Grote blijdschap

  • ‘Want ik heb een goede boodschap voor u, een grote blijdschap voor het hele volk…’ (Lucas 2:10).

Het is een nacht als alle andere nachten. Het is een nacht zoals er duizenden geweest zijn, sinds de eerste dag tot zijn einde kwam en de zon achter de horizon wegzonk, sinds God het licht en de duisternis scheidde en het licht dag noemde en de duisternis nacht. In het westen begint boven de Middellandse zee de zon te zinken. De horizon wordt rood en het water wordt als door vuur aangeraakt. Gouden banden verbinden hemel en aarde. Even later is alles koud en asgrauw. De nacht is gekomen.

Aan de oostzijde verrijzen de heuvels van Moab als duistere reuzen. In de huizen van Bethlehem brengen de moeders hun kinderen naar bed, in de binnenplaatsen en karavansera’s rusten de lastdieren. Verder naar het oosten, bij Eufraat en Tigris, onderzoeken magiërs de nachtelijke hemel. De bodemloze plassen van de Ganges, waarin de pelgrims reiniging gezocht hebben, zijn tot rust gekomen. De nacht ligt ook over het uitgestrekte China en z’n buitengewesten, waar juist het Boeddhisme binnengedrongen is met zijn bidwielen, zijn zelf kastijdende monniken en zijn dodenaanbidding. Donkerheid is over Australië en Afrika, waar schepsels van God dieren vereren en fetisjen met zich voeren. Duisternis ligt over het Romeinse Imperium, met zijn demonendienst, orakels, keizercultus en het luisteren naar vogelgejank.

Onzegbaar is het lijden van de tienduizenden gemartelden die als mensenoffers bij het aanbreken van de dageraad in Mexico bij de zon- en maanpyramiden door de Maya’s zuilen worden gedood. Zij allen waren tijdens hun hele leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd (Hebr.2:15). In de steppen van Efratha liggen de schapen, terwijl de herders bij het vuur zitten. Boven hen zijn de sterren die God gaf om licht te geven in de nacht; de Orion en de Pleiaden met hun onmetelijke sferen zijn de tocht door de hemelen begonnen.

In deze nacht openbaart God het licht van de wereld, hèt licht dat alle duisternis verdrijft, tot geen nacht meer wezen zal. In deze nacht der nachten baart een moeder een kind in de stal van Bethlehem en legt het in een voerbak. Gods daad om zijn duistere tegenstander, de satan, schaakmat te krijgen! De lange rij voorbereidende zetten is geëindigd. Immanuël is gekomen, God met ons!

Licht omschijnt de herders en engelen verkondigen hun de blijde boodschap. Er is vreugde in de hemelen. Wat van het begin was, het leven, het waarachtige leven, is nu als een bruggenhoofd van het koninkrijk van God op deze aarde gevestigd om nooit meer te wijken. Luister naar de stem van de engelen: ‘Want ik heb een goede boodschap voor u, een grote blijdschap voor het hele volk.’

Er is vreugde bij de engelen, er is hemelvreugde ook op aarde. Vanaf nu gaat de blijde boodschap over deze aarde. De Zoon van God is geboren en Hij blijft als de reddende, de verlossende, de genezende. Hij is het leven en dit is het licht van de mensen. Hij is enkel leven, enkel vreugde, enkel vrede. Want Hij is uit God. Buiten Hem heerst alleen de dood, het verdriet, de onvrede. Gisteren heerste de zonde, vandaag de wanhoop, de ontgoocheling, de ziekte, het lijden en morgen komt de dood en het eeuwige verderf. Maar halleluja! Jezus komt om de werken van de duivel te verbreken. Ook Hij is gisteren en vandaag en tot in alle eeuwigheid dezelfde. Gisteren vergeving en verlossing, vandaag overwinning en morgen de eeuwige heerlijkheid. Zonde, ziekte en dood wijken op deze aarde voor het kind van Bethlehem. Er is vreugde, onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, voor heel het volk. Allen, die in Hem geloven, zullen dit ervaren. Het is de vreugde van het geluk, dat is van de heling naar lichaam, ziel en geest.

Deze blijdschap kwam Hij tot de zijnen brengen, maar de zijnen namen Hem niet aan. Traditie, formalisme en wereldgelijkvormigheid stootten dit leven van zich af. Men kende de woorden van God, men sprak de woorden van God, maar men verwierp het leven. Daarom kennen traditie, formalisme en wereldgelijkvormigheid geen blijdschap, omdat het geen overwinning viert op de werken van de duivel in zonde en ziekte. Daarom kan men Jezus niet aanvaarden zoals Hij is, de Bevrijder, Verlosser en Genezer.

Van dit heilige kind waar de herders bij knielden en God de Heer voor loofden en prezen, spraken de zijnen later: ‘Hij drijft de boze geesten slechts uit door Beëlzebul, de overste van de geesten.’ En van allen die het beeld van dit kind in zich dragen, zal men blijven zeggen:

  • ‘Zij zijn ontoerekenbaar, zij zijn vol zoete wijn, zij zijn kwakzalvers en hebben gemeenschap met de boze geesten.’

Maar halleluja! Allen die Hem aannemen, ontvangen macht. Met grote blijdschap mogen zij zeggen: ook de boze geesten onderwerpen zich aan ons in Uw naam. Is er een religie op de wereld die met blijdschap verbonden is, die gepaard gaat met zuivere en heilige hemelvreugde? Ook een naam-christendom kent geen blijdschap. Maar waar Jezus geboren wordt in de harten van zondaars, daar is blijdschap; niet alleen op aarde maar ook voor de engelen van God. Er komt blijdschap als men Jezus aanneemt, want de mens wordt vrij, echt vrij (Thess.1:16).

De volgelingen van Jezus werden vervuld met blijdschap en met Gods Heilige Geest (Hand.13:52). Niemand zal hun blijdschap ontnemen (Joh.16:22). Ja, hun blijdschap kan hier al volkomen zijn (2 Joh.1:12). Blijdschap in de hemel en blijdschap op de aarde. Want dit heilige kind Jezus en allen die Hem toebehoren zijn hemelburgers. Daarom: word vrolijk, jullie zondaren, jullie zieken, jullie blinden, jullie verlamden, jullie geesteszieken en lichamelijk gehandicapten: Jezus redt en geneest en vervult u met Gods Heilige Geest!

  • ‘Filippus ging naar de stad Samaria, en verkondigde hun de Messias. Alle inwoners luisterden met grote belangstelling en vol ontzag naar wat hij zei toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte: veel mensen werden bevrijd van onreine geesten, die hen onder luid geschreeuw verlieten en tal van verlamden en kreupelen werden genezen. Daarover ontstond grote blijdschap in de stad’ (Hand.8:5-8).

En Jezus is gisteren en vandaag dezelfde. De engelen in de velden van Bethlehem zijn predikers van het eeuwig evangelie, de boodschap van vreugde en vrede. Dit kind is de Goede Herder, die verbindt, heelt, geneest en zijn schapen brengt in grazige weiden en voert aan rustige wateren. Breng deze boodschap aan alle schepsels, alle mensen. De Meester is goed. Zie, ik heb een goede boodschap voor u, een grote vreugde voor het hele volk, dat Jezus redt, verlost, geneest en doopt met zijn Geest. Laat deze dag voor u niet zijn als alle andere dagen, maar laat uw leven vullen met zijn blijdschap en geluk.