Goedemorgen, Heilige Geest!

Veel discussie heeft zich afgespeeld rond de persoon van Benny Hinn, niet alleen vanwege de extreme show die hij maakt van zijn samenkomsten, het vallen in de geest en zijn zucht naar rijkdom, maar ook vanwege zijn leer. Veel van wat hij leert, vinden we in zijn boek ‘Good morning, Holy Spirit’ (Goede morgen, Heilige Geest). De titel past goed bij zijn stijl van samenkomst, waarin hij op dezelfde ouwe-jongens-krentenbrood-achtige, zelfs onheilige wijze omgaat met heilige zaken. In dit boek vertelt hij zijn verhaal, hoe hij tot bekering kwam, hoe hij gedoopt werd met de Heilige Geest en hoe hij tot een verdere ervaring met de Heilige Geest kwam.

Tweede plan

Dit laatste is de kern van het boek en het grote verschil met de klassieke pinksterleer. Hinn zegt letterlijk dat er na de doop met de Heilige Geest nog iets moet gebeuren: de geestvervulde gelovige moet een persoonlijke relatie aangaan met de Heilige Geest. Hierbij schuift Hinn de relatie met Christus naar het tweede plan. Christus, stelt hij, is in de hemel; door de Heilige Geest zijn wij met Hem verbonden, maar het is met de Geest dat wij een persoonlijke relatie moeten hebben (pag.49).

In een van zijn eerste ‘gesprekken’ met de Heilige Geest vraagt Hinn: ‘Wat moet ik met U doen?’ Ik ben het die met jou gemeenschap heb’, is het antwoord. ‘Hoe kan ik gemeenschap met U hebben, maar niet met de Zoon?’ vraagt Hinn dan. En hij laat de Heilige Geest antwoorden: ‘Dat is precies zoals het moet zijn. Ik ben hier om je te helpen in je gebeden naar de Vader. En ik ben hier om je te helpen tot de Zoon te bidden’ (pag.53). Hinn haalt er verzen bij die iets over de Heilige Geest zeggen, maar de Bijbel leert ons nergens dat we ons moeten uitstrekken naar een persoonlijke relatie met de Geest, in plaats van onze persoonlijke relatie met Jezus Christus. Hoewel hij het tegendeel beweert, trekt Hinn zo wel degelijk de aandacht van onze relatie met Christus af.

Gemeenschap met Jezus

De Bijbel leert ons, dat het in ons geestelijke leven gaat om een persoonlijke relatie met Jezus door Heilige Geest. De Heilige Geest stelt ons in staat tot die relatie met Jezus. Hij overtuigt, leidt en steunt ons in ons bidden. Hij geeft ons gaven om het werk van Christus in Zijn gemeente en in deze wereld te doen. Dit alles zodat wij Christus mogen kennen en de kracht van Zijn opstanding (Fil.3:10) zoals Paulus zegt. Bij Paulus zien we een streven naar het kennen van Christus. Bij Hinn gaat het om een streven naar een persoonlijke relatie met de Heilige Geest (pag.75). De Bijbel spreekt over de gemeenschap van de Heilige Geest (2 Cor.13:13) en over gemeenschap met de Vader en met de Zoon (1 Joh.1:3), maar nergens over een aparte persoonlijke relatie met de Heilige Geest!

De Geest op bezoek?

Volgens zijn zeggen heeft Hinn geregeld gesprekken met de Heilige Geest; tweerichtingsgesprekken, die mogelijk zijn door zijn persoonlijke relatie met de Heilige Geest. We bidden tot de Vader en tot de Zoon, maar we moeten praten met de Heilige Geest, stelt Hinn (pag.142). De titel van het boek geeft al aan, hoe hij met de Heilige Geest zegt om te gaan. Zo schrijft hij dat de Heilige Geest hem eens soebatte om toch nog 5 minuten te blijven, toen hij voor het eten geroepen werd. De Geest verlangde zo naar gemeenschap met Hinn (pag.56)! Hinn’s manier van omgaan met de Heilige Geest, zowel in zijn samenkomsten als in zijn boek, doet onheilig en banaal aan. Bijzonder stuitend is onder andere het beeld dat hij schetst om de communicatie van de valse Drie-eenheidleugen te beschrijven: God de Vader die, die op de troon zit, de telefoon oppakt om de Heilige Geest op te bellen en instructies te geven over wat Hij op aarde tegen Jezus moet zeggen (pag.134)!

Hermeneutische fout

In zijn uitleg van de verzen over de zogenaamde derde ‘persoon’ van deze katholieke uitvinding, de valse drie-eenheid, de Heilige Geest (Gods eigen Geest), maakt Hinn een tweede elementaire hermeneutische fout. De Bijbel, leert ons dat Gods Geest ons ‘de diepten van God’ kan laten begrijpen. Zijn barmhartigheid, goedheid en liefde in woorden die mensen kunnen begrijpen; de rijkdommen van het Koninkrijk der hemelen, Gods kennis en wijsheid en al de dingen die van boven zijn (Col.3:1,2). We mogen echter met dat gebruik van die menselijke termen geen puur menselijke eigenschappen aan God of zijn Geest toeschrijven. Dat is wat Hinn in zijn boek verscheidene keren wél doet. Zo komt hij tot zeer vreemde uitspraken over- en voorstellingen van Gods Heilige Geest als boodschappenjongen tussen de Vader en de Zoon (bijvoorbeeld in hoofdstuk 11).

Heeft de Geest een lichaam?

Een van zijn vreemdste beweringen is dat de Heilige Geest een lichaam heeft. Nu staat de Heilige Geest niet als derde persoon apart van God, zoals dit is uitgevonden tijdens het compromis op het concilie van Nicéa. God is geest en heeft zijn eigen Heilige Geest, die in Hem woont. De mens is naar Gods beeld geschapen en heeft daarom ook een geest (Gen.2:7). Johannes schrijft: ‘God is geest’ (Joh.4:24). Zijn geest is zijn machtsgebied en zijn arbeidsveld: ‘Het heelal staat onder zijn gebied’. God is met zijn geest overal tegenwoordig: ‘Op bergen en in dalen, ja, overal is God’. In Psalm 139:8 staat: ‘Al steeg ik op naar de hemel, dus naar de hoogste hemel, U bent daar; of legde ik mij neer in de hel, dus stierf ik zie, U bent daar’. God begeert daarom de geest van de mens (zelfs met jaloersheid!) en wijst het heel sterk af als de mens met vreemde geesten, de satan met zijn demonen, contact heeft (Lev.19,4, 26:1; Jac.4:5).

Hinn baseert zijn stelling niet op de Bijbel, maar op zijn eigen ervaring met de Geest (pag.84). Tussen de vele vreemde beweringen door, zegt Hinn ook normale dingen, maar het is een bekend gegeven dat veel dwalingen voor een groot deel uit waarheid bestaan en voor een deel uit ketterij. We mogen dat deel ketterij echter nooit wegstrepen tegen dat wat wel waar is, want dan bevestigen we de dwaling. Wie Hinn’s boek aandachtig leest en de dingen die hij zegt aan de Bijbel toetst, komt tot de conclusie dat hij ernstig dwaalt.

De vruchten

Het is in zijn optreden dat we die dwaling bevestigd zien. In zijn diensten en op YouTube zien we hem zeer zelfverzekerd de ‘zalving van de Heilige Geest’ naar de mensen gooien en horen we hoe hij velen genezen verklaart met zo’n stelligheid dat velen niet durven twijfelen. Hij manipuleert de menigte. Zo zagen we dat hij tijdens een show in Nederland, allerlei genezingen uitspreekt en dan de mensen zegt dat ze naar voren moeten komen. Als dat niet snel genoeg gaat, maant hij ze aan om niet op hun plaats te blijven: ‘anders raak je je genezing kwijt’. Dit is bijzonder grove manipulatie ten behoeve van zijn show! Zo gaat God niet om met mensen die Hij lief heeft en met Zijn gaven! Velen raken diep onder de indruk, maar op valse (in twee betekenissen!) gronden. Er is geen enkele manier waarop zijn claims van genezing gecontroleerd worden. Op filmpjes is een interview met Hinn te zien. Er werden beelden getoond van Hinn die een grote menigte toeschreeuwt: ‘Iedereen kan vanavond genezen worden!’

Confrontatie

Een journalist die zich in het fenomeen Hinn verdiept heeft, stelt hem vragen over de echtheid van de wonderen. Hinn beweert in het interview dat de wonderen die op de uitzendingen getoond worden, eerst gecontroleerd worden. De journalist confronteert hem dan met ‘genezingsgevallen’ die op Hinn’s video te zien zijn (en in een boek te lezen) en komt dan met bewijzen dat dit valse claims waren en dat er dus niet gecontroleerd is. Hinn sputtert eerst tegen, maar kan uiteindelijk niet ontkennen. Voor iemand die zegt een zeer nauwe relatie met de Heilige Geest te onderhouden, neemt hij het blijkbaar niet zo nauw met de waarheid!

Ook in zijn campagnes in Nederland wordt niet gecontroleerd of de dingen, die op de video’s getoond worden, waar zijn. Zo zien we tijdens zijn optreden in Amsterdam hoe hij, lopend door de zaal bij een vrouw op een stretcher blijft staan. Ze lijdt aan kanker. Hij geneest haar, laat haar rondlopen en zweept de zaal op enthousiast te reageren. ‘Op dit moment ben je genezen’, zegt hij enkele keren en vraagt of ze nog pijn voelt. ‘Het wordt minder’, zegt ze aarzelend. Nogmaals bevestigt hij de genezing. ‘Morgen gaat u naar de dokter om de genezing te laten bevestigen!’ draagt hij haar op en vraagt weer om een reactie van het publiek. De volgende dag doet ze wat hij gezegd heeft, maar komt bedrogen uit: ze is niet genezen. Pure misleiding die het goed doet bij het blinde publiek.

Valse voorspelling

Is dat het werk van de Heilige Geest? Natuurlijk niet. ‘Dit is de kracht van God’, beweert Hinn en de mensen slikken het. Hij blaast op de vrouw en zij valt ‘in de Geest.’ Is dit nu wel het werk van de Geest?! Later loopt hij met de stretcher te sjouwen en te beweren dat ze die niet meer nodig zal hebben. Ook tijdens een ander optreden was deze vrouw weer aanwezig. Ditmaal werd ze op een brancard vanuit het ziekenhuis gebracht. Hoewel ze een bekende van de organisatoren was, werd ze genegeerd en kwam Hinn niet bij haar in de buurt! Dat ‘ieder kan genezen’, gold dus blijkbaar niet voor haar. Men kan zich voorstellen door wat voor moeilijke tijd deze vrouw gegaan moet zijn, heen en weer geslingerd tussen hoop en teleurstelling. Voor Hinn is deze vrouw slechts een speelbal in zijn ‘geslaagde’ show. Twee jaar later is deze dame overleden. Haar ‘genezing’ op YouTube doet echter waarschijnlijk nog velen versteld staan van de ‘wonderen’ die Hinn doet. Ter meerdere glorie van wie? In zijn boek claimt Hinn dat de Heilige Geest de ‘baas’ is van zijn campagnes en dat Hij de diensten controleert (pag.61). Hij claimt in alles direct door de ‘Geest’ geleid te worden.

Rijkdom, leugen en dwaling

Zijn zulke misstanden als hierboven beschreven dan werkelijk mogelijk? Is dat het werk van de Heilige Geest? Als we zien dat Benny Hinn in een interview letterlijk zegt ‘dat hij op rijkdom’ uit is, in een ander interview liegt over het feit dat de wonderen in zijn campagnes niet gecontroleerd worden, in zijn eerste optreden in Nederland een profetie uitsprak die niet uitkwam en dus vals bleek te zijn en dingen leert die de toets van Gods Woord niet doorstaan, is het dan niet zorgwekkend dat velen er toch blindelings achteraan lopen? Hoeveel bewijs heeft men nodig voordat men wakker wordt?! Als iemand, die zo grof en duidelijk dwaalt als Benny Hinn, zo’n aanhang in de evangelische beweging vindt, wat zal er dan gebeuren als er een echt subtiele valse profeet opstaat die bedrieglijke tekens en wonderen doet of een echt subtiele valse christus? Dat doet het ergste vrezen!

Jezus Christus waarschuwde ons niet voor niets! Ook Petrus’ bevel is actueel: ‘Wordt nuchter en waakzaam.’ Laten we bidden dat er gemeenteleiders opstaan die een dam opwerpen tegen deze vloed van verwarring en misleiding.