Innerlijke zekerheid

  • ‘Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?… Ik ben ervan overtuigd, dat noch de dood noch het leven, noch engelen noch demonen, noch wat is noch wat komt, … noch enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die in Christus Jezus onze Heer is’ (Rom.8:35,38,39).

Een van de kenmerken van het ware christendom is de zekerheid die de gelovigen bezitten: Als Jezus regeert in het leven van de opnieuw geboren christen, is er geen plaats voor zorg over de toekomst, noch voor onzekerheid ten aanzien van het onbekende. Wie Jezus persoonlijk kent en vertrouwt op zijn liefde en wijsheid, zal op Hem blijven vertrouwen, wat er ook gebeuren mag. Zoals we lezen in de bovenstaande tekst. De kennis van het Woord van God geeft daarbij de zekerheid die door geen enkele omstandigheid te verstoren is. Zij geeft vertrouwen voor de toekomst en voor het hiernamaals. En deze zekerheid brengt vrede voor het hart die alle verstand te boven gaat.

Occultisme

Mensen die ver van God verwijderd leven, zijn onzeker en voelen zich bedreigd. Velen proberen hun angst en onzekerheid te ontlopen door te vluchten in de mystiek, in goedkoop bijgeloof of in het occultisme. In plaats van te vertrouwen op de beloften van God, lopen ze naar waarzeggers en bezweerders. Ze vertrouwen op dode dingen als amuletten, hoefijzers, pendels, horoscopen of andere voorwerpen waar beschermende kracht vanuit zou gaan. Ze zijn als schipbreukelingen op een woeste zee die zich wanhopig vastklemmen aan elk voorwerp dat voorbijdrijft. Ze zoeken snelle en gemakkelijke antwoorden. Niet door middel van persoonlijke overwinningen, maar via het bovennatuurlijke. Zonder zich hierbij rekenschap te geven dat hun eigen karakter hierdoor verzwakt. Veel mensen in nood zoeken vrede door middel van ontspanningstechnieken en transcendente meditatie of yoga, waardoor ze buiten zichzelf willen raken. Door zich zo passief over te geven aan occulte krachten zoeken zij leiding en steun van boze geesten, in plaats van moedig het hoofd te bieden aan de uitdagingen die de Heer Jezus hen stelt.

Bovengenoemde praktijken noemt de Bijbel occultisme. Zij zijn duidelijk te onderscheiden van het ware christendom doordat zij oplossingen aanbieden zonder daarbij morele of geestelijke veranderingen te eisen. De kracht van God maakt mensen vrij van hun zonden, terwijl waarzeggerij en toverij alleen maar de nieuwsgierigheid en de onzekerheid willen bevredigen van mensen die er helemaal niet in geïnteresseerd zijn hun leven te veranderen. In dit verband is het ook belangrijk te beseffen dat we nooit mogen spreken over ‘openbaringen’ of ‘profetieën’, wanneer die niet gepaard gaan met veranderingen en geestelijke groei in het leven van mensen. De gaven en bedieningen van Gods Geest werden niet geschonken om de hang naar mystiek te bevredigen of om de mens te helpen van zijn verantwoordelijkheid weg te lopen. Dit bedoelde Paulus toen hij aan de Efeziërs schreef:

  • ‘Hij ook heeft gaven uitgedeeld. Sommigen maakte Hij apostel, anderen profeet, anderen evangelist, weer anderen herder en leraar, om de heiligen toe te rusten voor het werk van de bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen samen komen tot de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon, tot de volmaakte man, tot de gehele omvang van de volkomenheid van Christus’ (4:11-13).

Het werk van Gods Geest laat mensen opstaan die zekerder zijn van zichzelf, die evenwichtiger zijn en die toenemen in geestelijke kennis en mogelijkheden. Alle gaven en manifestaties van Gods Geest zijn ons door God gegeven om ons karakter en onze persoonlijkheid te versterken en om ons geestelijk op te bouwen. Of, om de woorden van Paulus aan de Efeziërs te gebruiken, zodat wij de ‘mannelijke rijpheid’ zouden bereiken en dus bevrijd worden van het kinderlijke niveau waarop wij leefden. Nooit zullen we in het bovennatuurlijke mogen vluchten. We moeten veranderen en groeien. Zo zal Gods Geest ons overwinnaars kunnen maken, doordat Hij zijn overwinningen door ons heen kan werken.

Geen enkele oplossing zal ons definitief helpen, als zij niet gepaard gaat met geestelijke groei. Aan het kruis heeft Christus iedere duistere macht overwonnen. Nu is het echter zijn verlangen en ook zijn belofte, dat zijn overwinning ook de onze zal zijn, als we leren met Hem te strijden. Zoals Paulus het zegt in Romeinen 16:20:

  • ‘Dan zal de God van de vrede weldra de satan onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heer Jezus zij met u’!