Huwelijkstrouw

‘Vanaf het begin’

Men zegt wel eens dat huwelijken in de hemel worden gesloten. Wij geloven dit nog zo niet, want de Bijbel leert ons dat er in de geestelijke wereld geen sprake is van man of vrouw. Trouwen is een aardse aangelegenheid en een natuurlijke zaak. Maar staat er dan niet dat God man en vrouw samengevoegd heeft? Ja, maar in Mattheüs 19:6 wordt dan eerst vooraf opgemerkt, dat man en vrouw niet meer twee, maar één vlees zijn. Onze Heer bedoelde dus: als je eenmaal met elkaar gemeenschap gehad hebt, ben je man en vrouw voor God. Onze voorvaders zouden spreken van een scheppingsorde, een natuurwet. God staat niet toe dat je naast je eigen vrouw of man nog een andere verlangt. Overspel en scheiding zijn tegen de wil van God. Een getrouwde man of vrouw moet zich houden aan één levenspartner en geen avonturen zoeken met en zelfs niet dit soort gedachten hebben ten opzichte van anderen.

God gaf aan Adam één vrouw. Dat was voor hem voldoende, net als voor Eva het hebben van één echtgenoot. Het monogame huwelijk, dit is de band tussen één man en één vrouw, is door de Schepper zo gewild. Deze hoge morele wet geldt niet voor de haan in het kippenhok, maar wel voor de mens die geschapen is naar het beeld van God en als zijn gelijkenis. Het huwelijk is namelijk een beeld van de verhouding die er is tussen Jezus Christus en zijn gemeente. Er staat: ‘Wie de Heer (Jezus) aanvaardt, is één van geest met Hem’. Alleen de gemeente hoort bij Jezus, want zij is door Gods Geest met Hem verbonden.

Noach, de prediker van de gerechtigheid

Wanneer in de tien geboden staat dat wij geen overspel zullen plegen, sluit dit gebod aan bij de ingeschapen wet van God. Als wij met Gods Heilige Geest gedoopt zijn, schrijft deze Gods wetten in ons verstand en legt ze bovendien nog in ons hart. Dan zullen we ook met de huwelijksinstelling geen moeite hebben. Noach was een prediker van de gerechtigheid. Hij luisterde dus nauwkeurig naar de ingeschapen wetten van God die in zijn menselijke geest gegrift waren. Het valt ons dan ook op dat deze rechtvaardige maar één vrouw had. Trouwens, er kwam in zijn gezin geen polygamie, dat is ‘veelwijverij’ voor. Er staat: ‘Noach ging met zijn zonen en zijn vrouw en de vrouwen van zijn (drie) zonen in de ark’. Dat waren volgens Petrus samen acht mensen. God redde de hele wereld door een gezin dat elkaar trouw was in het huwelijk.

Geweld en afgoderij

Waar satans demonen van geweld binnendringen (Genesis 6), verdwijnt ook het normale huwelijksleven. Dit zien we al bij Lamech met zijn twee vrouwen: Ada en Zilla. Maar ook bij de aartsvaders werkte de ingeschapen wet niet meer zuiver. Hun polygame huwelijksleven werd hun dan ook niet(!) toegerekend als gerechtigheid, maar aan hun geloof aan de beloften van God. Abraham met zijn twee en later Jakob met zijn vier vrouwen zouden in onze gemeenten beslist niet worden geaccepteerd, net zomin als de terafims die ze meevoerden en die ‘huisgoden’ werden genoemd (Gen.31:19 en 30). Denk ook eens aan Salomo in wiens leven het aantal vrouwen (+/- 1.000) en het dienen van hun afgoden gelijke tred hielden. Ook in onze tijd gaan overspel en occultisme (geestelijk overspel) vaak samen.

41% van de huwelijken vandaag gescheiden

Huwelijksontrouw hoort bij de zonden die onder ons zelfs niet genoemd mogen worden. Deze inmiddels algemeen aanvaarde rampen (en door overheden vandaag zeer gemakkelijk gemaakt) bindt de mens aan de aarde. De duivel belooft hen daar ‘leven en overvloed’ op zijn terrein (het dodenrijk). Ontrouw belet het opklimmen van de innerlijke mens tot God en de normale levenswandel wordt er door aangetast. Echtbreuk laat je vuil achter. Volgens het CBS eindigt 41% van de huwelijken (of wat daar inmiddels ‘technisch’ voor doorgaat) vandaag in een echtscheiding. Doe daarom niet mee aan de trend van onze afvallige tijd, want wij hebben een hemelse roeping. Paulus schreef: ‘Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag’. Wij moeten wat dit betreft niets hoeven te verbergen. Wij weigeren als leden van onze gemeente contact te hebben met de nacht, maar willen ook seksueel een praktisch christendom realiseren. Van groot belang is het daarom voor onze jongelui zich te bezinnen, voordat zij beginnen en de leiding van de Heer te vragen bij het zoeken en kiezen van een levenspartner. Wij willen met elkaar toch het doel van God bereiken, namelijk de ontplooide, geestelijke mens, die in ware gerechtigheid en heiligheid leeft.

Reactie