Verkondiging van het evangelie van het koninkrijk

  • ‘Deze goede boodschap van het koninkrijk zal verkondigd worden in heel de wereld als een getuigenis voor alle volken en dan zal het einde komen’ (Mattheüs 24:14).

Wanneer zal het einde komen? Het einde van deze wereld of van dit tijdperk zal komen nadat het evangelie van het Koninkrijk aan alle volken verkondigd is. Misschien zegt iemand: ‘Maar is dit niet allang gebeurd? Zijn niet bijna alle volken met het evangelie in aanraking gekomen?’ Dit kan zijn, maar de vraag komt op: Hebben zij het evangelie van het Koninkrijk gehoord? Is dit evangelie ook in Nederland verkondigd? Heeft in alle steden en dorpen het evangelie geklonken dat Christus predikte, toen Hij door het land Israël ging? En dan niet de evangelieprediking over Christus, maar de evangelieverkondiging zoals de Heer zelf bracht.

Natuurlijk moet worden verkondigd dat Jezus Christus voor de zonden gestorven is, dat Hij uit het graf opstond, naar de hemel ging en daar zit aan de rechterhand van God, wachtend tot al zijn vijanden aan zijn voeten onderworpen zijn. Er moet verkondigd worden, dat Hij terug zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Dit is ook overal verkondigd. Maar er is meer en dat is voor velen vaag en onduidelijk. Het evangelie van het Koninkrijk is de boodschap, dat opnieuw geboren christenen overgeplaatst zijn door het opnieuw geboren zijn in het Koninkrijk van Jezus Christus. Daar wil Hij hen tot koningen en priesters maken. Wie burger is geworden in dit Koninkrijk hoort niet langer bij deze wereld. Zijn woonplaats is in de hemel. Wie opnieuw geboren is heeft de goddelijke natuur ontvangen.

  • ‘Door die heerlijkheid en macht heeft Hij ons kostbare en verheven beloften gedaan, opdat u deel zou krijgen aan Gods eigen wezen en zou ontkomen aan het bederf van de zelfzucht, dat de wereld heeft aangetast’ (2 Petr.1:4).

In, maar niet van…

Hoe goed is het als men door ervaring gaat begrijpen wat het betekent: u bent wel in de wereld, maar niet van de wereld. Velen zijn er die deze woorden belijden met de lippen, maar zich toch blijven inzetten voor wereldse dingen en zich afbeulen om in het politieke en economische leven alle dingen recht te zetten, omdat zij denken daartoe geroepen te zijn. Hoe weinig mensen hebben tijd om te wachten tot Jezus Christus, die belangrijker is dan wie of wat ook, terug komt om te regeren en die dan uit zijn Koninkrijk alle ergernissen en ook degenen die de ongerechtigheid doen wegneemt. Want de aarde hoort niet aan de duivel, maar zij is van de Heer. De akker is de wereld en het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk. Zij zullen de aarde erfelijk bezitten, omdat zij van nature het recht hiertoe hebben en niet de kinderen van het kwaad die als onkruid te midden van de tarwe gezaaid zijn. Wat zal men zich dan moe maken om een wereld recht te zetten, die haar ondergang tegemoet snelt? Verkondig alleen het evangelie van het Koninkrijk!

Het is de blijde boodschap dat er een emigratie mogelijk is uit het rijk van de duisternis naar het Koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Dat is niet het enige verlangen van een opnieuw geboren christen die uitziet naar een opname, want dat verlangen is slechts de consequentie van een wandel in het licht op deze aarde. Zij, die hier en nu al het Koninkrijk zijn binnengegaan, zullen begrijpen wat de Heer zei tegen zijn apostelen: ‘Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen!’

Zo mochten de leerlingen de nieuw bekeerden het Koninkrijk binnenleiden. Deze nieuw geborenen realiseerden zich wat er gebeurd was. Zij verwierpen de machten van deze wereld en aanvaardden het Koninkrijk van God, waar Christus Heer is. Zij wisten dat zij voortaan door de wereld gehaat zouden worden, maar zij hadden de kosten berekend. Wie de meeste wilde zijn in het Koninkrijk van God, zou dienaar van allen worden.

Wie bewust dit Koninkrijk binnentrad, wist dat hij zichzelf van dag tot dag te verloochenen had en op deze wijze zijn kruis moest opnemen om Jezus’ voorbeeld te volgen. Zij werden overtuigd dat dit Koninkrijk van God niet met uiterlijk vertoon in deze wereld kwam. Het was niet verbonden met iets, waarop de wereldse koninkrijken steunen: geld, aanzien van mensen, ontwikkeling, machtsvertoon, imponerende gebouwen, plechtige gewaden en rangorde. Nee, dat Koninkrijk van God kwam in hen en bestond uit: rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest! Zo leefden de eerste christenen met God. Zij werden in deze wereld geleid van bovenaf door de Heilige Geest. Zij waren sterk, omdat zij de duivel overwonnen. Zij triomfeerden over deze wereld.

De overwinning

De apostelen en profeten hebben de mensen de overwinning door het bloed van Jezus Christus gebracht. Dat is meer dan alleen maar schuldvergeving. Paulus zegt: ‘In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars’. Die overwinnaars overwinnen de vrees en de angst, omdat zij God liefhebben boven alles. Niet voor niets worden zij beschuldigd dat zij het wereldlijke systeem ondermijnen, omdat zij een andere Koning en een ander Koninkrijk verkondigen.

  • Opnieuw geboren christenen zijn nu slechts een modaliteit van de wereld geworden. Het evangelie van Jezus Christus bedreigt niemand meer in zijn gevoelens ten opzichte van de wereld. En toch is de haat t.o.v. hen, die aan Zijn evangelie vasthouden, immens groot.

Jezus zei: ‘Dit evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld verkondigd worden.’ Het is het evangelie dat met kracht verkondigd wordt en niet met wijsheid van woorden en waardoor ook kracht wordt ontvangen. Het is de boodschap waardoor de mens echt verandert naar het beeld van God. Het is de verzekering dat de mens, ingeplant in Christus, als een rank aan de wijnstok veel vrucht voortbrengt. Het brengt het bewustzijn dat door de kracht van de Geest de mens van dag tot dag wordt vernieuwd.

Een evangelieboodschap, waarvan de inhoud is dat de allerheiligste in dit leven nooit anders heeft dan een klein begin, kan de wereld niet overwinnen en hoort niet bij het evangelie van het Koninkrijk. De verkondiging van dit surrogaat werkt bij voorbaat verlammend, omdat zij zich niet baseert op de kracht en de belofte van God. Het is niet zo, dat aan de dood de sleutels van het Koninkrijk van God zijn toevertrouwd en dat deze de toegang tot het Rijk van Christus voor ons zal openen, maar de Bijbel zegt:

  • ‘Hij heeft ons ontrukt aan de macht van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon’ (Col.1:13).

Ware gelovigen hoeven niet eerst te sterven en in het graf te gaan om daarna de zegeningen van het hemelse Koninkrijk te erven, zij kunnen ze nu al hier ontvangen en er zich in verheugen, terwijl zij steeds meer groeien in Christus, die hun hoofd is. Zij mogen de wereld afleggen en Christus aandoen. In deze wereld lijden zij verdrukking, maar dankzij Jezus Christus, Hij heeft de wereld overwonnen en door het geloof in Hem kunnen zij ook overwinnen en leven boven alle verzoekingen en beproevingen uit. Want zij zijn een koninklijk geslacht!

Christendom is geen leer die zich aanpast aan de situatie van de gemiddelde kerkmens. De leer van Jezus Christus hoeft niet sluitend gemaakt te worden, want zij is leven. Zij is de verkondiging die zich richt op het geloof en die doet naar het geloof. Zij bestaat niet in woorden, maar in kracht en uit daden van de Geest. Deze overwinningsboodschap zal over de wereld gaan en de macht van Christus in het leven van zijn kinderen zal geopenbaard worden. De verkondiging zal gepaard gaan met tekens en wonderen. Hoor naar de stem van Jezus:

  • ‘Het koninkrijk van de hemel is nabij. Genees zieken, wek doden op, maak melaatsen rein, drijf demonen uit. Voor niets hebben jullie gekregen, voor niets moet je geven’ (Matth.10:8).
  • ‘Maar als Ik met de hulp van de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God over u gekomen’ (Matth.12:28).
  • ‘Jezus trok alle steden en dorpen rond, terwijl Hij in hun synagogen onderricht gaf, de goede boodschap van het koninkrijk verkondigde, en elke ziekte en elke kwaal genas’ (Matth.9:35).
  • ‘Genees er de zieken en zeg tegen hen: Het koninkrijk van God is nu dichtbij u gekomen’ (Lucas 10:9).

Geweldig is de boodschap van Gods overwinning in de mens die naar het beeld geschapen is van Jezus Christus. Werkelijk, er zijn geen grenzen aan zijn macht!