9. Gemeen spel van Satan

<<<<<

Van welke geest?

We kregen een mail van een vrouw die kwaad was vanwege onze bewering dat de geesten, die haar het gezicht hadden teruggegeven, demonen waren. Volgens haar zouden demonen zoiets beslist nooit doen. En deze gedachte heerst bij velen die, net als deze dame die eens blind was, alleen maar de natuurlijke dingen kunnen zien, terwijl zij helaas blind zijn voor de onzienlijke wereld. Iedere christen zou doordrongen moeten zijn van de realiteit dat de Satan dezelfde werken doet die Jezus aan zijn volgelingen heeft opgedragen. En dat terwijl veel (naam)christenen in dit opzicht over het algemeen nalatig blijven, hoewel de bovennatuurlijke gaven hun ter beschikking staan. De meeste naamchristenen zijn ongehoorzaam en weigeren te streven naar de geestelijke gaven.

Spiritisten beschouwen het als een misdaad als een van hen de gaven zou verwaarlozen. Wat dit betreft maken deze misleide mensen, door hun ijver en toewijding, veel naamchristenen beschaamd. Door de gave van gezondmaking te imiteren, wil satan zijn macht tonen en zal hij proberen de mens voor zijn karretje te spannen. Daarom streeft ieder opnieuw geboren en Geestvervulde christen naar de beste gaven, om zo te bewijzen dat Gods kracht groter is. Spiritisten vertrouwen in deze dingen volkomen op de leiding van de geesten en geloven dat zijzelf grote krachten kunnen openbaren, wanneer zij de geesten door zich heen laten werken.

Veel mediums zijn doodgewone mensen met een middelmatige opleiding, maar worden zij door demonen machtig gebruikt en kunnen zij diagnoses van ziekten en kwalen stellen met een zodanige nauwkeurigheid dat de medische wetenschap versteld staat. Kinderen van God hoeven dit alles niet machteloos aan te zien. Zij zullen Gods almacht kunnen openbaren en de werken van de duivel verbreken, wanneer zij zich als kanalen openstellen voor de Heer, zodat Hij door hen zijn Goddelijke kracht kan tonen. Wanneer men het Woord van God leest en gelooft, ontdekt men dat de volgelingen van deze spiritismecultus op weg zijn naar de verlorenheid, aangezien zij Gods weg tot verlossing afwijzen: het vergoten bloed van Jezus, dat op Golgotha voor zondaars werd vergoten. Door zijn striemen zijn wij genezen en onze ongerechtigheden heeft Hij gedragen.

The psychic News

The psychic News’, het grootste spiritistennieuwsblad, gaf onlangs een verslag van de genezingsdiensten van een pinksterboodschapper in Engeland en sprak bewonderend over dit werk. Tegelijkertijd sprak deze krant echter afkeuring uit over het feit dat de spreker in zijn samenkomst het spiritisme en de Christian Science veroordeeld had en daarbij gezegd had dat men, wanneer men ziek is of pijn heeft, naar Jezus Christus moet gaan, die hiervan kan bevrijden. Het blad vervolgde:

  • “Wij willen geen kwaad woord zeggen van de genezingen die bij deze spreker gebeuren, noch ontkennen dat hij het juiste instrument blijkt te zijn voor bepaalde mensen waar hij vat op heeft, maar waarom probeert hij iemands geloof in een andere werkwijze af te kraken..?”

Het is duidelijk dat spiritisten alleen maar letten op de uiterlijke resultaten en geen rekening houden met de voorwaarde die Jezus stelt, namelijk dat Hij alléén de weg is om tot God te naderen. ‘The Psychic News’ bracht haar zienswijze nog eens duidelijk naar voren, door te zeggen:

  • “Zoals er veel wegen tot God zijn, zo zijn er ook veel kanalen door welke genezing langs geestelijke weg naar de mens stroomt…’

Deze uitspraak gaat lijnrecht in tegen de Woorden van God en is dus een pertinente leugen. Wanneer de gave van genezing op de juiste wijze gebruikt wordt, zullen hierdoor zielen gewonnen worden voor Christus en zal God alle lof en eer ontvangen voor zijn liefde en ontferming. De duivel wil echter deze eer voor zich opeisen en daarom imiteert hij iedere geestelijke gave, waarbij hij de gevallen engelen als zijn instrumenten gebruikt. Het is ons intens verlangen op zieken de handen te leggen en hen te zien genezen; wij weten echter dat het vaak gebrek aan geloof en aan gehoorzaamheid is, dat God weerhoudt zijn goddelijke kracht in nog grotere mate te openbaren dan tot nu toe gebeurd is. Niettemin zien wij hoe mensen worden aangeraakt door de grote Overwinnaar, Jezus Christus, die machtig is om te genezen en te redden.

Reïncarnatie

De demonen leren dat de mens moet boeten voor zijn eigen zonden en dat hij daarom zijn lessen zal moeten leren in de lagere regionen van de geestenwereld. Spiritisten wordt geleerd dat de geestenwereld verdeeld is in verschillende ‘sferen’, die verband houden met de mate van ontwikkeling. Een geest wordt verwezen naar dat gebied waar hij volgens zijn leven op aarde thuishoort. Dit betekent dat iemand die tijdens zijn leven afvallig is geworden, in de lagere sferen van de geestenwereld terechtkomt, waar hij andere geesten zal ontmoeten, die van hetzelfde kaliber zijn als hijzelf. Zij blijven daar (misschien eeuwenlang) totdat zij zich hun tekortkomingen bewust worden en verlangen te evolueren naar een beter leven. Wanneer een dergelijk verlangen naar vooruitgang getoond wordt, krijgen deze geesten de gelegenheid naar de aarde terug te keren door opnieuw in een ander lichaam geboren te worden. De meeste spiritisten geloven dat op deze manier een mens steeds weer gereïncarneerd kan worden tot hij volmaakt is. Dit vormt voor hen de verklaring van het feit dat de ene mens een briljant verstand heeft en een ander zwakzinnig kan zijn; de eerste is volgens hun verklaring al vele malen opnieuw geboren geweest en is dus een ‘oude ziel’, de laatste staat dan nog aan het begin van zijn ‘ontwikkelingsgang’.

Spiritisten geloven dat iemand die jarenlang door ziekte aan het bed gekluisterd is, in werkelijkheid een geest is die op aarde is teruggekomen om op deze manier te lijden; daarom kan zo iemand toch nog blij zijn. Een doodgeboren baby is volgens hen een geest die steeds opnieuw geëvolueerd is en nog slechts een zeer korte periode op aarde hoeft door te brengen in een lichaam, om daarna meteen een geest van de hoogste orde te worden. Dit geloof strekt zich ook uit tot de dieren en insecten, die ook kunnen evolueren tot mens, enzovoort! Wanneer men de hoogste sport van de ladder heeft bereikt in de geestenwereld, wordt men een ‘lichtbal’, wat mij een povere status lijkt na zovele eeuwen van inspanning! Dit zijn de leugens waar de duivel de mensen in het spiritisme mee bezighoudt.

Verder heeft de Satan een plan bedacht van ‘boze’ en ‘goede’ geesten. De boze geesten ‘leven’ in de lagere regionen van de geestenwereld, waar zij boeten voor hun misdaden totdat zij hogerop willen komen. Sommigen zien echter kans te ontsnappen en keren terug naar de aarde om daar het werk van de ‘goede’ geesten te verstoren. Het zijn zulke boze geesten waarmee men zich bezighoud in speciale seances, die ‘rescue circle’ (bevrijdingskring) worden genoemd. In een dergelijke seance doet men zijn best om een boze geest uit zijn milieu te bevrijden en hem in een hogere sector van de geestenwereld te brengen. Voor dit werk wordt een medium gekozen die al verschillende reïncarnaties heeft meegemaakt en dus meer van de geestenwereld weet dan de ‘gevallen’ geest. Het medium heeft hierbij een aantal helpers nodig, die niet allemaal mediamiek hoeven te zijn.

Allereerst wordt gebeden tot de ‘goede’ geesten, zodat deze zullen waken over de kring en de zaak in juiste banen zullen leiden. Vervolgens concentreren alle aanwezigen zich op ‘boze’ geesten en verlokken deze bezit te nemen van hun ‘bevrijdingsmedium’. De andere medewerkers in de kring proberen de geest dan duidelijk te maken waarom en hoe hij in een hogere sector kan komen. En dan beginnen de moeilijkheden! Er komen geesten die afgrijselijk vloeken, vaak wordt het medium op de grond gegooid, terwijl allerlei attributen de aanwezigen om de oren vliegen.

Geweld van demonen

Soms proberen de geesten zelfs het medium of een van de anderen te vermoorden; een ervaren team is hierop echter bedacht en neemt voorzorgsmaatregelen. Zodra het medium tekens geeft van ‘bezetting’ door een geest, wordt hij door enkele helpers stevig vastgehouden, zodat hij niet agressief kan worden. De medewerkers zijn naïef genoeg om te denken dat zij hiermee gelijktijdig de geest vasthouden en deze verhinderen er vandoor te gaan. Niet alleen worstelen zij lichamelijk, maar ook geestelijk proberen zij de boze geest te overtuigen dat zij slechts het goede met hem op het oog hebben.

Uiteindelijk komt de geest tot bedaren, wat logisch is omdat anders dit hele stukje toneel van de duivel geen zin zou hebben. Wel sputtert de boze geest nog tegen en begint weer te vloeken, maar dan laat een van de anderen zijn ‘gids-geest’ het heft in handen nemen en deze ‘goede’ geest begint dan te spreken met de boze geest. Op de duur weet deze hem te overtuigen, waarna de boze geest allerlei misdaden uit het verleden gaat belijden en vergeving vraagt aan de ‘goede’ geest en aan het team. Deze zullen de gevraagde vergeving graag schenken en zijn blij wanneer de ‘bekeerde’ geest zich met de ‘goede’ geest begeeft naar de hogere regionen van de geestenwereld om daar voor de mensheid tot nut te zijn!

Dit alles is de interpretatie die de duivel geeft aan de Bijbelse waarheid van uitdrijven van demonen. Wat zijn nu eigenlijk ‘boze geesten’ en wat zijn ‘goede geesten’ die deze de weg naar het ‘licht’ wijzen? Het antwoord is eenvoudig. De duivel drijft geen demonen uit, maar zijn huis is wél tegen zichzelf verdeeld. Ook zijn de geesten die de andere een ‘hogere’ weg wijzen, geen goede geesten. Het zijn allen demonen die elkaar intens haten. Satan voert heel deze komedie op, waarbij hij een deel van zijn demonen de rol geeft van ‘goede’ en de andere van ‘boze’ geest. De bedoeling is om aan te tonen dat het spiritisme inderdaad ook geen boze geesten accepteert en dat men deze door ‘goede’ geesten uitdrijft. Dit ‘spel’ is goed gepland en maakt helaas indruk op velen.

Natuurlijk drijft de Satan geen demonen uit; deze blijven heer en meester van de seance, maar de verblinde spiritisten ontgaat het dat de Satan hen betovert. Zij geloven dat zij boze geesten uitdrijven en concluderen dat spiritisme dus nooit van de duivel kan zijn. Daarom geloven velen dat spiritisme van God is.

>>>>>