De doop door onderdompeling

Update: 

Het valt ons op dat dit artikel veel gelezen wordt. Terecht, want het is een belangrijk onderwerp: de Bijbelse doop IN water! Maar… deze doop kan pas gerealiseerd worden als men oprecht bekeerd is en men ‘de kop gebogen heeft’ voor onze enige Verlosser die ons kan bevrijden uit de macht van satan. Bent u ook opnieuw geboren en hebt u het hele Bijbelse fundament in uw leven gelegd? Om dit in uw leven te realiseren is moed nodig. Wij spreken uit ervaring: ontslagen op een gereformeerde school, vijandschap van familie en vrienden. Ook na jaren worden we niet geaccepteerd in katholieke of protestante buurten. Overal is sprake van haat. Maar wij willen Jezus in alles blijven volgen. Graag roepen we u op om ook de gerelateerde artikelen te lezen (onderaan dit artikel). Als u vragen hebt, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Fragmenten uit een toespraak tijdens een doopdienst:

Regelmatig verzorgen wij noodgedwongen doopdiensten in zwembaden. De praktijk heeft bewezen dat honderden, die naar de doop door onderdompeling verlangen, geen gelegenheid hebben zich in eigen kerk of groep te laten dopen. Uit alle streken van het land kwamen zij, mannen zowel als vrouwen naar zo’n doopdienst. De leeftijden varieerden tussen 14 en 92 jaar. Aan de eerste dopeling werd de vraag gesteld, waarom hij zich in het zwembad liet dopen. Het antwoord was, dat zijn christelijke gereformeerde predikant ‘theologische bezwaren’ had tegen de doop door onderdompeling. De belangstelling voor deze dienst was groter dan ooit tevoren.

De derde reformatie

De vrede van Munster of Westfalen maakte in 1648 een einde aan de 80-jarige oorlog. Na een worsteling tegen geweld en onderdrukking was de tijd gekomen – om met Vondel te spreken – om te feesten en te banketteren. Er was godsdienstvrijheld en aan vervolging en martelaarschap was definitief een einde gekomen. Vergist u zich echter niet. Bij de vrede van Westfalen kregen de grote drie christelijke religies gelijke rechten en rooms-katholieken, luthersen en gereformeerden hadden nu ieder een plek onder de zon. Wat echter de geschiedenisboeken verzwijgen, is dat de kinderen van God van de derde reformatie, die van de zogenaamde doperse richting, geen godsdienstvrijheid ontvingen. De situatie van de Waldenzen, de Moravische broeders, de Mennonieten en anderen werd niet verbeterd. Zij bleven gemeenten onder het kruis.

Met de derde reformatie wordt de tijd bedoeld dat de dopers naast de luthersen en gereformeerden de grootste protestantse stroming vertegenwoordigden. Maar zoals Hitler de Joden uitroeide, zo werden de overdopers in die dagen vervolgd en uitgemoord of van het continent verdreven. De naam ‘dopers’ heeft daarom bij de massa tot aan vandaag een ongunstige gevoelswaarde, maar zij blijft verbonden met het bloed van duizenden martelaars. Voor Nederland noemt Prof. N. v. d. Zijpp een getal van 2.500.

De oorsprong van de derde reformatie ligt in de Zwitserse stad Zürich. Op verzoek van Zwingli werd op 18 januari 1525 een wet uitgevaardigd, dat alle ouders, die hun kinderen niet binnen 8 dagen lieten dopen, met hun gezinnen uit deze stad verbannen werden. Veel doperse voorgangers werden gedood. In Zwitserland en Duitsland waren veel gemeenten. De dopers werden uitgeroeid, omdat zij ‘volwassenen doopten en vrije gemeenten stichtten, die geen deel van de lands- of staatskerken waren.’

Ook tijdens deze doopdienst zijn er dopelingen, die een grote strijd hebben. Er zijn huiselijke conflicten en men wordt in het gezin of familie niet meer geaccepteerd vanwege de doop door onderdompeling. Anderen komen onder censuur of worden als lid van hun kerk geschrapt. Volwassen gedoopte christenen worden ontslagen, krijgen de haat van vrome families over hen heen en worden als paria’s uitgekotst. Nog nooit heeft iemand vanwege de babybesprenkeling schade geleden, maar wie zich op Bijbelse wijze volwassen laat dopen, staat bloot aan felle aanvallen. Jezus zei:

 • ‘Men zal u uit de synagoge bannen; ja het uur komt, dat ieder die u doodt, zal menen een heilige dienst aan God te bewijzen….’

De portalen van de kerk zijn gevuld met het bloed van de overdopers. Omstreeks het jaar 300 hielden de vervolgingen van de romeinse keizers tegen de christenen op. Vanaf het jaar 379 begon echter onder de christenen de vervolging van de overdopers. Dit duurde onafgebroken tot de achttiende eeuw. Toen kwam de grote ommekeer in de geciviliseerde staten. Het waren in het bijzonder de ultravrome kerkvorsten Augustinus en Ambrosius, die de grond legden voor de zware vervolgingen. Zij maakten het behoud van het individu afhankelijk van het lidmaatschap van de officiële kerk. Door hun invloed werd deze valse voorstelling van eenheid van de kerk een overheersende. De deur tot de kerk werd:…. de babybesprenkeling….

Dwing ze om in te gaan!

Augustinus interpreteerde de woorden van Jezus: ‘Dwing ze om in te gaan’, op wel zo dat de hulp van de staat ingeroepen werd om de ketters te vervolgen. De staat moest de eenheid van de kerk garanderen door middel van haar politieke wetten en de babybesprenkeling werd beschermd. Al tegen het einde van de vierde eeuw kwam het tot executies. De zogenaamde christen doodde de opnieuw geboren en Geestvervulde christen vanwege een afwijkende mening over de doop. Met de leuze: ‘Dwing ze om in te gaan’, werd het Nieuwe Testament de kaakslag toegediend. Alle beulen konden zich beroepen op beroemde, valse kerkheersers en zij deden het. Voortaan werd de kerkgeschiedenis geleerd vanuit het standpunt van de vervolgers en slachters, maar nooit vanuit de gezichtshoek van de vervolgden zelf.

Een voorbeeld uit duizend

In het jaar 1513 werden een jonge doper en zijn vrouw, Jan en Janneke van Munstdorp, tijdens een bijeenkomst van dopers in Antwerpen gearresteerd. Er zijn brieven bewaard gebleven, waarin dit jonge echtpaar, dat nog geen jaar getrouwd was, elkaar bemoedigde om vol te houden. In zijn liefdesbrief schreef Jan o.a.:

 • “Ik hoop, hoewel mensen ons van elkaar scheiden, dat de Heer ons in zijn eeuwig rijk weer bij elkaar brengen zal. Daar zal niemand ons meer van elkaar kunnen verwijderen. Goede nacht, mijn schaap, mijn liefste. Goede nacht als afscheid en tot de bruiloft van het Lam in het nieuwe Jeruzalem.’ Jan werd terechtgesteld en stierf op de brandstapel. Met Janneke had men meer barmhartigheid, omdat zij een kind verwachtte. Nadat dit kind geboren was, haastte men zich ook haar te vermoorden. Haar laatste woorden waren tot haar kind gericht: ‘lk beveel je hiermee de Heer aan. Ik zeg je nog eenmaal welterusten. Ik hoop dat wij elkaar weerzien. Volg mij na, liefste kind.”

Een gelijksoortig verhaal uit Amsterdam van bewust verdronken, volwassen dopers: Voor aarzelende doopkandidaten

De doop van Jezus

In Mattheus 3 wordt verteld over de doop van Jezus. Jezus werd gedoopt om ‘alle gerechtigheid te vervullen.’ Hij bracht de doop in verband met de rechtvaardigheid van het geloof. Alleen gerechtvaardigde mensen laten zich dopen. Petrus zei dat de doop een gebed is van een goed geweten tot God. Bij de doop aanvaardt u dus bewust het nieuwe leven. U gelooft dat u een erfgenaam van God bent en een mede-erfgenaam van Jezus Christus. Als u gewassen bent in het bloed van het Lam, getuigt u bij deze doop: ‘Dat u God nadert met een oprecht hart en een vast geloof, nu uw hart gereinigd is, u van een slecht geweten bevrijd bent en uw lichaam met zuiver water is gewassen’ (Hebr.10:22). Wanneer u opstaat uit het watergraf, belijdt u niet het zondaar-zijn-tot-de-dood zijn, maar uw rechtvaardigheid in de relatie met Jezus Christus. In dit geloof ligt uw overwinning over de zonde. U overwint niet door te belijden hoe slecht u wel bent, maar door te aanvaarden, dat u ‘samengegroeid bent met wat gelijk is aan zijn dood’ en door uw opstaan uit het watergraf: ‘samengegroeid bent met wat gelijk is aan zijn opstanding.’ Wie in geloof aanvaardt dat Jezus Christus de Zoon van God is en dat Hij ‘alle gerechtigheid’ ook in hem of haar tot stand wil brengen, laat zich dopen op dit geloof.

Verschillen

Het verschil tussen een vals bankbiljet en een goede, blijkt het duidelijkst wanneer men ze met elkaar vergelijkt. Wanneer de kinderdoop door besprenkeling vergeleken wordt met wat de Bijbel leert, valt het verschil onmiddellijk op. Vergelijk de volgende Bijbelteksten eens met het traditionele gebruik:

Wat zegt de Bijbel?

 • Bijbel: ‘Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was’ (Hand.8:36). ‘Toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om Zich door hem te laten dopen’ (Matth.3:13).
 • Traditie: Baby’s worden bij het water gebracht.
 • Wij zeggen tegen de dopelingen bij het zwembad: U bent hier zelf tot het water gekomen.

 

 • Bijbel: ‘Omdat daar veel water was’ (Joh.3:23). ‘Zie daar is water’ (Hand.8:36).
 • Traditie: Bij Babybesprenkeling enkele druppeltjes water.
 • De dopelingen zeggen: Hier is veel water.

 

 • Bijbel: ‘Beiden daalden af in het water’ (Hand.8:38). ‘zij lieten zich in de rivier, de Jordaan, door hem dopen’ (Matth.3:6).
 • Traditie: Baby’s worden niet in water gedoopt. Geen dopen, maar besprenkelen.
 • Dopelingen: Wij worden hier in het water gedoopt. Wij worden hier ondergedompeld.

 

 • Bijbel: ‘Hij steeg op uit het water’ (Matth.3:16) ‘Toen zij uit het water gekomen waren’ (Hand.8:39).
 • Traditie: Geen opstaan uit het water.
 • Dopelingen: Wij stijgen op uit het water.

 

 • Bijbel: ‘Omdat u met Hem begraven bent in de doop. In Hem bent u ook mede opgewekt’ (Col.2:12).
 • Traditie: Geen begrafenis, geen opstanding.
 • Dopelingen: Een watergraf én een opstanding.

 

 • Bijbel: ‘Want als wij samengegroeid zijn met wat gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met wat gelijk is aan zijn opstanding’ (Rom.6:5).
 • Traditie: Geen symbool van dood en opstanding.
 • Dopelingen: Wij zijn één met Christus in Zijn dood en opstanding.

 

 • Bijbel: ‘Wij zijn met Hem begraven’ (Rom.6:4).
 • Traditie: Geen plaats voor vereniging met Christus.
 • Dopelingen: Wij zijn met de Heer Jezus in zijn dood verenigd.

 

 • Bijbel: ‘U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed’ (Gal.3:27). ‘We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden’ (Rom.6:4).
 • Traditie: Geen positief getuigenis van het nieuwe leven.
 • Dopelingen: Wij leggen door de doop een getuigenis af voor God, mensen en engelen.

 

 • Bijbel: ‘Ga dan heen, onderwijs al de volken, doop hen’ (Matth.28:19).
 • Traditie: Eerst besprengen en dan een ‘belofte’ om ‘naar vermogen’ te onderwijzen…..
 • Dopelingen: Eerst onderricht en leerlingschap, daarna de doop.

Aarzel niet langer!

Karl Barth noemde de kinderbesprenkeling de grote wond in het lichaam van Christus. Johannes was meer dan een profeet en zijn doop was uit God. Jezus, de meerdere van Johannes, veranderde deze doop niet. De Verlosser en zijn leerlingen doopten op dezelfde manier. Stel u daarom de vraag:

 • Hoe doopte Johannes?
 • Op welke manier werd Jezus gedoopt?
 • Wat deden de apostelen?
 • Wenst u nu gedoopt te worden op grond van de traditie of op de Bijbelse wijze?

Aarzel niet langer! Vrees niet voor mensen, uw positie, uw ‘leiders’, maar wees Jezus Christus gehoorzaam! Ook niet voor uw dorp, stad, familie, werkkring of streek waar u als paria wordt uitgekotst. Waar het eeuwig evangelie voor de eerste maal gebracht werd, staat geschreven:

 • ‘Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.’ Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je dopen en je zonden wegwassen, terwijl je zijn Naam aanroept!’ (Hand.22:16).

 

Gerelateerd: