Rondom het Pinksterfeest

We vieren elk jaar weer ‘Pinksteren’. Traditiegetrouw herdenken we de komst van Gods Geest op de eerste christenen. Maar meer dan dat. We verheugen ons vooral in het werk dat diezelfde Geest, ook in óns leven doet, ook nu nog. En in het leven van de gemeente. Immers: ‘Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest .. In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, tot opbouw van de gemeente .. Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk geeft zoals Hij wil’ (1 Cor.12:5-11). Dankzij dit veelzijdige werk van Gods Geest, komt de ‘veelkleurige wijsheid van God’ openbaar. Ons gebed is dan ook dat dezelfde goddelijke creativiteit in ons mag werken.

Wij willen daarbij opmerken dat er in de kerken geleerd wordt dat de Heilige Geest deel uitmaakt van een drie-enige God. Wij onderschrijven deze dwaling niet, zie hiervoor de artikelen over de Drie-eenheid-‘leer’. Wij geloven dat God de enige en ware God is, dat Jezus mens is en Zoon van God is (zie ‘Het geheimenis van Christus’). De Heilige Geest is geen persoon, maar de Geest van God. Daarom gebruiken wij in onze artikelen liever de term ‘Gods Geest’ dan ‘Heilige Geest’. 

De Bijbel laat duidelijk zien hoe de duivel met zijn ‘boodschap’ mensen beïnvloedt. Zo beschrijft Johannes hoe in de eindtijd de vijand alles op alles zet om de wereld te verzamelen voor de grote eindslag tegen de Almachtige. Hun demonische indoctrinatie wordt tot stand gebracht door drie kikvorsen die uit de bek van de draak, de bek van het beest en de mond van de valse profeet tevoorschijn komen. Wie ooit in de tropen is geweest, weet hoe biologerend het gekwaak van kikkers in het duister van de nacht kan zijn – een oorverdovende, onaflaatbare demonische dreun, zonder één enkele variatie, één en dezelfde klank en geluidssterkte.

Hoe anders is het ‘Pinksteren’ dat God werkt. Als de Geest bij zijn komst gaat spreken, horen we juist een grote ‘verscheidenheid van talen’ – een oneindige variatie van klank en idioom en kleur. Ieder hoort op Pinksteren Gods Geest in zijn eigen taal spreken – overeenkomstig zijn bevattingsvermogen, zijn verlangens, zijn levensnood. Johannes spreekt  daarom van:

  • ‘De zeven geesten die voor de troon zijn’.

Uiteraard is dit beeldspraak. Zoals de kandelaar in de tabernakel gemaakt was uit één stuk goud, maar haar licht door maar liefst zeven gouden armen verspreidde, zo wil de Geest Zich in de gemeente en in het leven van de gelovige in al zijn volheid openbaren. Is het een wonder dat de Bijbel Gods Geest met steeds weer andere benamingen omschrijft?

  • ‘De Geest van de genade’ (Hebr.10:29).

‘Genade’ is meer dan vergeving alleen. Het is Gods ingrijpen bij elke nood van de christen. Genade is Gods kracht, geopenbaard door zijn Geest en werkzaam in de gemeente. Om die te ervaren, mag men ‘gaan naar de troon van de genade om telkens als er hulp nodig is, barmhartigheid en genade vinden.’

  • ‘De Geest die in Christus Jezus leven brengt’ (Rom.8:2).

Het is Gods Geest die nieuw leven werkt naar de wetmatigheden van Gods Koninkrijk: ‘Want als de Geest van Hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft.’

  • ‘De Geest van het zoonschap’ (Rom.8:14).

Wie tot geloof komt, wordt overgeplaatst uit het rijk van de duisternis in het rijk van ‘Zijn geliefde Zoon.’ De Vader accepteert ons als zijn zonen. Maar meer dan dat. Hij verleent ons niet alleen een nieuwe rechtspositie als zonen en dochters van God, maar geeft ook een nieuwe, innerlijke gezindheid. De Geest die wij ontvangen is de Geest van het zoonschap, ‘waardoor we Hem kunnen aanroepen: Abba, Vader.’

  • ‘De Heilige Geest’ (Rom.1:4).

Niet voor niets noemen wij Gods Geest de ‘Heilige Geest’. Deze benaming spreekt van wie Hij zelf is – de Heilige. Gods Geest is echter ook de ‘Geest die Heiligt’. Hij is het die heiligt en reinigt en vernieuwt in het denken, doordat Hij de aandacht richt op het vleesgeworden Woord van God, Jezus Christus.

  • ‘De Geest van mededogen en inkeer die tot bidden brengt’ (Zach.12:10).

Al in het Oude Testament werd geprofeteerd van de Geest die op de Pinksterdag over de inwoners van het ‘Nieuwe Jeruzalem’ – Gods zonen en dochters in het nieuwe tijdperk – zou worden uitgestort: ‘De Geest die tot bidden brengt.’ Het is Gods Geest die leert bidden. Immers: ‘wij weten niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.’

  • ‘De Geest van wijsheid’ (Jes.11:2).

Ooit profeteerde Jesaja over de kwaliteiten van de Geest die op Jezus rusten zou: ‘De geest van de Heer zal op Hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de Heer.’ Deze Geest wordt ook aan opnieuw geboren christenen toegezegd. Het is door deze Geest dat hun de geheimen van Gods Koninkrijk worden geopenbaard.

  • ‘De Geest van God in al zijn luister’ (1 Peter 4:14).

Voor bijzonder donkere omstandigheden heeft God aan christenen een bijzondere ervaring van zijn tegenwoordigheid toegedacht: ‘Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat de Geest van God in al zijn luister op u rust.’

 

Artikelen: