Gefrustreerde liefde

Een reactie uit Amerika

Wij waarschuwen regelmatig tegen het schijnheilige van zogenaamde boetebewegingen, de liefdesparades in de pinksterbeweging en allerlei kerkelijke groeperingen. Meestal zijn het op gezette tijden explosies van het schuldige geweten en openlijke manifestaties van het gebrek aan liefde tot de waarheid en tot de gerechtigheid. Het is allemaal goed bedoeld, maar er wordt geen rekening gehouden met Satans demonen door welke men gebonden is en die mee vibreren. En ook gaat men voorbij aan de tekst: ‘Die ziel die zondigt, zal sterven’. Men heeft het ervan gemaakt dat allen (ja, ook onze baby’s) al voor hun geboorte hebben gezondigd. We hebben meegemaakt dat men onder tranen schuld beleed, elkaar (en zelfs de Satan) omhelsde en plechtig beloofde voortaan in vrede met elkaar te levenZulke dingen komen ook voor in mislukte huwelijken, waar men elkaar vergeving vraagt en overgaat in emotionele liefdesbetuigingen, maar waar na een maand opnieuw genoeg conflictstof aanwezig is tot nieuwe uitbarstingen van toorn. Alimentatie, Hypotheek, kinderopvang en nog een miljoen andere rampen.

De laatste jaren ziet men in de nieuwe pinksterkringen het accent leggen op het “onderling schuld belijden”. Liefst op het Malieveld in den Haag; dat dat trekt in ieder geval de aandacht van de corrupte en van God losse staatstspropaganda. Een schuldbelijdenis is z.g. voor God geen ‘werkelijkheid’ als men ook al zijn kwaad aan allen heeft bekend gemaakt! Een ‘gedeelde’ zonde is dan een overwonnen zonde. Het gevaar ervan is duidelijk, want men verdiept zich wèl in de diepten van satan in de mens, maar men verdrijft de demonen niet, zoals de Heer dit wel deed.

Een lezeres in Amerika zond ons een geluidsopname over het leven in een gemeente van overwegend jonge mensen, waar de spreuk: ‘His banner is love’ (vergelijk Hooglied 2:4) favoriet was. We nemen er een gedeelte uit over dat we graag doorgeven:

  • ‘In onze kerk is gelukkig heel wat aan het veranderen. We gaan nu de kant op van het geloof in het woord en niet meer die van de liefde, waarbij ons het volle accent op was gevallen. Het omschakelen geeft strijd en bewerkt scheidingen, die zelfs tot in het huwelijksleven van sommigen merkbaar worden. Zo gaat onze voorganger de weg van het geloof, terwijl zijn vrouw alles door de liefde probeert uit te werken. Ik bedoel dan de geëmotioneerde liefde en niet de schenkende en positieve liefde van God die met Zijn Geest in onze harten is uitgestort. Het wordt mij steeds duidelijker waarom men destijds tot deze liefde-leer gekomen is.
  • Hier zijn zo ontzaglijk veel problemen bij mensen en men meende dat herstel kwam, wanneer men met elkaars gedachten ‘deelde’, al de moeilijkheden uitdiepte en elkaar zichtbaar liefdevol benaderde. Ik heb ook gezien dat deze methode niet werkt want zij probeert met natuurlijke middelen herstel te bereiken. Men verdiept zich in de problemen van een jonge broer of zuster en daardoor komen de donkere dingen naar boven, misschien zou ik moeten zeggen: worden satans demonen openbaar. Zij worden echter niet op goddelijke of wettelijke wijze bestreden. Men haalt wel alles naar buiten, maar ziet geen kans om de mens van de demonen te bevrijden en daardoor hebben dezen vrij spel. Ze leggen een druk op velen in de gemeente, die het daarvoor niet zwaar hadden.
  • De donkerheden van het zielenleven worden wel aan het licht gebracht, maar worden niet effectief bestreden volgens de regels die de Heer ons heeft gegeven. Men kan bijvoorbeeld wel zeggen: wij hebben in dat huwelijksleven de moeilijkheden openbaar gemaakt, die nog in geen andere gemeente waren ontdekt, maar wat schiet men ermee op? Wat hebben zo’n man en vrouw eraan, als er geen reiniging op volgt? Je ziet zelfs de spanningen groter worden en juist door het openleggen van wat vroeger bedekt was, vervreemden de partners nog verder van elkaar en dreigen er echtscheidingen.
  • Het is mij opgevallen dat de leiders eigenlijk alleen maar contact met je hebben, als je moeilijkheden hebt. Dan ben je welkom. Op gelijk niveau is er geen contact mogelijk hoewel ik deze toch vaak geprobeerd heb te krijgen. Dominerende geesten komen in deze situatie sterk naar voren. Ik ben overtuigd dat de leiders oprecht zijn. Ze doen alles voor de arme sloebers en ook voor de meisjes die in de puree zitten. Zij missen echter de geestelijke aanpak en werken naar mijn gedachte alleen op het natuurlijke vlak. De mensen worden uitgehoord, de demonen komen aan het licht, maar zij worden niet op goddelijke wijze gebonden en uitgeworpen. Daarom blijven de mensen in het duister. Ook ik ben er een tijd lang door onder een ban geweest.
  • We gaan nu echter de goede kant op, dat is dat we nu de zuiver geestelijke weg kiezen. De mensen moeten geholpen worden om de satanische geesten uit hun leven weg te drijven. Dit dwingt hen dan om het woord van God met zijn toezeggingen te gebruiken en daarop terug te vallen in de geestelijke strijd. Dan weet je ook dat je de Heer dient naar zijn geopenbaarde wil.
  • Ik heb gezien dat wie zich zo openstelt voor de Heilige Geest en zijn kracht, ook bijstand ontvangt. Gods woord keert niet leeg terug. Met liefdesbetuigingen op het gevoelsvlak breng je geen mens tot bevrijding. Ik ben daarom begonnen om overal waar ik kan, de inzichten te brengen zoals deze via uw site tot mij kwamen. Wie zich langs de weg van de zogenaamde ‘liefde’ laat helpen, komt zeer zeker onder beslag van dominerende geesten en raakt zijn onafhankelijkheid kwijt. Het individu gaat dan ‘op’ of misschien beter ‘onder’ in de groep. Deze wordt dan het belangrijkste en ze wordt dan eigenlijk weer door enkelingen geleid. De rest vormen dan de ‘leerlingen’.
  • God alleen heeft echter recht op iemands geest. Hij wil niet ‘delen’ en ziet met jaloersheid toe, wanneer men beslag probeert te leggen op iemands persoonlijkheid. De apostelen waren geen overheersende figuren, maar eenvoudige broers onder de leden van de gemeente. Zij brachten wel een dominerende boodschap die het leven van allen radicaal veranderde.
  • Bij een echtpaar staat het huwelijk op springen, terwijl dit voorheen goed was. Dit gebeurde juist door dit evangelie dat je de mens moet liefhebben en met liefde tegemoet moet gaan, vaak op een wijze dat je ervan walgt. Er wordt een bevrijdingsboodschap gebracht die onnatuurlijk is en huwelijken heeft aangetast. Bedoeld echtpaar had onder de druk van sommige ambtsdragers een meisje in huis moeten nemen dat lesbisch en zeer depressief was. Nu is er echter een liefdesverhouding tussen die vrouw en dat meisje ontstaan, die zeer onnatuurlijk is. De vrouw domineert hier zo, dat ze dit meisje helemaal ‘bezit’. Dergelijke dingen zijn meer voorgekomen. Ze liggen in het systeem opgesloten. Nu is er een scheiding gekomen tussen beide echtgenoten. De man is een flinke figuur, een echte leraar en zeer Bijbelvast. De scheuring die al geruime tijd in onze gemeente dreigde, is nu gekomen. Het kon niet anders. De valse leer van de liefde was hiervan de oorzaak.’

Ons antwoord:

De meeste ‘protestante’ kerken in de U.S.A. zijn oudtestamentisch georiënteerd. Zeker de Anglicaanse afdelingen die van nature zijn geïmporteerd uit Engeland en eigenlijk verkapt uit Rome zelf. De vele (zwarte) soepjurken en petjes als verpakking zeggen genoeg. Onze boodschap van het koninkrijk der hemelen met een enkel goede God als Vader voor zijn kinderen, is daar geheel ingepakt in supervrome pakketten en sausjes. De ervaring is dat men op ieder moment van de dag zijn schuld kan belijden en dan weer lekker door kan gaan met zondigen. Eigenlijk de Rooms-Katholiek bij uitstek, want deze doet niet anders. De honderden ‘Wees gegroetjes’ doen de rest en het geweten is weer dichtgeschroeid met brandijzers. Zelfs een gebouw van enkel glas kan daar geen verandering in aanbrengen, al zenden zij 5 keer per dag hun ‘diensten’ met massa’s zangkoren uit.

Een grote dwaling in de U.S.A. is ook die van tijdperkenknippers als Darby en Scofield. Volgens deze gasten word de gemeente voortijdig opgenomen vóór de grote verdrukking en kijkt dan vanaf wolkjes in een verzonnen hemel toe hoe 2/3e van het Joodse volk wordt afgeslacht. Hun ‘gemeente’ maakt niets van dit alles mee. Over een laffe leer van Satan gesproken. Deserteurs winnen de strijd in de hemelse gewesten; je moet maar durven… Kortom een klimaat wat alle wetteloosheid verkapt en die zeker geen enkel volwassen zoon van God voortbrengt. De ‘second coming industry’ heeft miljoenen slachtoffers gemaakt. Zombies die nooit meer zelf nadenken. Helaas een triest gegeven.         

De problemen die onze schrijfster doorgeeft zijn zeker herkenbaar. We zien dit ook in NL waar bijna nergens een goed Bijbels Fundament is gelegd. Sterker nog, dit fundament is al eeuwen lang afgebroken door vrome geesten. Onze hoop is dat overal als eerste het enige Bijbels Fundament in levens wordt gelegd. Zonder dit Bijbels fundament is men in Gods koninkrijk een onbekende, zeker als men dit bewust afwijst. Dit is een strijd die wij al jaren meemaken. De weerspannigheid is enorm, omdat allerlei ‘leidinggevenden’ dit fanatiek tegenwerken. Het pluche, de oceanen vol wachtgelden, de van God losse banencarrousels, de kolossale pensioenen en vooral het vrome aanzien voor eeuwig, zijn Satans lokmiddelen waar zij als volstrekt onbekeerden(!) graag in wonen. Wee hen!