Hypnose in de gemeente

Christenen door satan vernederd (verg. Job 4:13-21)

Het plan van God met ons leven houdt in dat wij geestelijk volwassen worden en dan zullen opgroeien tot volmaakte mensen. Hij heeft iets groots met ons voor en met zijn oproep om naar de volmaaktheid te streven, schenkt Hij ook de geestelijke gaven om haar te bereiken. Voor iedere opnieuw geboren christen is het daarom van essentieel belang, dat hij vervuld wordt met de Geest van God, die als een leraar hem onderwijst in de dingen van het Koninkrijk van God. Jezus zei:

  • ‘Hij zal het uit het Mijne nemen en het u vertellen’

Gods Geest wil ons tot een sterkere, geestelijke persoonlijkheid maken. Zijn Geest wil echter nooit het leven van de gelovige in bezit nemen om te overheersen. De zeggenschap over zijn leven heeft de christen in eigen handen. In de oorlog tegen satans demonen hebben wij de Geest van God als een verbindingsofficier met het hoofdkwartier, maar Hij maakt nooit inbreuk op de vrije wil van de mens. Paulus sprak tot mannen, die duidelijk door Heilige Geest geïnspireerd werden, dat de gave van de profetie de controle van de eigen geesten van de profeten niet wegneemt. Zij konden spreken of zwijgen naar hun believen. Niemand hoefde ooit te zeggen: ik werd op zeker ogenblik ertoe gedwongen dit of dat te zeggen.

Niet alleen schonk onze Heer Gods Geest, maar Hij gaf ook de plaatselijke gemeente, waar de gelovige tot geestelijke volwassenheid kan opgroeien. In de eerste christengemeenten treffen wij de rijkdom van geestelijke gaven aan, om de gelovigen samen onbevlekt en onberispelijk te doen zijn en sterk te maken in hun Heer.

Gehypnotiseerd op de grond vallen

Het is wel duidelijk dat de satan alles in het werk zal stellen om deze charisma’s in diskrediet te brengen, zodat de oprechte zoeker in verwarring wordt gebracht of op dood spoor komt. We kennen het verschijnsel in de pinksterkerken en in de charismatische groepen van Noord-Amerika, waarbij de bezoekers van samenkomsten neervallen onder een zogenaamde kracht. Het is een gewoonte geworden van evangelisten en predikers om de handen op gelovigen te leggen, zodat dezen de controle over hun lichaam verliezen en als gehypnotiseerd op de grond vallen en daar dan soms wel meer dan een half uur blijven liggen. Hoe meer mensen er ‘neergeslagen’ worden, des te indrukwekkender is de meeting. Het is echt geen uitzondering wanneer in één dienst honderden onderuit gaan.

Het is al weer heel wat jaren geleden dat ik hiermee voor het eerst werd geconfronteerd. Iedereen werd naar voren geroepen, allen werden de handen opgelegd en de meeste bezoekers vielen neer. Later werd ik door een vrouw vermaand, omdat ik mij niet had overgegeven aan de ‘geest’. Ik was namelijk een van de weinigen die op beide benen was blijven staan. De vraag die toen in mij opkwam, was: is dit nu van God?

Mensen vloeren door Gods Heilige Geest?

Wanneer wij het Nieuwe Testament bestuderen, vinden wij nergens vermeld dat zulke dingen bij de christenen plaatsvonden. De enige gelovige die neerviel, maar dan onder geheel andere omstandigheden, was de apostel Johannes op het eiland Patmos. Hij viel als dood aan de voeten van Jezus, nadat de Heer in heerlijkheid aan hem was verschenen. Jezus legde echter de handen op zijn apostel en sprak: ‘Vrees niet.’ Toen was Johannes weer in staat om naar de boodschap van zijn Meester te luisteren. Toen hij flauwviel, werd dit niet als een zegen beschouwd en daarom richtte de Heer hem snel op.

Wanneer dit ene geval dus buiten beschouwing blijft, merken wij op dat die zogenaamde gave om anderen te doen vallen, nergens door de eerste christenen in praktijk werd gebracht. Wél komen wij dit verschijnsel in de occulte wereld tegen. Het is gebruikelijk dat een hypnotiseur zijn slachtoffer in een hypnotische slaap brengt. De wil van zo’n persoon wordt dan door de andere overgenomen. Zo iemand wordt dan vernederd tot een medium, die alle opdrachten van de hypnotiseur gehoorzaamt.

De overeenkomst tussen de situatie bij een hypnotiseur en de evangelist met de ‘gave’ is verbazingwekkend. Het blijft ook een opmerkenswaardig verschijnsel dat niet alle mensen in dezelfde mate door de kracht worden getroffen. De voorganger zelf blijft buiten schot. Deze valt beslist niet om, net min als de ‘opvangers’ die hij vaak in zijn dienst heeft. Ook zij die leidinggevende functies bekleden, zijn minder snel slachtoffer, dan zij die gemakkelijker beïnvloed worden, zodat zij er allergisch voor worden.

Benny Hinn, een Amerikaanse ‘wonder’ prediker aan het werk

Zoals ik opmerkte, neemt de Heilige Geest nooit het vermogen weg om ziel en lichaam onder controle van de eigen geest te houden. De geestelijke gaven zijn tot opbouw van de gelovigen, om ze sterk en verstandig te maken. De enige voor de hand liggende conclusie die wij dus kunnen trekken, is dat dit verschijnsel niet uit God is. Al zou men deze openbaring van kracht als een menselijke gave willen beschouwen, dan is zij nog verwerpelijk, omdat niemand macht over een broer of zuster mag uitoefenen.

Hier is sprake van een kracht van satan, die de gemeente van Jezus Christus is binnengeslopen als een wolf in schaapskleren, om de gelovigen hun geestelijke groei te verhinderen, te vernederen en hen op een zijspoor te zetten, zodat zij geen vruchten van God meer voortbrengen. Met welk doel doet men toch zulke dingen en waar voert dit heen? Men leidt christenen in gevangenschap van mensen en van machten van de duisternis.

Geef geen enkele ruimte voor deze vernederende praktijken!

Er is in de gemeente van Jezus Christus geen enkele ruimte voor deze vernederende praktijken. Wij zijn tot vrijheid geroepen om door ons leven de herstellende kracht van God te openbaren. Wij zijn zonen van God, een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. Gods elite slaat niet tegen de grond. Laat niemand ons deze hoge roeping ontnemen!