Wil God de dood van een mens?

In de kerkelijke pers was er veel commentaar op bovenstaande rouwadvertentie. Zo was er een predikant die zijn instemming betuigde met de opstelling van deze voor veel kerkgangers unieke rouwadvertentie. Hij merkte op:

  • ‘Wij weten, dat God dit niet wilde. Als je even op je laat inwerken wat er in die twee gezinnen gebeurd is, dan kun je eigenlijk alleen maar zeggen: wij weten niet. Wij weten niet, waarom Marjan, die (zoals haar ouders in een andere advertentie zetten) een zonnig karakter had en zo veel blijdschap verspreidde, maar 38 jaar mocht worden. Wij weten niet waarom zo’n ongeval moest gebeuren. Wij weten niet de zin van zo’n dubbele dood voor een man en een vrouw, voor kinderen en ouders. Maar wij weten wél, mét deze man en vader, dat God dit niet wilde.’

De uitspraak van deze predikant is het enige juiste antwoord op de vraag of God de dood wil. De predikant belijdt met hen die deze advertentie opstelden: God is niet verdeeld. Uit een bron kunnen niet uit dezelfde ader, zoet en bitter water opwellen (Jac.3:12). ‘De wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene’ zegt Romeinen 12:2. Het geweld dat het ongeval veroorzaakte, was ook niet uit God, want Deze haat alle geweld. Hij werkt alleen door zijn Geest. God is enkel goed en wil ook enkel het goede. Dit moet een heilig axioma voor iedere christen zijn. De openbaring van God in deze wereld, de drager en uitvoerder van zijn gedachten, is Jezus Christus. Hij, het evenbeeld van de Vader (Hebr.1:3), kwam om goed te doen en niet om te vernietigen maar om te behouden.

‘Wij weten niet waarom?’

Op de stelling: ‘Wij weten niet waarom?’ is het antwoord: wij zijn in een strijd gewikkeld met de overste van deze wereld. Door zijn val heeft de mens de regie over zichzelf en over de aarde aan de satan overgegeven, ‘want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om hem (de eerste mens, Adam) die haar daaraan onderworpen heeft’ (Rom. 8:20). De overste van deze wereld regeert hier op aarde. Hij doet dit door zijn voor het natuurlijke oog onzichtbare legers, die overal aanwezig zijn om de mens eronder te houden en te misbruiken. God is echter genadig en rechtvaardig. Door zijn Zoon als losprijs te schenken heeft Hij door Jezus Christus’ vrijwillige offer, de mens vrij- en teruggekocht uit de macht van de satan. Jezus Christus heeft Zich overgegeven tot een losprijs voor allen (1Tim.2:6). Daarna heeft Hij voor de mens de mogelijkheid geopend om na bevrijding en herstel, toegerust te worden om het werk voort te zetten dat Hij begonnen was te doen.

De Zoon van God werd geopenbaard om de werken van de duivel te verbreken. Nu wacht de zuchtende schepping op de openbaring van de zonen van God om het werk van de Zoon van God op uitgebreide schaal voort te zetten. Zo schreef Lucas in de eerste zin van de Handelingen, dat Jezus een begin had gemaakt met ‘te doen en te leren’. Deze Zoon schenkt Gods Heilige Geest en daarmee het hele pakket van zijn gunstbewijzen, krachten en gaven, om zo dit herstelplan verder ten uitvoer te brengen. Het geweld houdt op nadat vervuld is: ‘Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis’ (Openb.12:11). Tot de tijd dat de mensen van God volkomen zijn en geheel zijn toegerust tot alle goede werken, zullen er nog slachtoffers vallen onder het regiem van de satan (2 Tim.3:17).

Een ander geluid

Maar er waren vooral negatieve commentaren. Zo schreef een predikant van de gereformeerde gemeenten:

  • ‘Achter vele dingen plaatst de predikant, zoals dat tegenwoordig gebruikelijk is, vraagtekens. Maar van één ding is hij ten volle overtuigd, namelijk: God heeft dit niet gewild! We merken hier duidelijk de invloed van de Wereldraad van kerken, die stelde: De eeuwen door hebben mensen zich van God in de hemel bepaalde voorstellingen gemaakt. In onze dagen is een nieuw beeld nodig. Er moet een nieuw Godsbeeld en een nieuw mensbeeld komen.’

Wat de Wereldraad van kerken met deze uitspraak van doen heeft, is een raadsel. Heeft zij ooit een boodschap doen uitgaan m.b.t. de totale goedheid van God in wezen en handelen? Zo’n stellingname is nogal onwaarschijnlijk, want dan zouden ook de aangesloten kerken hiermee moeten instemmen en hun belijdenisgeschriften openlijk hebben moeten verloochenen. Komen dan misschien ook de opstellers van deze rouwadvertentie uit de hoek van de Wereldraad?

De bekende pinkster-evangelist Osborn zei al in 1958 op het Malieveld: ‘God is een goede God en de duivel is een slechte duivel’. Eenvoudig gezegd, maar waar. Ook Jezus zei: ‘Niemand is goed dan één, God’ en Hij zei ook tot de orthodoxe leiders van zijn tijd, dat de duivel een dief, een rover, een leugenaar en een moordenaar is. Wie bovenstaande advertentie leest, denkt beslist niet aan de Wereldraad van kerken, maar wel aan de woorden van de Verlosser zelf. Hij maakte de mens niet ziek, gebruikte tegen hem nooit geweld, maar genas hem en ontfermde Zich over hem. Hij was daarbij de uitdrukking van het Goddelijke Wezen.

De predikant vervolgt dan:

  • ‘Het is een grote genade om dan met Job te zeggen: ‘De Heere heeft gegeven, en de Heere heeft genomen; de Naam des Heeren zij geloofd’.

Job was een rechtvaardig mens en hij week af van al het kwade, maar hij had een oudtestamentisch godsbegrip. Hij moest belijden:

  • ‘Inderdaad, U kunt alles, voor U is niets onuitvoerbaar. Hoe durft onze kortzichtigheid uw plan te verdoezelen? En ik maar spreken zonder iets te weten, over wondere dingen die ik niet begreep en dan nog in de trant van: luister, ik zal spreken, ik stel vragen, probeer eens te antwoorden. Alleen van horen zeggen kende ik U, nu heb ik U gezien met eigen ogen. Alles herroep ik, over alles heb ik spijt, zittend in stof en as’ (Job 42:2-6).

God had hem iets van de onzienlijke wereld laten zien. Al in de eerste hoofdstukken is te lezen dat de satan de aanstichter was van de ellende en Job had geen afweer gehad. Hij miste de geestelijke wapenuitrusting waarover Paulus in Efeziërs 6 spreekt. God vroeg aan Job: kun je de leviathan met een vishaak optrekken? Dit betekent: kun jij de duivel aan? Kun je met hem als een vogeltje spelen? Kun jij de satan overwinnen? Hoofdstuk 41 begint: ‘Al bij zijn aanblik wordt men neergeveld. Er is niemand vermetel genoeg hem te wekken (wakker te maken of te tarten). Wie houdt voor hem stand?’ (Can. Vert.). Job miste uiteraard de Heilige Geest en als God zijn heilige engelen niet rondom hem zette, dus zijn beschutting zou wegnemen, werd hij het slachtoffer van de duivel.

Het Nieuwe Testament gaat echter van het principe uit, dat aan Gods volk macht gegeven is over het hele leger van de vijand. Kinderen van God zullen duivelen weerstaan en uitdrijven (Marcus 16)! Job had geen inzicht in de geestelijke wereld en hij wist niet beter dan dat alles wat vandaaruit kwam, van God afkomstig was. Dat was de eerste leugen van de slang waarmee zij de mens op een dwaalspoor bracht. ‘Op de dag dat je daarvan eet, zullen je ogen geopend worden en je zult als God zijn, kennende goed en kwaad’. De mens geloofde deze leugen ook omgekeerd, namelijk dat God als de mens is, kennende en bewerkende het goede en het kwade. Dit geloof is heel normaal in heidense religies, maar ook in de kerken vandaag.

Verder schrijft de predikant:

  • ‘Zij maken zichzelf wijs, dat andere krachten er de schuld van dragen. Een worsteling met God en Zijn doen, zoals Job had, is er bij hen niet, omdat zij in navolging van wat hen door predikanten zoals de schrijver in het Gereformeerde Kerkblad geleerd is te zeggen: God heeft dit niet gewild. God heeft hier niets mee te maken. Zo blijven zij zich koesteren in hun on-Bijbelse godsidee van een God, Die lief is en met ellende en dood niets te maken heeft. Dit verkeerde Godsbeeld is al zo ver doorgedrongen in sommige kerken, dat men de God van de Bijbel niet meer kent.’

Het antwoord aan deze dominee is: ja, er zijn andere krachten die de schuld dragen. Jezus kwam om de duivel ten toon te stellen en om over hem te triomferen. Dit deed Hij, toen Hij de demonische stormwind bestrafte, toen Hij dove en stomme geesten uitwierp met een machtswoord en toen Hij sprak, dat de satan Petrus wilde ziften als de tarwe. Het is geen on-Bijbelse idee dat God ‘lief’ is. Waarom gebruikt de schrijver hier het woord ‘liefde’ niet? Omdat hij dan geconfronteerd wordt met de uitspraak van Johannes: ‘God is liefde’. Deze tekst zal men nooit boven de deuren van kerken aantreffen. God is niet te kennen buiten Jezus Christus. Er staat:

  • ‘Niemand heeft ooit God gezien, de eniggeboren Zoon die aan het hart van Zijn Vader rust, die heeft Hem doen kennen’ (Joh.1:18) en: ‘Niemand kent de Vader dan de Zoon en wie de Zoon het wil openbaren’ (Matth.11:27).

Job kende God niet, zoals men Hem nu mag kennen door Jezus Christus!

Het is natuurlijk ook merkwaardig wat men bij de bespreking van deze rouwadvertentie uit de gebezigde tekst weglaat. De aanhef luidde: ‘Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien’. Deze uitspraak achtten de familieleden van toepassing op de overledene. Laat men dit soms weg, omdat men deze uitspraak van Jezus noch voor zichzelf noch voor enig mens kan aanvaarden? Door dit woord van de Heer wordt immers ook de erfzonde weggedaan, waarvan men gelooft dat zij zelfs met de doop of door het bloed van Christus ‘niet ganselijk wordt teniet gedaan’ (Ned. Geloofsbelijdenis ‘Van de erfzonde’ – Artikel 15). Het bloed van Jezus reinigt echter van álle zonden.

Mag de Heer de diepbedroefde familieleden troosten en zegenen door het geloof, dat zij bij het opstellen van deze rouwadvertentie openbaarden. Zij geloofden immers dat de overledene rein van hart was en daardoor zalig, d.w.z. gelukkig, want God is enkel goed!