De laatste dagen

Zonder kennis van het koninkrijk van de hemelen, volgend op het gelegde Bijbels fundament uit Hebreeën 6:1,2 en de nieuwe geboorte (Efeziërs 1:13,14; 1 Petrus 1:3), blijft het boek Openbaring een gesloten boek. Openbaring werpt licht op wat zich in de onzienlijke wereld afspeelt. Daarom kan dit boek alleen op geestelijke wijze of met kennis van de geestenwereld geïnterpreteerd worden. Zo is het onmogelijk om enkele gedeelten, die zich daarvoor schijnen te lenen, op aarde te lokaliseren of er een geografische betekenis aan toe te kennen, zoals aan Armageddon, de Eufraat, Babylon, terwijl men dan de aansluitende gedeelten weer geestelijk moet verklaren. Buiten de beschrijving van de 7 gemeenten in Openbaring hfdst. 2,3 – die destijds letterlijk bestonden – speelt het boek zich volledig af in de hemelse gewesten.

Inzicht

Wanneer men sommige gedeelten wél en andere weer niet leest in dit licht, komt men tot allerlei tegenstrijdige en vaak dwaze verklaringen. Zo kan men bijvoorbeeld geen verschillende betekenissen toekennen aan het woordje ‘ster’, waarbij men dan een vallende ster voor een atoombom houdt. Zo is het ook onlogisch van de tempel of van de twaalf stammen, nu eens een Oudtestamentische en dan weer een Nieuwtestamentische verklaring te geven. Men verbreekt op deze manier de eenheid van conceptie, die aan deze visioenen ten grondslag ligt. Maar dit neemt natuurlijk niet weg, dat de gevolgen van wat in de hemel gebeurt, op aarde zichtbaar worden.

Vanuit deze gedachten bespreken we in dit hoofdstuk o.a. de Openbaring van Johannes, als ook de aanloop naar de eindtijd.

Boek:

 Thema’s / Series

Artikelen: