Voor verstandigen verborgen

  • ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld’ (Mattheüs 11:25).

De waarde van het verstand

De redactie ontving een reactie van een gereformeerde predikant, waarin deze ons verweet dat wij het verstand ‘geringer of van geen waarde zouden achten’. Tot onze spijt schreef hij er niet bij waarmee wij het verstand vergeleken zouden hebben. Wij achten een goed verstand een grote schat en een van de mooiste gaven die God aan de mens geschonken heeft, ook omdat daardoor Zijn beeld in ons geopenbaard wordt. De Bijbel zegt dat wij de Heer onze God zullen liefhebben met ons hele hart, met ons hele verstand en met alle kracht. Ook wil God in het verstand van de herboren mens zijn wetten leggen.

De Spreukendichter zegt: ‘Vertrouw op de Heer met uw hele hart en steun niet op uw verstand.’ Ook onze natuurlijke gaven moeten in dienst van het Koninkrijk van God staan. Paulus schrijft: ‘Stel uw leden als wapens van de gerechtigheid in dienst van God’ (Romeinen 6:13). Onder deze leden neemt het verstand wel een zeer belangrijke plaats in. Handen, voeten en hoofd met al hun functies en vermogens mogen wij aan God wijden. De Heer vraagt niet of wij onze persoonlijkheid willen verliezen, zodat wij willoze werktuigen zouden worden, maar Hij verlangt dat wij vrijwillig en bewust onze gaven in zijn dienst willen stellen. Hij wil ze zelfs als Maker ervan ontwikkelen en ontplooien of, waar ze door de duivel aangetast zijn, herstellen en genezen én ze maken tot zijn tempel.

Zo wordt de mens een koning en een priester om eeuwig zijn Schepper te dienen. Zo kunnen wij ons verstand, evenals bijvoorbeeld ons geld, in dienst stellen van God. Toch zegt de Heer: ‘Hoe moeilijk kunnen zij die geld hebben in het Koninkrijk van God ingaan’. De Bijbel veracht echter de rijkdom niet, want zij is gegeven door God om goed te doen (1 Tim.6:8). Dezelfde uitspraak geldt ook voor hen die verstand hebben. Jezus zegt dat het voor verstandigen en wijzen verborgen is. Hij zegt:

  • ‘Gelukkig jullie die arm zijn, want van jullie is het koninkrijk van God’ (Lucas 6:20). Maar ook: ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk der hemelen’ (Matth.5:3).

Verstand is net als alle andere rijkdom een zekere basis in het leven, een fundament. De Bijbel zegt echter: ‘Steun niet op uw verstand, maar vertrouw of geloof in God.’ In het Koninkrijk der hemelen rust men niet op het verstand, noch op andere pijlers waarop aardse koninkrijken zijn gegrondvest, maar men vindt zijn vastigheid alleen in geloof in God. Geld en verstand zijn geen sleutels van het Koninkrijk der hemelen. Het verstand redeneert en argumenteert met en concludeert alleen uit zienlijke dingen. Het kan het zover brengen dat het zelfs uit de geschapen dingen Gods eeuwige kracht en goddelijkheid leert kennen, maar deze kennis brengt geen verlossing, terwijl het tegelijkertijd zelfs de laatste verontschuldigingen in het oordeel teniet doet (Rom.1:20).

Iemand met een goed verstand kan zijn Bijbel lezen en daarover verschillende boeken schrijven. Hij kan een goede dogmatiek samenstellen en goddelijke waarheden onderschrijven. Hij kan met tegenstanders over de Schrift discussiëren en hen misschien nog overtuigen, maar met dit alles toch buiten het Koninkrijk van God staan. Niet degene die alles weet van Jezus Christus, maar hij die in Hem gelooft heeft het eeuwige leven. Alleen door geloof gaat men binnen in het Koninkrijk der hemelen. Wil men een vriend van God genoemd worden, dan moet men geloven. Het verstand is een grondslag van de dingen die men ervaart en een bewijs van de zaken die men ziet. Hiermee brengt men het ver in deze tegenwoordige wereld. Maar het geloof is echter de vaste grondslag van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niét ziet. Alleen door het geloof behaagt men God.

Stel u hebt grote problemen. De moeilijkheden zijn zo groot dat uw verstand hieruit concludeert, dat het vast en zeker met u verkeerd zal aflopen. Maar Jezus zegt: ‘Zie op Mij, wees niet bang, want bij Mij is geen ding onmogelijk.’ Niet het verstand is de voorwaarde van een sabbatsrust in God, maar het geloof. Uw verstand maakt dat u bang bent voor wat over u komen zal. Uw verstand maakt u bezorgd, want de ervaring heeft geleerd dat de ziekte, waaraan u lijdt, ongeneselijk is. Verstandelijk bekeken is de mogelijkheid uitgesloten dat er van uw gebroken huwelijksleven nog iets terecht komt. Het verstand zei tegen Abraham, dat hij bij Sara geen kinderen meer kon verwachten; daarom nam hij Hagar tot vrouw. Het verstand zei tegen de kinderen van Israël dat zij in de woestijn zouden omkomen, of bezwijken voor het geweld van de reuzen. Als Petrus zijn verstand gebruikt had, had hij nooit op de golven van de zee gewandeld.

Wie naar zijn verstand te werk gaat, zal nooit de handen op zieken leggen, zodat deze genezen zullen worden. Hoe vaak brengen de omstandigheden en de aanvallen van de satan een kind van God in zo’n toestand, dat wanneer hij alleen met zijn verstand te rade gaat, hij in een paniekstemming zou raken en zijn vrede en rust volkomen zouden verdwijnen? Maar Christus zegt: ‘wees niet bang, geloof alleen!’ Geloof in de goedheid van God, in zijn macht en zijn wil om te redden en in al de vele beloften die Hij zijn kinderen geschonken heeft en wandel in dat geloof! Dan zal de rust, de vrede en de blijdschap van u niet wijken en u zult een vast fundament hebben in het Koninkrijk der hemelen.

Alleen door geloof

  • ‘Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, het verstand van de verstandigen zal ik tenietdoen’ (1 Cor.1:19).

Sara ontving haar zoon niet vanwege menselijke redeneringen, maar uit kracht van het geloof. De zeer wijze Daniël snoerde de muilen van de leeuwen dicht, omdat hij geloofde. Mozes kliefde de Rietzee, zodat een miljoenenvolk droogvoets er door kon gaan, niet omdat hij onderwezen was in de kennis van de Egyptenaren, maar omdat hij geloofde. Het verstand heeft grenzen, rekent alleen met mogelijkheden, maar er zijn geen grenzen aan Jezus’ macht. Het zegt: ‘Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?’ Wie kan met zijn logisch verstand een menigte van vijfduizend mannen, ongerekend de vrouwen en de kinderen, laten neerzitten om gevoed te worden met twee vissen en vijf broden?

Er staat niet: zonder verstand, maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Voor de gelovige is er een rust en een vrede, die alle verstand te boven gaat. Nogmaals, het was niet zijn verstand dat David de grondslag gaf voor wat hij hoopte, het was niet zijn logisch redeneren die voor hem het bewijs was dat hij op de reus Goliath toe kon gaan, maar zijn geloof deed hem naar Goliath toe gaan en zo werd het hele volk van Israël gered. Al deze dingen zijn voor het natuurlijke verstand dwaasheid, maar het geloof maakt iemand tot een geestelijk mens. Het geloof kan iemand maken tot een man naar Gods hart, zoals David en een vriend van God zoals Abraham. Het verstand is een leider in deze tegenwoordige wereld, dat rekening houdt met de dingen die voor ogen zijn en de mogelijkheden die daaruit logisch voortvloeien. Het geloof daarentegen richt zich op God, houdt in alle omstandigheden rekening met zijn wensen en zijn geboden, maar ook met zijn mogelijkheden.

Door het geloof is het mogelijk een goede positie of een voordelige transactie te laten varen, omdat deze niet overeenstemt met de geopenbaarde wil van de Heer. Door het geloof houden wij vast aan de genezing van onze zieken, die overal zijn opgegeven. Want door het geloof zijn wij ingegaan in het Koninkrijk van de Zoon van Gods liefde, aan Wie alle macht gegeven is in de hemel en op de aarde. Door het geloof overwinnen wij de wereld. Ja door het geloof zullen wij meer dan overwinnaars zijn door Christus die ons kracht geeft!