Jezus, ook uw dokter?

Er zijn maar weinig mensen, die in hun gezin of familiekring niet met ziekte te maken hebben. Nu bedoelen wij niet in de eerste plaats de voorbijgaande ziektes van uw kind of de ziekteverschijnselen, die voortvloeien uit een onbedachtzame levenswijze en die snel zouden verdwijnen, wanneer het lichaam wat meer rust werd gegund of wat verandering gebracht werd in voeding of levensgewoonte. Wij bedoelen hier speciaal de chronische ziekte, die een stempel op het leven zet, die de blijdschap van een heel gezin wegneemt en allen onder druk zet.

Misschien hebt u een spastisch kind? Of er is in uw gezin één die de lichamelijke gevolgen van een ongeluk te dragen heeft? Er is in uw familie misschien een kankerpatiënt? Wij denken aan verstandelijk gehandicapten, die als kleine kinderen al achterblijven in de ontwikkeling. U hebt een aardige zoon, maar als hij achttien is, krijgt hij een geestelijke afwijking. Hij hoort stemmen die hem zeggen, dat hij niet meer werken mag, dat hij op bed moet blijven liggen tot de middag. Naast het eigen ik, krijgt hij een tweede ik. In zeer snel tempo wordt hij geestesziek. Hij zegt dingen en verricht handelingen, die hij anders nooit gedaan zou hebben. Zijn geest is gespleten. Hij heeft een geestelijke kanker, want dat tweede leven overwoekert het eerste. Waarom zegt die tweede stem altijd onreine dingen, altijd leugens? Waarom fluistert deze stem hem nooit in dat hij zijn oude buurman eens moet helpen, maar waarom laat hij de zieke vloeken en waarom kent deze jongen zijn lieve ouders niet meer?

Is ziekte van God of van de duivel? Is zij uit de hemel of uit de hel?

Onder zich christelijk noemenden zijn filosofen en theologen die beweren dat ziekte een zegen is of dat zij van de goede God afkomstig zou zijn (o.a. zondag 10). Wij ontkennen dit ten stelligste. In ziekte zit geen goed, maar alleen kwaad. Ziekte is een dief. Zij steelt uw geluk, geld, tijd, vrijheid, werklust en persoonlijkheid. In de Bijbel staat dat God de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Het vakmanschap van de allerhoogste kunstenaar maakte de mens goed. Dacht u dat een horlogemaker wat zand in een kostbaar uurwerk strooit om dit te beschadigen en dan bovendien nog de verwachting koestert dat het nu wel goed lopen zal? Dat is ondenkbaar.

Als God bezig is, zoals de Bijbel zegt om ons te vernieuwen naar het beeld van zijn Zoon, kunnen wij toch niet verwachten dat Hij dit doen zal door inbreuk te maken op de wetten, die Hijzelf voor geest, ziel en lichaam gesteld heeft. Wij mogen God niets ongerijmd toeschrijven en daarmee zijn Naam ontheiligen. In de hemel waar alles vreugde en leven is, gebeurt alles naar Gods wil. Daarom is daar geen zonde, maar ook geen ziekte. Het is Gods bedoeling dat zijn wil op aarde gedaan wordt zoals in de hemel. Zou Hij die het oor schiep om te horen, u dan doof willen zien? Hij die het oog formeerde om te zien, u blind maken? Zou het zijn wil zijn, dat u jarenlang in het halfduister op het ziekbed ligt om een bestaan voort te slepen? Is Hij het, die uw kind in een epileptische aanval laat vallen? Laat Hij die geesteszieke uren lang zijn Naam ontheiligen? Waarom moet men deze patiënt tegen zichzelf beschermen, zodat hij geen zelfmoord pleegt? Is het niet Gods wil dat ook hij leven en overvloed heeft?

Met zijn geest kan de mens verbonden worden met God, die Geest is. Gods Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn. Wil God deze menselijke geest vernietigen of zo beschadigen, zodat er geen contact meer met Hem mogelijk is? Zou God deze verbinding aantasten? In de Bijbel lezen wij, dat God een Redder en Verlosser is van alle mensen. Wie is de oorzaak van deze ellende?

Ziekte is van de duivel en van hem alleen

Ziekte is een kwaad dat over de mens komt. Zij schendt de wetten die God ingesteld heeft voor het lichaam, de ziel en de geest. Wanneer uw pols meer dan honderd slagen per minuut doet, bent u ziek. God breekt zijn eigen wetten niet. Ziekte veroorzaakt een chaos in het lichaam en in de geest en God is een God van harmonie, van licht en van volmaakte wetten. Laat u niet wijsmaken, dat ziekte u gelukkig maakt. U kunt God beter dienen met een gezond lichaam dan met een ziek. Ziekte kan het middel zijn dat u weer tot God gaat roepen, dat u het van Hem gaat verwachten, maar dan zal Hij ook komen om u weer te beschutten, u weer te omtuinen tegen de machten van de duisternis, u weer te beschermen naar lichaam, ziel en geest. Luister eens, hoe Jezus reageerde, toen men een man met een verlamde hand bij Hem bracht.

  • ‘Mag men op sabbat goed doen of kwaad, een leven redden of doden?’ (Marc.3:4). Is het Hem nu ook nog geoorloofd? Mag Hij nu ook nog tonen wie Hij is? De Naam Jezus betekent Zaligmaker, Redder, Behouder, Genezer, Helper, Gezondmaker. Bij een andere zieke vroeg Jezus: ‘Als een zoon of een os van iemand van u in een put valt, wie zal hem er dan niet direct uittrekken?’ (Luc.14:1-6).

Er ging eens een vrouw naar Jezus, omdat haar dochtertje geestesziek was. De Heer vertelde haar, dat zij eigenlijk niet tot Gods volk gerekend werd en dat het niet goed was om het brood van de kinderen te nemen en dat aan de honden voor te werpen. Maar het moederlijk instinct antwoordde slagvaardig: ‘Heer, ook de hondjes onder de tafel eten van de kruimels van de kleintjes.’ De dochter werd op hetzelfde ogenblik genezen, omdat de moeder voor haar kind op de bres ging staan (Marc.7:24-30). Bent u als kind van God minder dan deze Syro-Fenicische vrouw? Is deze Jezus ook niet voor u gekomen?

Sommige vrome mensen zeggen waarschuwend: ‘Heiliging gaat voor heling, zielzorg voor genezing’, maar Jezus deed zo niet. Hij genas het kind en haalde er velen uit hun wanhoop en duisternis. Hij schonk hun leven en overvloed en vanuit deze verlossing gingen zij Hem dienen met een vrij en blij hart. Het evangelie van Jezus Christus is niet het antwoord op enkele eenvoudige levensvragen of enkele oplosbare moeilijkheden van mensen, maar het is de alles omvattende voorziening van een almachtige God voor alle zonde en ellende in de hele schepping. Het is de macht van een reddende God voor een mensheid die gevangen is in zonde en ziekte. U kunt zich niet verheugen in het leven en de overvloed die Hij beloofd heeft, als u uw zonden niet hebt beleden en daarvoor heen vergeving hebt gezocht, maar ook niet als kwalen en pijnen uw lichaam teisteren.

Gods redding is compleet voor lichaam, ziel en geest. Zij is de tegenzet van een liefderijke God op de aanval van de duivel, op de macht van de zonde en op de werking van de ziekte. De Redder is Jezus Christus, Gods Zoon, de Verlosser! Geloof slechts in Hem. Wanneer God redt, wil Hij ook genezen en als Hij u geneest, redt Hij. Jezus zei: ‘Kind, uw zonden worden vergeven.’ Toen zei hij: ‘Sta op, neem uw matras op en ga naar uw huis’ (Marc.2:5,9). Uw redding bestaat uit vergeving, verlossing en genezing. Jezus zei tot een vrouw, die haar zonden beleed: ‘Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede!’ (Luc.7:50). Zo zei Hij ook, een hoofdstuk verder, tot een zieke vrouw, die twaalf jaren aan bloedvloeiing leed: ‘Dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede!’ (Luc.8:48). ‘Want het evangelie is een kracht van God tot behoud voor ieder, die gelooft’ (Rom.1:16). De redding tegen zonde en ziekte. Er is een dubbele genezing, een dubbel loon, een dubbel geluk.

Voorbeelden

Israël wist dit, toen het de woorden van God hoorde: ‘Ik, de Heer uw Dokter’ (Ex.15:26). Het verbond van de verlossing uit Egypte hield ook genezing in. God verhoogde voor het volk een slang in de woestijn en Hij sprak: ‘Zie en leef.’ Dit teken richtte Mozes niet op voor de bevrijding uit de slavernij, maar omdat de Israëlieten vanwege hun ongehoorzaamheid stierven aan vergiftiging door vurige slangen (Numeri 21:8). God genas hen daar van hun ziekte. Velen geloven dit vandaag nog, want ‘zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Mensenzoon verhoogd worden, opdat ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft’ (Joh.3:14). David wist het, want toen hij sprak over redding en verlossing, roemde hij ook over genezing. Hij riep het uit: ‘Prijs de Heer, o mijn ziel en vergeet zijn weldaden nooit. Hij vergeeft al je misgrepen, Hij geneest al het leed dat je lijdt’ (Psalm 103:2,3). Vergeet nooit dat Jezus gestorven is voor uw zonde en ziekte. Jesaja wist het, toen hij door de Geest zevenhonderd jaren tevoren profeteerde, dat er verlossing en genezing en bevrijding was door het kruis van Golgotha:

  • ‘Hij werd doorstoken vanwege onze opstandigheid, vanwege onze zonden werd hij gebroken. Hij werd gestraft; ons bracht het vrede en dankzij zijn striemen is er genezing voor ons’ (Jes.53:5).

Verlossing

Jezus is de Levensboom. Deze boom heeft vruchten en bladeren. Niemand mag deze boom ontsieren door de bladeren af te rukken, want zij zijn tot genezing van de volken (Op.22:2). De Zoon van God is geopenbaard, zodat Hij de werken van de duivel verbreken zou (1 Joh.3:8). Ziekte is net zo goed van de duivel als bezetenheid. Jezus trad er op dezelfde wijze tegen op (Matth.4:24; 8:16; 10:1-8 enz.) God zond Hem om het evangelie te brengen en de zieken te genezen. Jezus zond zijn leerlingen uit om hetzelfde te doen tot aan het einde van de dagen.
Dit is het wat iedere echte prediker ook vandaag nog moet doen. Theologische beschouwingen zullen een mens nooit vrij maken van de zonde; zij zullen zijn lijden niet verzachten noch zijn pijnen wegnemen. Ook leerstukken over genezing en vervulling met de Heilige Geest kunnen dit niet. De waarheid is, dat de redding die God in Christus schenkt, volledig bevrijding van alle zonden en van alle ziekten insluit. Geloof hiervoor alleen het woord van God. Geloof is het enige kanaal om uw behoud naar geest, ziel en lichaam te ontvangen.

Maleachi wist het en profeteerde voor allen die zijn Naam vrezen, dat de zon van de gerechtigheid zal opgaan (de bevrijding van zonde) en dat er genezing zal zijn onder haar vleugels (de bevrijding van ziekte) (4:2). God is de Zon van de gerechtigheid en de handen van zijn Zoon zijn over u uitgestrekt; zij zijn er om u te redden en te genezen. Johannes de Doper wist het, hoewel het lang duurde voor hij het helemaal begrepen had. Hij had Jezus aangewezen als het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Maar hij was als zoveel christenen van onze tijd: hij had geen inzicht in de dubbele redding. Pas aan het einde van zijn leven werd hij daarvan overtuigd, toen de Meester hem liet meedelen: ‘Blinden zien weer en kreupelen lopen, melaatsen worden rein en doven horen, doden staan op’ (Matth.11:5).

Johannes de apostel wist het, want hij schreef aan Gajus: ‘Boven alles bid ik dat het u goed gaat en dat u gezond bent (het ziekteprobleem), zoals uw ziel gezond is (het zondeprobleem)’ (3 Joh.1:2). Petrus wist het en schreef: ‘In zijn eigen lichaam heeft Hij onze zonden op het kruishout gedragen (de zondevraag), door zijn striemen bent u genezen (de ziektevraag)’ (1 Petr.2:24). Jacobus wist het en beval: ‘Is iemand van u ziek?, het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten (het ziekteprobleem). En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden (het zondeprobleem)’ (Jac. 5:14,15). Stefanus, Filippus en al hun medechristenen kenden de kracht en de volheid van de redding in Christus Jezus. Zij konden de noden van hun generatie opvangen met hun geloof in de levende Heer, die gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid dezelfde is (Hand.5:12-16; 6:8; 8:5-8). Ook in onze tijd zien mensen nog de toezeggingen, die wij als Gods kinderen bezitten voor onze geest, ziel en lichaam.

Wilt u dit aannemen? Wilt u met hart en ziel volgeling zijn van die Jezus, die de zonden vergaf en de zieken genas? U hebt recht op redding, als u gelooft. Het Woord van God en zijn beloften zijn voor u, als u gelooft. God heeft u lief. Christus stierf voor u. Zijn bloed reinigt u van al uw zonden. Hij droeg ook uw ziekten, uw kwalen en pijnen, door Zijn striemen bent u genezen! Sta op in het geloof! De deuren van uw gevangenis gaan open. Christus bevrijdt u. Kom uit uw Egypte van de slavernij. Ontvang de zegen van uw God. Ontvang Jezus in uw hart. Weersta de duivel en hij zal van u vluchten. Kies nu, terwijl u leest en geloof in deze blijde boodschap.