Door recht verlost

  • ‘Sion zal verlost worden door recht en wie zich bekeert door gerechtigheid’ (Jesaja 1:27).

Een rechtvaardige God

God handelt in volkomen gerechtigheid. Nooit zal men de enkel goede God kunnen verwijten, dat Hij iets onrechtmatig voor zich opeist of in ongerechtigheid strijdt. Toen de mens ongehoorzaam aan zijn Schepper was geworden, moest Deze hem overleveren aan de macht van de overste van deze wereld omdat hij naar hem geluisterd had. God is immers enkel goed en houdt zich aan zijn zelf geschapen wetten. De satan heeft vervolgens de mens tot slaaf gemaakt en wil uiteindelijk zijn loon uitkeren met de dood. Dit strookte echter niet met Gods grote liefde. Zijn verlangen was en is de mens te herstellen in de positie, waarin Hij hem geschapen had en niet – zoals met de gevallen engelen – hem voor eeuwig van zich af te stoten. Maar ook dit herstel moet gaan langs de weg van de gerechtigheid.

Uit de bouwstenen van satan kon God echter geen woonplaats voor Zichzelf optrekken. Daarom heeft Hij de mens weer teruggekocht uit het geweld van de duivel en hem betaald met het vrijwillige bloed van zijn Zoon, Jezus Christus, de Rechtvaardige. Zoals een gouden tientje gewaardeerd wordt tegenover duizend centen of nog meer, zo werd dit ene rechtvaardige leven gewaardeerd tegenover alle geschonden en geknechte mensenzielen, die de aarde bewoond hebben of nog zullen bewonen. Toen de duivel dit betaalmiddel in de handen van de dood accepteerde, werd de koop gesloten (Matth.13:43-46; Op.5:9). Het was deze kracht of deze waarde van het bloed, dat alle mensen vrijkocht. Naar recht heeft Christus de mens vrijgekocht voor God. De Vader heeft daarvan getuigenis gegeven door Jezus uit de doden op te wekken en Hem een Naam te geven boven alle naam en een plaats boven alle plaats. Steunend op dit recht heeft God de genade afgekondigd voor allen, die dit willen aanvaarden. Ieder mens mag door dit recht in het geloof aanspraak maken op de genade, die door Christus gegeven is. Wat is nu het doel van deze genade? Het herstel van de mens! Dit zal weer door het geloof geopenbaard worden door de kracht van God.

Genade

Voor veel mensen is het woordje genade het laatste redmiddel, waaraan zij zich voor de poort van de eeuwigheid vastklampen. Na een aardsgericht leven hopen zij dat de Heer hun nog in de laatste ogenblikken de zonden zal vergeven en een plaatsje, misschien achteraan, in de hemel schenken wil. Hoewel zij innerlijk weten niets met God te hebben, is genade voor hen nog een laatste lot uit de loterij. Je kunt nooit weten. Zij hebben een zogenaamd ‘eenvoudig evangelie’, dat Jezus hun alle zonden uit genade vergeeft, maar dat hen in hun leven verder tot niets verplichtte. Niets onderscheidt hen of hun gezin van de kinderen van deze wereld, maar door deze ‘uitverkiezende genade’ erven zij een eeuwig behoud in dat kleine hoekje van de hemel, terwijl anderen met dezelfde ongerechtigheden een eeuwige straf terecht verdienen! Hun mantra is: ‘wij zijn allemaal maar zondaars.’ De woorden recht, gerechtigheid en rechtvaardigheid staan buiten hun leven. Zij zouden zich ook niet rechtvaardigen of heiligen willen noemen. Toch zegt Gods Woord duidelijk dat de genade van God redding brengend is, dat is heling voor alle mensen (Titus 2:11). God heeft de genade geschonken om de mens te herstellen, om deze weer in zijn gemeenschap terug te brengen, zodat de mens weer in gerechtigheid zou leven met zijn geest, ziel en lichaam. Dit leven staat dan in het teken van de wetten en rechten van onze God.

God heeft recht op de zondaar

Iedere zondaar, die nog leeft onder de macht van satan, kan zich bekeren. Hij mag weten dat hij het recht heeft om zich vrij te maken en af te keren van deze slavernij op grond van de betaling door Jezus Christus. Hij mag geloven dat voor ieder mens de mogelijkheid open is om het Koninkrijk van de hemelen binnen te gaan. Jezus Christus is een Redder van alle mensen. Dit betekent dat geen zonde zo groot zijn kan, dat dit de mogelijkheid wegneemt om de redding te aanvaarden: ‘God was immers in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende’ (2 Cor.5:19). Dit strekt zich dus ook uit tot de verdierlijkte masochist, tot de geesteszieke die zelf niet meer kiezen kan en tot de imbeciel, die geen verstand heeft om iets hiervan te begrijpen. Jezus is het Lam van God dat de zonde van de hele wereld wegneemt. Dit is het evangelie van de genade van God. Kinderen van God zijn de stenen die Jezus Christus gekocht en betaald heeft met zijn bloed en die Hij levend wil maken door Gods Geest om er een tempel van God van te bouwen.

Helaas, niet alle stenen deugen. Niet alle stenen worden levende stenen. Niet allen wandelen op de weg van de genade. Maar wie zich bekeren, zal door Christus verlost worden door gerechtigheid en tot gerechtigheid. Niet allen willen aan deze genade deel hebben, maar God blijft zijn recht opeisen. De onbekeerde zondaar mag horen: ‘God heeft recht op u en daarom moet u gehoorzamen.’ Tot hen die weigeren, klinkt het: ‘U hebt niet gewild, u hebt het aanbod van de genade belachelijk gemaakt, u hebt geweigerd te wandelen op de weg die de naam van Jezus draagt.’

Lezer, God heeft recht op u en u hebt recht op God. U hebt recht op het nieuwe verbond, dat door het bloed van Jezus ingesteld is. U hebt recht, omdat Sion door recht verlost werd.

U hebt recht op de volwassen doop IN water 

Wanneer iemand zich bekeerd heeft, is de eerste stap dat hij zich laat dopen IN water. De doop is de afwassing van zonden, het afleggen van de oude mens en de opstanding tot een nieuw leven. De doop is het gebed van een goed geweten tot God (1 Peter 3:21). Door de doop aanvaardt u dat Christus de Heer en Meester in uw leven geworden is: u bent een nieuwe schepping en het oude is voorbijgegaan. Christus is voor u: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Daarom mag u in de Heer roemen. Roemen betekent dat u deze dingen als uw recht aanvaardt. Sion wordt door recht verlost. U bent een rechtvaardige, een heilige, een erfgenaam van God, een koning op deze aarde. U mag nu uw heerlijkheid in Sion, de stad van God brengen. Verlost zijn betekent dat de oude banden met het rijk van de duisternis doorgesneden zijn en dat er een levensband is met Jezus Christus: ‘Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.’

Sta op uw recht tegenover de leugenaar die zegt dat u een zondaar bent, een onheilige. Door de doop hebt u uw leven gebaseerd op het recht van God. Sta op uw recht zoals die weduwe en zeg: ‘doe mij recht’. U zult eens zien wat er gebeurt als Sion op zijn recht gaat staan: voor een doorn gaat een dennenboom op en voor een distel een mirt! Het recht dat Christus voor u aan het kruis verworven heeft, is dat u voor uw besef volmaakt bent (Hebr.9:9-10). Dat is het goede geweten, waarover bij de doop gesproken wordt. Vanuit dit bewustzijn behaalt u de overwinning over de zonde en de ziekte door de kracht van Gods Geest. Uw hart moet gezuiverd zijn van alle kwaad. U moet op het recht gaan staan, dat Christus voor u ontving:

  • ‘Laat ons deze belijdenis van wat wij hopen, onwankelbaar vasthouden, want Hij die beloofd heeft, is trouw’ (Hebr.10:22,23). Op deze manier kunt u streven naar uw heiligmaking zonder welke niemand de Heer zal zien (Hebr.12:14). De verlossing van Jezus Christus is geen leeg begrip. Sion wordt door recht verlost.

U hebt recht op genezing

Velen bidden om genezing met het gebed: ‘als het Uw wil is….’ De duivel zegt dat God sommigen uitkiest om te genezen en anderen van zijn kinderen uitkiest om ziek te blijven. Ken uw vijanden en strijd tegen hen in het geloof. De Bijbel zegt: ‘door zijn striemen bent u genezen!’ Aanvaard dat Jezus de overheden, de demonen van het dodenrijk en Dood hemzelf ontwapend heeft. Hij heeft hun de wapens van zonde en ziekte uit de handen gerukt aan het kruis van Golgotha. Sta op uw recht, want God wil het. Het gaat om de eer van God en het werk van Jezus Christus in uw leven. Wat u beschuldigt, wat u kwelt, u ziek maakt, heeft Jezus weggedaan door zich vrijwillig aan het kruis te laten nagelen. Als u dit gelooft, zult u de heerlijkheid van God zien. Jezus Christus heeft voor u gerechtigheid ontvangen aan het kruis, dat wil zeggen dat Hij alles weer in de juiste verhouding tot God brengt. Prijs en verheerlijk daarom zijn Naam. U hebt al zo lang geloofd in de kracht van de satan, in ziekte en zonde; let eens op wat de Heer nu gaat doen. Sta op uw recht!

U hebt recht op de doop met Gods Geest

De doop in Gods Geest is geen genadegave voor enkelen. Het is niet weggelegd voor een bepaald soort geestelijke elite, of voor mensen die hiervoor psychologisch opgeleid zijn. Velen hebben deze doop ervaren. De gave van Gods Geest wordt uitgestort op jong volwassenen, op harde werkers, op eenvoudigen en ongeletterde mensen: ’want wij hoorden hen in talen spreken en God groot maken’ (Hand.10:46). U mag om Gods Geest bidden, maar ook nu weer vragend: doe mij recht. Het is immers de belofte van de Vader. Door deze belofte hebt u recht. Petrus zegt: ‘Als u zich bekeerd hebt, als u zich u op Bijbelse wijze hebt laten dopen, zult u de gave van de Geest ontvangen, want u komt de belofte toe.’ Het is voor u. Geloof zijn Woord!

Het verloste Sion

Eenmaal zal op de berg Sion een menigte staan, die uit de mensen (en niet uit de heilige engelen) gekocht is: ‘In hun mond wordt geen leugen gevonden en zij zijn onberispelijk’ (Op.14:5). Het zijn de overwinnaars van de eindtijd. Zij hebben geloofd in het Woord van God, zij hebben op hun recht gestaan en de Heer kon zich in hen verheerlijken. Dit is de eer van God, als mensen getrokken worden uit de macht van satan tot God: ‘zodat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de heiligen zouden ontvangen door het geloof in Jezus Christus’ (Hand.26:18). Vergeving van zonden is niet het doel, maar het begin van het herstel. Het gaat om een erfdeel onder de heiligen. Het gaat om verlossing uit de macht van satan en Jezus overwint door hen.