Binden en ontbinden

 

  • ‘Ik zal u de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven en alles wat u op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn en alles wat u op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn’ (Mattheüs 16:19).

Gevangenen werden vroeger met kettingen gebonden. Hierdoor werden zij machteloos. Wanneer een gevangene vrijgelaten werd, werden zijn kettingen afgenomen. Hij was dan ontbonden en kon opnieuw zijn activiteiten gaan ontplooien. Wie kunnen met gevangenen bedoeld worden? In de eerste plaats valt er te denken aan mensen. Zij kunnen door een onzichtbare vijand gebonden worden. Deze vijand is de duivel of een demon, ook wel boze geest genoemd. Deze gebondenheid zorgt ervoor dat een mens niet optimaal kan functioneren.

Gebonden mensen

Soms houdt de geestelijke vijand alleen de innerlijke mens in zijn greep, maar het kan ook zijn dat hij de hele mens gevangen houdt. In Lucas 13:16 wordt gesproken over een vrouw ‘die door satan 18 jaar gebonden was’. Jezus ontbond deze vrouw van de demonische band die haar leven totaal vergalde. Deze demon wordt dan in de naam van Jezus – door de kracht van Gods Heilige Geest – gebonden. Dit betekent dat deze geest nu niet langer zijn verachtelijke werkzaamheden kan ontplooien. Vervolgens wordt deze gebonden demon uitgeworpen en weggezonden van de mens die hij overheerste.

De enige weg: Jezus Christus!

Een ander voorbeeld van gebondenheid komt naar voren in het verhaal van de slavin die gebonden was door een waarzeggende geest. Zij veroorzaakte Paulus en zijn metgezellen veel overlast. Paulus loste dit probleem als volgt op: Toen Paulus er genoeg van kreeg, sprak hij de geest als volgt toe: ‘Ik beveel je in de naam van Jezus Christus: verlaat haar!’ En op datzelfde moment ging de geest uit haar weg’ (Hand.16:18). Hij hanteerde daarbij de sleutels van het Koninkrijk der hemelen.

Jezus is Heer en God is enkel goed

Eén van de sleutels is: Jezus is Heer. De ellende die deze waarzeggende geest veroorzaakte, komt beslist niet van God, want Hij is enkel goed. Paulus wist daarbij dat hijzelf een zoon van de levende God was en dat hijzelf mocht handelen naar het voorbeeld van de Eerstgeborene van God, Jezus Christus zelf. Had Jezus niet vlak voor zijn hemelvaart gezegd: ‘In mijn Naam zullen ze demonen uitdrijven’ (Marc.16:17)? De slavin was een gebonden vrouw. Paulus maakte haar vrij, hij ontbond haar. De bij haar inwonende, waarzeggende demon, werd echter gebonden, zodat hij machteloos werd en vervolgens de vrouw moest loslaten.

Een van de grootste zegeningen van dit geestelijk inzicht is, dat niet langer de mens als vijand gezien wordt. Niet de slavin werd aangesproken of aangevallen, maar een onzichtbare demon van satan werd aangepakt. Vaak blijven deze onzichtbare verwekkers van haat, agressie, drift, verslaving, onreinheid en ziekte buiten schot. Geen kerkmens denkt er aan dat onverklaarbaar gedrag een geestelijke oorzaak kan hebben. Daarom was de doodstraf, hoe barbaars ook in het Oude Testament, soms de enige weg om het kwaad in te tomen. De geestelijke wereld was voor hen immers verborgen. Gods Geest was nog niet volledig gekomen. Alleen Jezus heeft dit aan ons geopenbaard (Matth.13:35).  De leer en de werkwijze van Jezus Christus waren daarom ook revolutionair. De mensen die Hem hoorden en bezig zagen, stonden versteld:

  • ‘Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag! Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd’ (Marc.1:27).

Miljarden demonen

Steeds weer hebben vrome en vooral ‘godsdienstige’ kerkgangers al het kwaad op deze wereld aan God toegeschreven. Bij ziekte en dood werd berusting gepredikt: ‘God zou wel weten wat Hij deed…’ Velen die een ernstig verlies geleden hadden, maakten God bittere verwijten en het gebeurde dat men God de rug toekeerde. Anderen troostten zich met de leugen dat ‘de Vader zijn – gezonde, jonge kinderen – vroegtijdig thuishaalde’ of met wat voor God beschuldigende uitleg dan ook. Absoluut Godslasterlijk. Zelden drong het tot de mensen door dat er ook nog een geestelijke vijand is (de derde sleutel) die de beschikking heeft over miljarden demonen.

Calvijns heksenproces

In de middeleeuwen noemde men de pest die Europa teisterde ‘de gesel van God’. Zo werd het beeld van God verkracht. Hij die licht is en als enige goed genoemd kan worden, werd verbonden met de ellendigste ziekte die men zich kan indenken en met alle angst en nood die de zwarte dood vergezelden. Jezus kwam om satan te ontmaskeren:

  • ‘Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd’ (Col.2:15).

De Zoon van God herstelde het beeld van God. Door Hem kan iedereen weten dat God goed is en geen enkele gemeenschap heeft met de duisternis. Uit Hem die liefde is, kunnen nooit geweld en vernietiging voortkomen. Daarom mag elke Bijbellezer (ook de kaft- en letterfan),weten dat God een enkel goede God is, maar ook dat de duivel een zeer slechte duivel is, de mensenmoordenaar in hart en nieren vanaf het begin van zijn grote val (Joh.8:44; 10:10).