U zult kracht ontvangen

  • ‘U zult kracht ontvangen van Gods Geest’ (Hand.1:8)

De Heer had een bijzonder doel met Zijn leerlingen. Zij waren niet alleen verlost om gered te worden, maar ook om getuigen te zijn van het eeuwig evangelie van verzoening en verlossing. Daar hadden zij kracht voor nodig. Het kan heel goed mogelijk zijn geweest, dat de leerlingen zelf nog niet eens doordrongen waren van de behoefte aan kracht voor het werk waar zij toe geroepen waren. Jezus echter was maar al te goed bekend met de behoeften van zijn volgelingen en beloofde hun daarom kracht.

Er was kracht nodig om het oude leven af te leggen, kracht om de wil van God te kunnen doen, kracht om van Gods liefde te getuigen, kracht om te leven tot eer van God. Kracht om zo nodig de martelaarsdood te sterven. Welnu, deze kracht was niet in de leerlingen aanwezig. Die kracht ligt buiten het menselijk wezen, buiten de menselijke natuur. Niets meer en niets minder, dan een bovennatuurlijke kracht was nodig, de kracht van Gods Geest. Deze kracht van de Geest is een wonderbare kracht. Een scheppingskracht, een kracht tot instandhouding van het geschapene, tot het wegdoen van het zondige en het verkeerde, een kracht tot overwinning over boze geesten.

Christus zei: ‘U zult ontvangen.’ De belofte van Christus was aan geen twijfel onderhevig. Die belofte zou werkelijkheid worden in het leven van zijn volgelingen. Dank God, want die kracht kwam. De apostelen getuigden, zondaars werden bekeerd, zieken gezond gemaakt, ja zelfs doden werden opgewekt. Zonder die kracht zouden zij niet in staat geweest zijn, de roeping van Christus te vervullen en het werk te verrichten, de leer van Christus om te zetten in daden. Met die kracht gingen zij voort, van overwinning tot overwinning. Daarom zegt dan ook de apostel Paulus:

  • ‘Ik vermag alle dingen door Christus, die mij kracht geeft’ (Fil.4:13). U zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest … Die belofte is voor ieder kind van God, zoals ook geschreven staat: ‘Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die veraf zijn, zoveel als er de Heer onze God toe roepen zal’ (Hand.2:39).

Bent u zich bewust van uw behoefte aan de kracht van Gods Geest? Verlangt u naar de kracht om die dingen te doen, die God een plezier doen? Verlangt u naar de overwinning over de zonde en satan en zijn demonen? God heeft U kracht beloofd. Er is kracht voor u, want de Heer die beloofd heeft, is trouw. Zijn woord zegt ons dat de Hemelse Vader Zijn Geest zal geven, aan hen die Hem daarom bidden (Hand.1:18; Luc.11:13; Fil.4:13).