zijn werk op aarde zou voltooien. In deze climax van zijn leven wachtte Hem nog een laatste strijd met de duivel. In een felle en definitieve worsteling moest Hij de overwinning consolideren, de vijand onttronen en de overheden en machten ontwapenen en openlijk tentoonstellen om zo over hen te zegevieren. Deze crisis was de beslissende; voortaan zou er slechts een verslagen tegenstander zijn, een overwonnen macht. Ieder die deze overwinning in het geloof zich toe-eigent, heeft de belofte:

  • ‘Wie overwint, zal Ik naast Mij plaatsen op mijn troon, zoals Ik zelf heb overwonnen en met mijn Vader op zijn troon zit’ (Openb.3:21).

Het leven van de mensen en dat van de volken kent ook zulke crisisuren. De Bijbel spreekt over een volheid van de tijd. Dan is het uur gekomen van de topprestaties. Dan wordt duidelijk welke geesten de mens voortgedreven hebben. Dan wordt onthuld voor welk eindstation de mens gekozen heeft. Dan wordt geopenbaard wie ten dode en wie ten leven opgetekend is. De voortgezweepte menselijke geest is rusteloos bezig door te dringen in de geheimen van de schepping. Het uur is gekomen dat wetenschap en techniek ieder droombeeld werkelijkheid laten worden.

Ook de duivel spant zich in om zijn doel te bereiken. Hij hergroepeert zijn legers om in een beslissende slag de hele mensheid tot zijn slaven te maken en als het mogelijk zou zijn zelfs de uitverkorenen. Zijn topprestatie is de mens van de zonde, de openbaring van de zoon van het verderf (2 Thess.2:4). In dit crisis uur van de geschiedenis staat de almachtige God klaar zijn volk door deze opgejaagde golven een weg te banen. Wat hebben wij met die watermassa te maken, als ons oog dit pad ziet? Wat hindert ons de duisternis, als de vuurkolom ons voorgaat? God stort immers zijn Geest uit in de laatste dagen om een volkomen verlossing en heiliging teweeg te brengen.

  • ‘Wie vuil is, hij wordt nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijst nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij wordt nog meer geheiligd’ (Openb.22:11).

Er is angst voor de dingen die te gebeuren staan, radeloosheid bij de volken; maar er is hoopvolle verwachting bij de kinderen van God vanwege de verlossing, die klaar staat om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Het uur is gekomen dat de wereld een Karmel (Elia tegen de valse profeten) wordt. Het wordt vóór of tegen God; het betekent vervuld worden met onreine demonen of met Gods Heilige Geest; geloven in menselijke redeneringen of aanvaarden van het eeuwig evangelie; zien op wat voor ogen is, of vertrouwen op al de beloften van God. Deze schifting openbaart zich ook onder christenen. Immers, verdeeldheid van harten wordt niet langer geaccepteerd; noch door God, noch door de Satan. In het laatste uur wordt alleen een volkomen vrucht ingebracht in de hemelse schuren en ook de satan zal zijn slaven dwingen de maat van hun zonden geheel vol te maken. Zo komt de oogst van de aarde tot haar volheid:

  • ‘Wanneer de vrucht rijp is, laat Hij er direct de sikkel inslaan, omdat de oogsttijd aangebroken is’ (Marcus 4:29).

Deze inzameling is zeer groot, maar waar zijn de maaiers? Waar zijn de geroepenen, die door God zelf onderwezen zijn, die geleid worden door en vervuld zijn met Zijn Geest? Velen zijn als die dienstknecht, die in zijn hart zei: ‘Mijn heer blijft uit’ en hij begon zijn mededienstknechten te slaan en met de dronkaards te eten en te drinken. Het uur is gekomen dat u een beslissing zult moeten nemen ten opzichte van de boodschap van redding en verlossing, het eeuwig evangelie. Sommigen zeggen: ‘Ik heb een vrouw getrouwd en daarom durf ik de consequenties niet aan.’ Anderen zijn bang moeite te krijgen met man of kinderen, weer anderen zijn predikant of voorganger en moeten voorzichtig zijn en aan hun positie denken. Politici zijn bang voor hun baantje, eeuwige wachtgelden en dikke pensioenen. Weer anderen zijn bang voor een terugslag op hun goedlopende zaak, maar … het uur is gekomen om in die vrijheid te staan, waarmee de Zoon u vrij gemaakt heeft. In deze strijd bent u de sterkere omdat uw wapens beter zijn, omdat God met u is, omdat u door het geloof overwinnaar bent. Wees dan niet bang voor mensen. God zorgt voor u. Als Hij dit niet kan of als Hij het niet doet, dan bent u toch verloren ondanks uw inspanning en ondanks uw voorzichtigheid alle klippen te omzeilen.

Het uur is gekomen dat opnieuw geboren christenen het meest van allen gehaat zullen worden. Wij zijn in ons land gewend dat de zich christelijk noemenden, niet geprest worden en nog niet met verdrukking te maken hebben. Dit is iets onnatuurlijks en hoort niet bij het ware evangelie van Jezus Christus. Hij zegt: ‘U zult door allen gehaat worden.’ U voelt zich een pelgrim in deze wereld, maar bent u ook een vreemdeling in het hemelse Jeruzalem? Van allen gehaat betekent van goddelozen én godsdienstigen; dus op dezelfde wijze als Jezus en de apostelen. Er woont een volk in Egypte en er is een geslacht dat uit Egypte verlost wordt, maar dat toch niet tot het geloof komt. Israël kwam in de woestijn onder het oordeel, omdat het geen geloof bezat, dat is: het bezat geen vast vertrouwen dat God ook in de moeilijkste situaties de uitredding gereed had. Zo’n volk begreep een Jozua en Kaleb niet en in hun haat wilden zij hen stenigen. In deze twee mannen werd een andere geest gevonden en zij volgden de Heer volkomen (Num.14:24).

Zo is het ook nu nog. Zij die ‘de volle verzekerdheid van het geloof’ hebben, zullen vervolgd worden door hen die slechts in naam, maar niet metterdaad tot het volk van God gerekend kunnen worden. Als wij het eeuwige evangelie verkondigen en het eerstgeboorterecht niet versjacheren voor een schotel linzemoes om ingang te hebben bij de wereld of het naamchristendom, dan zullen wij bij beide tegenstand ontmoeten. Wanneer wij aanvaarden dat het uur gekomen is om de Vader te aanbidden in de geest, in nieuwe talen van engelen en mensen, zal men ons blijven associëren met de duivel. Wie het evangelie brengt dat ook de apostelen en profeten gebracht hebben, het evangelie van Jezus Christus als overwinnaar over zonde en ziekte, als doper en vervuller met Heilige Geest, zal niet alleen een rariteit in de wereld zijn, maar ook een dwaas en een ergernis onder het traditionele naamchristenvolk.

Het uur is gekomen dat de volheid van de heidenen zal ingaan, maar ook dat de zonen van God geopenbaard zullen worden. De leer van de voorvaders kan ons niet helpen om dit doel te bereiken. Maar wij staan in de nieuwe dag. Voor ons wordt de vermaning met de wapenuitrusting aan te staan, zeer reëel. Want de strijd tegen Satans demonen in de lucht wordt zeer concreet. Daarom is het voor ons zaak te onderkennen dat het uur is gekomen om met Heilige Geest gedoopt te worden en te streven naar de geestelijke gaven. Wij moeten de weg van Jezus gaan en van de apostelen en net als zij aangedaan worden met kracht uit de hoogte. Om ons is de chaos en de ontbindende krachten worden steeds sterker. De zee en branding bulderen. Het mozaïek van de volken wordt uit elkaar gerukt. Alleen het evangelie van Jezus Christus brengt redding en zal als het enige, ware evangelie gebracht worden over de hele aarde en dan zal het einde komen.

Het uur is gekomen!

  • ‘Het is een dag van wraak voor onze God; om alle treurenden te troosten, om aan de treurenden van Sion een kroon te geven in plaats van as, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, een kleed van roem in plaats van een kwijnend gemoed. Men noemt hen ‘Eiken van heil’, door de Heer geplant, een blijk van zijn luister. De oude ruïnes worden opgebouwd, de puinhopen van vroeger hersteld; de verwoeste steden worden herschapen, die puinhopen van vroegere geslachten’ (Jes.61:2-4).

We staan in deze eindtijd weer in dezelfde omstandigheden als de eerste christenen, alleen is alles groter in omvang en wereldwijd. Er is een modern, gecultiveerd heidendom en een verbasterd christendom, waar de menselijke geest al eeuwenlang de opperheerschappij heeft. Wij staan opnieuw bij de eeuwenoude puinhopen. Het uur is gekomen dat Gods volk de puinhopen gaat herbouwen en de steden herstellen. Dan worden zondaren weer gered, kinderen van God geheiligd, zieken genezen, gebondenen bevrijd, verstandelijk gehandicapten ontvangen het verstand, verminkten worden weer gaaf. De tijd van de volheid is gekomen. Hiervoor heeft Jezus onze zonden, onze noden en onze pijnen op zich genomen, zodat wij er volledig van verlost zouden worden. Men zal ons noemen: ‘Eikenbomen van redding, verlossing en gerechtigheid, omdat wij geloven dat Jezus in ons leven het zal zien en verzadigd worden.

Er zal vreugdeolie zijn, omdat Gods Geest uitgestort wordt op alles wat (voor God) leeft. Er zal een kroon zijn in plaats van as, omdat de dorstige mensen gelaafd worden met het water van het leven. Dan zal de Heer ons zeggen: ‘Ik was ziek en u hebt Mij opgezocht, Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.’ Niet met een bloemetje of een injectienaald, maar in de naam van de Heer. Want wat wij deze minste broers en zusters gedaan hebben, de zieken en gebondenen, dat hebben wij aan Hem gedaan. Bevrijd en genezen gaan zij heen, God de eer gevend. Het uur is gekomen dat het Woord uitgaat, overwinnende en zodat het zal overwinnen. Jezus, zoals de Schrift Hem tekent, wordt openbaar. Het crisis uur is gekomen. Een felle worsteling wacht ons. Maar de vijand is verslagen en de overwinning is zeker.