Echtscheiding

Wat zegt Jezus Christus?

Gezien de vele echtscheidingen die in deze eindtijd plaatsvinden is het goed het woord van God te raadplegen en dan met name de woorden van Jezus Christus. Deze openbaarde immers wat sinds de grondvesting van de wereld verborgen was gebleven en nu aan ons op betrouwbare wijze door Hem en zijn apostelen is overgeleverd.

Het gebod van Jezus om het huwelijk niet te verbreken berust op een scheppingsorde. Men is man en vrouw, als men tot één vlees is geworden. Volgens deze natuurwet heeft God man en vrouw samengevoegd tot een eenheid. Zo handelde Hij niet met de engelenwereld, maar wel met de mens. Ook de dierenwereld valt hier buiten, omdat God alleen aan de mens de ruach, ‘levensadem’, gaf (Gen.2:7). De mens heeft daardoor de mogelijkheid om zowel op aarde als in de hemelse gewesten te functioneren. Deze onverbrekelijke eenheid is een uitbeelding in de natuurlijke wereld van de geestelijke eenheid tussen de opnieuw geboren christen en Jezus Christus. Er staat: ‘Wie zich met de Heer Jezus verenigt wordt één geest met Hem’ (1 Cor.6:17). Wie met een vrouw gemeenschap heeft gehad, is voor God met haar getrouwd. Het gebod: ‘Pleeg geen overspel’ ,bedoelt dus dat een man of een vrouw geen seksueel contact heeft buiten het huwelijk. Geestvervulde en van demonen vrijgemaakte christenen, kunnen zich in hun huwelijksleven houden aan deze scheppingswet, die door Jezus zelf werd geaccentueerd.

De scheidingsbrief van Mozes

In dit verband vroegen de leerlingen waarom dan Mozes had bevolen bij een mislukt huwelijk een scheidingsbrief te geven. Het antwoord van de Heer was, dat Mozes had toegestaan dat een man zijn vrouw wegzond vanwege de harteloosheid en koppigheid van zijn hart (Matth.19:3-10). Veel mannen en vrouwen hebben onreine geesten bij zich. Dezen maken het hart ongevoelig voor de geboden van God. Paulus schreef dat het gebod, dat ten leven moest leiden, voor de gebonden mens juist ten dode is. Wanneer een goedwillende echtgenoot een onreine geest heeft en hij zich voorneemt zijn partner niet ontrouw te worden, beginnen de onreine demonen zich in hem te roeren en te rebelleren. Die geesten leiden hem dan tot gedachten en daden die hij eigenlijk niet wil (Romeinen 7:10-17). Er staat ook dat een man geen andere vrouw zal begeren – dus een innerlijke zaak – dan zijn eigen echtgenote. Alleen de mens die vrij is van seksuele gebondenheden kan dit gebod in gedachten en in daad houden.

Nu de vraag: hoe kan een kerkvolk dat vaak nog op oudtestamentische basis leeft en die van geen bevrijding van demonen weet (of bewust niet wil weten) het gebod ‘pleeg geen overspel’ houden? Het antwoord is dat hun hart na eeuwenlange generaties vol leugens door satan is verhard. Het enige Bijbels Fundament is in hun leven (bewust of onbewust) nooit gelegd en de onzienlijke wereld is voor hen een gesloten boek. De kerk handelt over het algemeen als het natuurlijke Israël, aan wie Mozes moest toestaan een scheidingsbrief te geven. 

Wij lazen laatst een boekje over: ‘Wat zegt de Bijbel over echtscheiding en huwelijk?’ De schrijver wist precies wat de christen allemaal niet mag. Op de vraag van de leerlingen: ‘Als het met de verhouding tussen man en vrouw zo gesteld is, kun je maar beter niet trouwen’, komt hij tot de conclusie: ‘Wij zullen ons moeten houden aan de rechtsorde van Zijn Koninkrijk’. Tot de jonge vrouwen en mannen, die gescheiden zijn en in onze gemeenten komen, weet hij maar één antwoord te geven: ‘Afzien van een nieuw huwelijk en in die zin onvruchtbaar blijven!’

Het probleem dat satans demonen de mens (vrijwillig of onvrijwillig) overweldigd hebben, laat hij echter buiten beschouwing. Men kan net zo goed tegen een kreupele zeggen dat hij in de pas moet lopen. Het is merkwaardig dat veel gebonden christenen die vrij willen zijn, met hun behoeften en lasten in onze gemeenten komen. Daar bidden wij met hen en verdrijven de boze geesten in de naam van de Heer Jezus, omdat ze er zelf niet tegen opgewassen waren. Paulus schreef aan de Corinthiërs: dat zij hoerenlopers, knapenverkrachters, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars en oplichters waren gewéést. Hij vervolgt dan:

  • ‘maar jullie hebben je laten afwassen – door het bloed van Christus – maar jullie zijn geheiligd – afgezonderd van de boze geesten – maar jullie zijn gerechtvaardigd door de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van God – door wiens kracht de duivelen werden uitgeworpen.’

Wij krijgen gescheiden mensen in onze gemeenten bij wie geen mogelijkheid tot hereniging met hun vroegere partners bestaat. In hun bezit is de scheidingsbrief, die de aardse rechter hun gaf, dus vanwege de harteloosheid van een of meer huwelijkspartners. In onze gemeenten zien wij dat velen herstellen en een nieuw leven gaan leiden. Veel huwelijken worden weer goed en sommigen die zich bij ons voegden met een gebroken huwelijksleven, grepen de nieuwe mogelijkheden. Wij schrijven dit niet, omdat wij een modelgemeente zouden vormen, maar wel om te getuigen dat wij het eeuwig evangelie van het koninkrijk der hemelen hebben zien werken. Wij beweren niet, dat een overspelpleger verloren gaat, maar in Maleachi 2:15 lezen wij al, dat hij beslist geen geestelijk mens is en: ‘Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God’ (Galaten 5:21). En dáár willen de gemeenteleden juist maar al te graag naar binnengaan.

Wij vertellen de nieuwkomers over vergeving van schuld, ook voor de zonde van de echtscheiding en leggen dan door de prediking van het eeuwig evangelie het enige Bijbels Fundament. Vrijwel altijd de eerste keer in hun leven! Wij kunnen geen eisen stellen aan een mens, als wij niet tegelijkertijd ook de mogelijkheid bieden dat hij zijn bevrijding en verlossing kan realiseren.