De weerstand tegen het eeuwig evangelie

De wereldraad van kerken. +/- 350 kerkgenootschappen…

Vanaf de dag dat satan op Golgotha geoordeeld werd, is het zijn doel geweest het werk van Jezus Christus tegen te staan. Het eerste middel dat hij aanwendde, was het kruislijden en de opstanding naar het rijk van de fabels te verwijzen. Daarmee begon hij al enkele uren nadat Jezus Christus uit het graf opgestaan was. Hij sprak door de mond van de overpriesters tot de romeinse soldaten:

  • ‘Zeg: Zijn leerlingen zijn ‘s nachts gekomen en hebben Hem gestolen, terwijl wij sliepen … Toen zij het geld in ontvangst genomen hadden, deden zij zoals hun was voorgehouden … En dit woord is verspreid onder de Joden tot op de huidige dag’ (Matth.28:13-15).

Ook nu zijn er vele miljoenen die wel kennis genomen hebben van het Woord van God, maar het als een aardige legende beschouwen. In een artikel van de ‘Vereniging Vrijzinnige Protestanten in Nederland’ schrijft een dominee over de kern van het christelijke geloof, namelijk de vleeswording van het Woord van God het volgende:

  • ‘Hier komt voor ons bij, dat het geheel van de evangelische overlevering naar karakter en inhoud zozeer gebonden is aan een verouderde wereldbeschouwing, dat wij haar niet anders kunnen zien dan als een, op voor ons nog veelszins verborgen wijze, uit de gedachtewereld van die tijd gegroeide mythe, al of niet naar aanleiding van het optreden van een zekere Jezus van Nazareth.’

Gelukkig zijn er nog mensen over de hele wereld die hun Bijbel lezen, zij aanvaarden dat Christus geleden heeft en opgestaan is voor de mensen. Helaas, de duivel weet het zo te draaien dat velen van hen dan nog wel zeggen:

  • ‘ja, het behoud is er wel, maar het is niet voor ons, want het moet je gegeven worden.’

Door naar deze leugen van satan te luisteren, horen deze geroepenen niet bij de uitverkorenen, die weten kinderen van God te zijn. Anderen gaan een stap verder en nemen de verzoening van hun zonden door Jezus Christus voor zichzelf aan, maar verder dan het aanvaarden van de schuldvergeving komen zij hun hele leven niet. Hier hebben wij een type van een groot deel van het belijdende kerkvolk.

Weer anderen gaan nog een stap verder en willen de Heer ook aanvaarden als hun Verlosser, dat wil zeggen als Degene die hen losmaakt van de banden van zonde om in vrijheid te wandelen. Maar ook hier is het de satan gelukt de weg te blokkeren, omdat men niet duidelijk ziet waarlangs de Heer deze bevrijding tot stand brengt, namelijk door de werking en de kracht van Gods Heilige Geest. Onder hen zijn er bijvoorbeeld die de weg van de heiligmaking door eigen inspanning menen te moeten betreden en de ene mislukking volgt op de andere. Om hun energie te vergroten en om te bewaren van wat zij menen bereikt te hebben, voelen zij zich meestal geroepen zich te isoleren en de omgang met anderen af te snijden.

Jezus Christus, de Verlosser en Redder is niet alleen gekomen om de zonden te verzoenen en om de mensen te verlossen, maar ook om veel zonen en dochters tot heerlijkheid te leiden en om voor zich een bruid te verzamelen, die Hij onbedekt en onbesmet de Vader voor kan stellen. Dit doet Hij door de kracht en de werking van Gods Heilige Geest en deze Geest zet daartoe al Zijn gaven met kracht in werking. Dit is de laatste etappe van het reddingsplan van Jezus Christus met zijn volk hier op aarde. Het is niet te verwonderen dat de grote tegenstander op allerlei manieren door veel bedrog en door achterdocht te wekken, dit wonderbare plan wil stagneren. Onder degenen die de Heer al ver in het geloof gevolgd zijn, is dit verzet tegen de volle verlossing het sterkst.

Alleen het eeuwig evangelie strekt zich immers uit en streeft naar het volle geluk voor geest, ziel en lichaam. Om dit te verwerven, moeten de kinderen van God ook de weg gaan die Christus daarvoor geopend heeft. De ware christenen willen vervuld worden met Heilige Geest en streven naar de uiting van de geestelijke gaven. Het leven van Jezus zelf is daarbij het model waarnaar zij zich richten om te komen tot de openbaring van de zonen en dochters van God.

De grootste tegenstand tegen dit evangelie wordt gevonden bij de zogenaamde christenen die eerder in hun leven een opwekkingsleven kenden. Hier zag de duivel natuurlijk het grootste gevaar voor de doorwerking van de geweldige Bijbelse boodschap, waardoor Christus het volle loon voor het werk van zijn ziel zal ontvangen. In deze groepen en kringen probeert hij iedere ontplooiing en ontwikkeling van het plan van God met de mens bij iedere nieuwe opening van de levensweg tegen te houden. Waar evangelische christenen echter nalatig worden in het streven naar de geestelijke gaven en de volheid van God of zich tevreden stellen met een leer over deze dingen, veranderen zij metterdaad in felle vijanden van het eeuwig evangelie.

In dit licht is het te begrijpen dat verschillende evangelisten uit vrije kringen menen hun boodschap tot redding van zondaren te moeten pareren met waarschuwingen tegen en verdachtmakingen van alles wat met de volle Bijbelse boodschap te maken heeft. Waar veel kerkelijke universiteiten en hogescholen dikwijls neutraal staan tegenover dit eeuwig evangelie, hebben wij tot ons verdriet moeten constateren dat op veel Bijbelscholen een diepe aversie wordt gekweekt tegen deze blijde en bevrijdende boodschap. Evangelisten maken steeds vaker heel gemakkelijk een verbinding met andersdenkenden. Er zijn velen die water bij de wijn doen vanwege de charismatische gezelligheid.

Ook wij ervoeren zelf de afwijzing vanwege het eeuwige evangelie. Zo werden wij als een minderwaardig wegwerpartikel ontslagen uit een gereformeerd vrijgemaakte school waar wij les gaven in Bijbelse aardrijkskunde en archeologie. Idem dito een lerares uit de bijbehorende GKV-kerk na onze Bijbelse volwassendoop IN water en in Gods Heilige Geest. Dat deze middeleeuwse praktijken nog steeds mogelijk zijn in anno 2020! zegt méér dan genoeg over de invloeden van satan in deze valse en aardse beweging.

Wij denken ook aan de E.O, die meent geroepen te zijn om tegen onze eeuwige Bijbelse boodschap te moeten ageren. Deze omroep belijdt nog steeds van harte de katholieke uitvinding en de toegevoegde sprookjes over een verzonnen drie-eenheid. Zelf zit zij gevangen in de aardse Israël-‘leer’, de erfzonde- en uitverkiezing-‘leer’ en weigert openlijk te beamen dat God enkel goed is. Ook het door hen uitgedragen mensbeeld komt eerder overeen met wat de satan zegt, dan wat God zegt over zijn kinderen!

Ondanks de felle weerstand blijven wij trouw aan de boodschap, ook al betekent dit dat we leven in de woestijn. Wij willen u graag als lezer ontvangen, zodat u kunt oordelen met een rechtvaardig oordeel.