Het enige Bijbels Fundament

Het enige Bijbels Fundament: Jezus Christus

‘Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus rusten en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken, over het geloof in God en de leer over het dopen (meervoud) en de handoplegging en de opstanding van de doden en over het laatste oordeel’ (Hebreeën 6:1,2).

Een duidelijk doel

In de Bijbel is geen geloofsbelijdenis opgesteld, waarmee u moet instemmen of die u zou moeten ondertekenen, maar er is een levensweg aangewezen, die u moet gaan om het doel te bereiken dat God met de mens voorheeft. Heel duidelijk is dit doel aangegeven, namelijk het volkomene of de staat van geestelijke volwassenheid. We lezen daarvan in 2 Timotheüs 3:16: ‘Elk door God geïnspireerde Schrifttekst (Grondtekst), kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust’. De Bijbel vergelijkt het opgroeien van een geestelijk mens met het bouwen van een huis, met het ontstaan van de tempel van God in de geestelijke wereld. Veel kleine tempels samengevoegd, vormen een machtig bouwwerk, de gemeente. De bouw begint met het leggen van het fundament; zo hoort het in ieders leven te gebeuren. Paulus had het fundament in de door hem gestichte gemeenten gelegd en schreef: ‘Want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf’ (1 Corinthe 3:11). Op deze fundering moet verder gebouwd worden.

Ondermijnen, beschadigen en vernielen

Helaas is het de satan de eeuwen door gelukt om het Bijbelse fundament te ondermijnen, te beschadigen en te vernielen. Waar de Bijbelse pijlers niet gelegd zijn, kan geen degelijk bouwwerk ontstaan. Het is daarom geen wonder dat u – na tweeduizend jaar christendom – nog steeds bij de puinhopen van het huis van God – een aardsgerichte kerk – zit. Er is over het algemeen in de kerk geen overwinning over de vijanden van God en de mens, terwijl dit toch zo ontzettend belangrijk is, want deze vijanden willen de bouw van het geestelijk huis tegenhouden door leugens, zonde en ziekte.

De eerste beginselen

In het genoemde Bijbelgedeelte wordt gesproken over deze eerste beginselen van het christendom. Wanneer u de genoemde fundamentele waarheden aanvaard hebt, kunt u volgens de schrijver van de Hebreeënbrief zich richten op de volle ontwikkeling. Wanneer deze fundering bij u echter ontbreekt, is geestelijke volwassenheid niet te realiseren. Het is daarom niet te verwonderen dat vrijwel alle kerkbewoners vinden dat het streven naar de volmaaktheid als het jagen naar een hersenschim gezien wordt. Als u aan het beeld van Gods Zoon gelijk wilt worden, zoals Romeinen 8:29 zegt, zult u zich echter toch allereerst bezig moeten houden met het fundament. Als u het doel van God wilt bereiken, zal dat fundament in uw leven gelegd moeten worden:  

  • ‘zodat u dat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waaronder u schijnt als lichtende sterren in de wereld’ (Filippenzen 2:15; Daniël 12:3).

Het Bijbels Fundament (Hebreeën 6:1,2):

  1. Bekering van dode werken
  2. Geloof in God
  3. De doop IN water
  4. De doop met Gods Geest
  5. De doop met vuur
  6. Oplegging van handen
  7. Opstanding van de doden
  8. Een eeuwig oordeel

Artikelen: