Terug naar Pinksteren

Billy Graham was ongetwijfeld één van de meest bekende en geliefde wereldevangelisten. Van huis uit was hij baptist, maar hij stak niet onder stoelen of banken dat een christen méér nodig heeft dan alleen de waterdoop. Billy ontdekte dat hij hetzelfde nodig had als de eerste christenen: de volheid van de Heilige Geest. Hieronder enkele gedeelten uit een toespraak van Billy Graham:

Geen water in de wijn!

Het is niet een nieuwe organisatie waar wij op het ogenblik behoefte aan hebben. Wat wij zo hard nodig hebben is ook niet meer geld. Maar wat wij wèl hard nodig hebben is een opwekking die geleid wordt door Gods Geest! Wat is een opwekking eigenlijk? Charles Finney had gelijk toen hij zei: ‘Een opwekking komt van God, maar hij komt pas zodra wij aan Gods voorwaarden voor een opwekking voldoen.’ Ik ben ervan overtuigd, dat de Geest bereid is een opwekking te geven, zodra wij bereid zijn met Hem mee te werken en aan zijn voorwaarden te voldoen.

Toen het Romeinse Rijk destijds haar hoogtepunt van roem en macht bereikt had, stak opeens een storende sekte (de christenen) de kop op. Deze christenen durfden anders te zijn in een tijd, toen onzedelijkheid, wetteloosheid en luxe overal hoogtij vierden. De eerste christenen waren anders, omdat er een vuur in hun harten brandde. Zij weigerden zich te laten verontreinigen door de praktijken van een ten ondergang gedoemde beschaving. Juist in die tijd waarin de waarde van het leven laag werd aangeslagen, stelden de christenen hoge prijs op de mens. De eerste christenen weigerden zich mee te laten drijven op de stroom van de goddeloze Romeinse samenleving. Aan de suggestie: ‘Bent u in Rome, doe dan wat de Romeinen doen’, gaven zij géén gehoor. Hier zijn vandaag christenen bijeen, gedoopt en vervuld met Gods Geest. Wat zou het machtig zijn als zij zó vernieuwd en opgebouwd werden, dat zij ons volk het geestelijk leiderschap konden geven, wat het op dit ogenblik nodig heeft. Een Christen-Romein, Paulus geheten, nam zijn pen ter hand en schreef een woord voor alle christenen van alle tijden:

  • ‘U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is’ (Rom.12:2).

De tijden zijn veranderd, maar de menselijke natuur is niet veranderd. Hoewel zijn methoden gewijzigd zijn, probeert het heidendom nog steeds het stempel van gelijkvormigheid op iedere volgeling van Jezus Christus te drukken. Van alle kanten worden op het ogenblik de christenen onder druk gezet, zodat miljoenen van hen gelijkvormig worden aan deze wereld. In ons hartstochtelijke verlangen om Christus bekend te maken en de invloed van zijn gemeente te vergroten, zijn wij dikwijls geneigd te denken, dat de christenen en de gemeente populair kunnen worden in de wereld van ongelovigen. Dit is een ernstige fout die tegenwoordig door veel christenen gemaakt wordt. De gekruisigde Jezus Christus is de duivel een vloek. En de boodschap van het evangelie is nog steeds een aanstoot en een dwaasheid voor de wereld. Onze Heer waarschuwde zijn leerlingen: ‘Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze Mij eerder haatte dan jullie’ (Joh.15:18).

De Bijbel leert dat populariteit in deze wereld de dood betekent voor geestelijke kracht. Satans doeltreffendste werktuigen zijn gelijkvormigheid en compromis. De duivel is er zich heel goed van bewust, dat één man die te midden van een heidenvolk durft getuigen: ‘Ik schaam mij het evangelie van Christus niet’, méér mensen in de richting van God kan stuwen dan duizenden onbekeerde, zich christelijk noemenden. Patrick Henry heeft met zijn heldhaftige verklaring: ‘Geef me de dood!’ meer voor de zaak van de vrijheid gedaan dan een miljoen anderen, die erop uit waren hun eigen hachje te redden. Maarten Luther, die voor de Rijksdag te Worms stond en zei: ‘Hier sta ik, ik kan niet anders; God helpt mij!’ deed méér om de zaak van de geestelijke vrijheid te bevorderen dan een miljoen zich aanpassende kerkleden, die de kracht van hun geloof hadden verloren.

Wij vragen ons dikwijls af: ‘Hoe konden de eerste leerlingen de wereld op zijn kop zetten, terwijl miljoenen hedendaagse christenen de wereld niet eens op de been kunnen houden?’ Het antwoord is heel eenvoudig: zij verlegden de maatstaven van hun geloof niet om zich bij de wereld aan te passen. Zij veranderden de wereld zodat deze zich aan kan passen aan hun geloof! Zij hadden de waarheid en weigerden om water in de wijn te doen. Zij behielden hun geloof en wilden geen compromis sluiten. Zij durfden op te tornen tegen het getij van de publieke opinie en anders te zijn. Zij durfden te geloven toen anderen twijfelden en waren bereid hun leven te wagen voor datgene, waar het bij hen op aankwam. Zij verkozen de dood boven een leven zonder inhoud. De wereld werd nieuwsgierig naar de motieven, waardoor deze mensen gedreven werden en het duurde niet lang of zelfs filosofen gaven zich gewonnen. De woorden van de apostel Paulus: ‘wordt niet gelijkvormig aan deze wereld’, zijn ook voor ons in deze tijd van bijzondere betekenis.

Durft U anders te zijn?

Paulus’ woorden snijden als een scherp zwaard dwars door ons hele leven heen. Het zijn geen gemakkelijke woorden. Zij dragen een oproep tot de strijd in zich. Zij scheiden de laffe mensen van de moedigen. Het zijn die uitdagende Bijbelwoorden, die wij in deze tijd nodig hebben. Wij moeten niet gelijkvormig worden aan deze wereld. Wij moet niet toegeven aan de hersenspoeling die de wereld door zijn advertenties, conversatie en filosofie op de mensen toepast. Bewust of onbewust wordt de christen bestookt door wereldse propaganda. Vooral in het westen is dat het geval. Veel advertenties zijn afgestemd op hen die hun geluk zoeken in geweld, seks en wetteloosheid.

Demonische meesterbreinen in het kwaad besturen onze wereld en hun voornaamste doel is de christenen aan een zodanige hersenspoeling te onderwerpen, dat zij gelijkvormig worden aan deze wereld. Broers en zussen, wij moeten ons niet aanpassen. Wij moeten anders zijn. Wij moeten in onze wereld buitenbeentjes durven zijn. Wij moeten dwazen genoemd worden om Christus. Ja, wij moeten opvallen en anders zijn. Er zijn op het ogenblik veel mensen, ook in de kringen waar ik mij beweeg, die zeggen dat je de wereld kunt winnen door net zo te worden als de wereld. Maar dat is juist de beste manier om de wereld te verliezen! Wij kunnen niet evangeliseren door gelijk te worden aan de wereld. Wij moeten anders zijn!

De eerste leerlingen die vervuld waren met Gods Geest, trokken erop uit en zetten de wereld op zijn kop. Prijs de Heer: dat kan nu wéér gebeuren! Ik geloof dat wij naar alle waarschijnlijkheid in de laatste tijd leven. Ik bedoel niet het eind van de wereld, maar het einde van de geschiedenis zoals wij die kennen. De wereldgebeurtenissen gaan een climax bereiken en de terugkomst van Christus is nabij. Ik geloof dat de Bijbel dit leert. Het is op het ogenblik duidelijk dat er iets gaande is. Ik merk dat er in het hele land en overal ter wereld kleine gebedskringen ontstaan. Deze worden niet georganiseerd en ik bid God, dat ze ook nooit georganiseerd zullen worden. Ze houden geen verband met elkaar, die bidstonden en Bijbelstudiekringen. In het hele land komen ze tevoorschijn en op de meest onwaarschijnlijke plaatsen. Mensen, die tien jaar geleden nog de spot met u gedreven zouden hebben, nemen nu deel aan dezelfde soort bijeenkomsten als u. Ik geloof dat dit alles een beweging van Gods Geest is. Dat komt niet vet gedrukt in de krant, maar heel in het klein gebeurt er iets en dat is van God!

De eerste christenen waren vol van het evangelie

De Bijbel leert ons, dat er verschillende symbolen van Gods Geest zijn. De wind: wie kan tegen de wind zeggen, wat hij moet doen? Een duif: wie zegt tegen de duif, als hij in de lucht is, in welke richting hij moet vliegen? Uit deze symbolen blijkt de soevereiniteit van God! Wij maken onze plannetjes en wij zeggen tegen God: ‘O God, U moet het zó doen en niet anders!’ Maar God breekt door onze kleine plannetjes heen en doet het op zijn eigen manier. De machthebbers in China en het Midden Oosten zullen de laatste bladzijden van de geschiedenis niet schrijven. God zal die schrijven! Maar laten wij niet gelijkvormig zijn aan de wereld. Laten wij anders durven zijn. Het kan u wat kosten in tal van zaken, het kan u op duizend manieren iets kosten. Maar laten wij dat ervoor over hebben en glimlachend uitgaan om het evangelie van onze Heer Jezus Christus te verkondigen en er ook naar te leven!

Op de Pinksterdag waren het slechts 120 christenen, die erop uitgingen om de wereld te winnen. Zij hadden geen vliegtuigen; zij hadden geen drukpersen; zij hadden zelfs geen Bijbels. Zij hadden geen kerken, geen opleidingsinstituten en geen scholen. Zij hadden zelfs geen goedgetrainde voorgangers. Het waren doodgewone zakenlieden, vissers en arbeiders, maar zij hadden iets, wat de meesten schijnen te missen. Zij hadden de kracht van Gods Heilige Geest. Zij hadden een gedisciplineerd leven. Zij hadden overgave en toewijding. Geen wonder, dat zij hun wereld ondersteboven keerden! Wij moeten terug naar het punt, waar wij bereid zijn dwazen te worden om Jezus. Wij zijn te gekunsteld geworden en te deftig. De eerste mannen, die Jezus volgden, zaten in huizen van bewaring en in de gevangenis. Zij bevonden zich op de straten, werkten te midden van de gewone mensen.

Wat doet u voor Jezus Christus? Hij vraagt zelfverloochening van u: uw zelfzuchtige liefhebberijen, uw egoïstische plannen op te geven en zijn kruis op te nemen. Dat houdt in dat u zich met Christus vereenzelvigt, wat het ook kost. Wij moeten anderen voor Jezus Christus winnen. Wij kunnen dat niet doen met een verleugende boodschap. Wij kunnen het niet doen met een verwaterd leven. Wij kunnen het ook niet met een verwaterde manier van evangeliseren. Velen van u hebben zitting gehad in comités en deelgenomen aan verscheidene campagnes door het hele land en ik dank God voor u en voor uw standvastigheid in het geloof. Wij slaan daarom de handen ineen en ik verheug mij met u over alles, wat Gods Geest in deze dagen gezegd en gedaan heeft.

Ik geneer mij er niet voor, dat ik uw gebed hard nodig heb, ook voor mijn eigen, persoonlijke leven. Als je veel op reis bent om het evangelie te brengen, als je maar steeds uitdeelt aan anderen, krijgt je eigen hart steeds meer honger en dorst. Welnu, ik heb uw gebeden nodig, zodat God mij een nieuwe vervulling met zijn Heilige Geest geeft, zodat ik de zalving en de kracht van de Geest van God mag hebben in de verkondiging van het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Broers en zussen, bidt ook voor mij!