Jezus, het grote Voorbeeld

  • ‘En de heerschappij rust op zijn schouder’ (Jesaja 9:5).

Wanneer Jezus, naar het verhaal van Marcus 1:21-28, voor het eerst in de kerkelijke wereld optreedt, wordt men ogenblikkelijk geconfronteerd met zijn leer. Het is het evangelie van Jezus Christus dat nog nooit op aarde gepredikt was. Jezus bracht een leer met gezag, ‘want de heerschappij was op zijn schouder’. Johannes de Doper had al geprofeteerd: ‘Na mij komt Hij, die sterker is dan ik’. Jezus was gekomen om de werken van de duivel te verbreken. Voor het eerst na de zondeval werd het rijk van de duisternis op een doeltreffende en wettige manier bestreden door het Woord en de Geest van God. Hoe sidderde het rijk van de duisternis op haar fundamenten, toen voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid, duivelen werden uitgeworpen door de Geest van God.

Jezus bezat de heerschappij over de onzienlijke wereld, omdat Hij met Gods Heilige Geest gedoopt was. Geest werd gesteld tegenover geest en Autoriteit tegenover autoriteit. Tijdens het oude verbond was onder de wet bewezen, dat de menselijke geest niet tegen het geweld van de demonen opgewassen was. Deze werden wel actiever gemaakt, maar niet overwonnen. Men moest immers doen, wat men niet wilde! Jezus als eersteling van het nieuwe verbond bestreed de machten van zonde en ziekte door het woord van God en met de kracht van de Heilige Geest.

Artikelen: