Raadsels begrijpen

  • ‘Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben’ (1 Corinthiërs 13:12).

Nadat Paulus geestelijk van een kind tot een man was uitgegroeid, ging hij zich bezig houden met het ontdekken van verborgenheden. Bij zijn overdenkingen van de woorden van God zag hij voortdurend ‘door een spiegel in raadsels’ – een wazige spiegel. Als Farizeeër sprak hij nog als kind en las hij de Schriften letterlijk, zoals de zinnen er stonden. Hij probeerde ze te begrijpen in de natuurlijke wereld. Toen hij echter opnieuw geboren was, leerde hij de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen kennen. Hij sprak in dit verband over een vernieuwing van denken. Hij onderzocht en bestudeerde zoals de profeten vroeger dit hadden gedaan, om te begrijpen waarom de godsspraken en de geschiedenissen waren opgetekend, en hij deed dit met meer resultaat dan zijn voorgangers.

Wie leest wat er staat en de Bijbel letterlijk uitlegt, heeft de leiding van Gods Heilige Geest, die goddelijke wijsheid en verstand schenkt, niet nodig. Hij komt ook niet verder met zijn Schriftverklaring dan het oude verbondsvolk, dat ‘een bedekking op het hart’ heeft, die versluierd is in denken. Als apostel was Paulus steeds bezig om erachter te komen wat de Heilige Geest met al de schaduwen, beelden en geschiedenissen had bedoeld. Wanneer hij de uitdrukking ‘zaad van Abraham’ las, liet hij de gedachte aan een natuurlijk volk los en schreef: ‘God gaf zijn beloften aan Abraham en zijn nakomeling. Let wel, er staat niet ‘nakomelingen’, alsof het velen betreft, maar het gaat om één: ‘je nakomeling’ – en die nakomeling is Christus’. Abrahams nageslacht bestond voor God slechts uit één Persoon, en: ‘En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte’. Paulus ontsluierde hier een ‘duistere rede’. Hij zag de diepere betekenis van de hogepriester, van de tempel en van Israël.

Een man als Goliath en een stad als Jeruzalem komen wij niet op aarde tegen, maar in de geestelijke wereld. Zo waren de gebeurtenissen in Israël slechts typen of schaduwen, om tot onderwijs te dienen. Wanneer Hosea de vereniging van Juda met de kinderen van Israël voorspelt, doorziet de apostel de echte betekenis van deze profetie en zegt hij:

  • ‘Hen heeft hij ook geroepen: ons, die niet alleen uit het Joodse volk afkomstig zijn, maar uit alle volken, zoals ook bij Hosea staat geschreven: Wat mijn volk niet was, zal ik mijn volk noemen; wie mijn geliefde niet was, zal ik mijn geliefde noemen’.

Een spiegel geeft de weerkaatsing van de werkelijkheid in een beeld. Velen kijken erin, maar zijn zich niet bewust dat ze het hoofd 180 graden moeten wenden om de realiteit te zien. Wie alleen leest wat er staat, meent in de spiegel zelf de werkelijkheid te vinden. Hij begrijpt niet dat deze alleen de reflectie geeft van de geestelijke wereld.

Gelijkenissen

Waarom sprak Jezus in gelijkenissen, dus in raadsels? Omdat het volk ongeestelijk was, het ziende blind was en horende doof. Zelfs tot zijn leerlingen kon Hij alleen over zijn lijden aan het kruis vanuit de natuurlijke wereld spreken, maar de geestelijke achtergronden ervan begrepen zij niet. Pas na zijn opstanding konden zij een blik werpen in de verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen. Hij legde toen de Schriften uit na hen eerst berispt te hebben, omdat zij onverstandig en tragen van hart waren. Daarna praatte Hij met hen 40 dagen lang over alles wat het Koninkrijk van God betrof.

Op zijn weg naar de volmaaktheid probeerde ook Paulus zich te verdiepen in de mysteries van de onzienlijke wereld. Hij erkende daarbij dat zijn onderzoek en studie nog maar heel beperkt was. Wanneer zijn verstand verlicht werd, vond hij dan weer dit en dan weer dat partje. De apostel Johannes geeft in het laatste Bijbelboek als het ware de examenopgaven van het Bijbelse denken. Hij laat ons opnieuw in een spiegel zien, waardoor slechts een raadselachtig beeld van wat gaat gebeuren, zichtbaar is. Alleen de verstandigen zullen de duistere woorden begrijpen.

Eeuwenlang heeft de kerk, die van haar hoogte in de hemelse gewesten op aarde is gevallen, zich bezig gehouden met de natuurlijke dingen. Zij probeerde haar macht en invloed op aarde te vestigen en niet in de onzienlijke wereld. Van de antichrist staat echter in de oude vertaling, dat hij ‘raadsels begrijpt’. Hij zal immers van óns uitgaan! Zijn occulte gemeente zal misschien wel met de naam charismatisch versierd zijn. Hij zal daarom krachten, tekens en bedrieglijke wonderen verrichten en het mysterie van de wetteloosheid zal door zijn hand zich ontwikkelen.

Opnieuw geboren christenen horen zich niet alleen maar bezig te houden met de eerste beginselen, zoals uiteengezet in Hebreeën 6:1 en 2. Wie nog van melk leven moet, heeft geen kennis van vast voedsel, zegt de apostel. Zij willen daarom het eerste onderwijs laten rusten, verder bouwen op het enige fundament en zich richten op het volkomene. Zij willen onderzoeken om alles goed te kunnen zien. Dit is gebaseerd op hun eenheid van geloof in de boodschap van het Koninkrijk der hemelen en haar realisatie in mensenlevens. Zij spreken hier niet over de taak van de oudsten of wie profeten onder hen mogen zijn en hoe ze de diensten inrichten. Ze zijn tegen elke synodevorming. Zij willen een zuiver geestelijke band. Zij willen zich bezighouden met de vraag: hoe word ik van kind een volwassen man? Dit is immers hun wens. Wat zij gezien hebben, willen zij hard maken, dat is tot realiteit brengen. Door een groeiproces zullen zij Hem zien zoals Hij is en zij zullen Hem gelijk zijn!

Valse profetieën

In de pinksterbeweging heeft men wel de doop met Heilige Geest aanvaard, maar men heeft niet de leer van Jezus over het Koninkrijk der hemelen gevolgd. Daarom is men niet in staat in de geestelijke wereld te functioneren. Ook heeft men daar allerlei eindtijd-theorieën klakkeloos overgenomen van hen, die in de geschiedenis de grote vijanden van Pinksteren waren, van hen die de doop in Heilige Geest bekritiseerden met hun ongeestelijke opvattingen. Men is bezig gebleven met de profetieën een natuurlijke uitleg te geven onder het ongeestelijke motto: lees wat er staat, geloof wat er staat en je zult ontvangen wat er staat. Wie rebussen letterlijk leest zoals ze er staan, zal nooit de echte, verborgen betekenis ervan begrijpen. Door de letterlijke opvatting van de Schriften krijgt men een veelvoud van tegenstrijdige verklaringen, maar het oplossen van raadsels, het begrijpen van verborgenheden, schenkt het juiste en enige antwoord en hierdoor ook de eenheid van geloof en gedachten.

Sleutels

Opnieuw geboren christenen hebben uit de hand van hun Heer de sleutels van het Koninkrijk der hemelen ontvangen. Hij zei: ‘En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden, tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen’, dit wil zeggen het heerlijke resultaat zal gezien worden.

Men vraagt wel eens: denk jullie nu werkelijk het alleen te weten? Ons antwoord is dat wij proberen te verwoorden wat in de innerlijke mens van Gods onderzoekende en studerende volk leeft. Wij hebben een vacuüm opgevuld. Veel gelovigen hebben een plafond bereikt, maar de leer van het koninkrijk der hemelen kent geen grenzen en voert verder omhoog. Wij spreken en schrijven daarom naar het hart van Jeruzalem, over dat waar het verlangen van de ware christen in deze tijd naar uitgaat. Daarom hopen wij ook nog jarenlang de heerlijke boodschap van het Koninkrijk der hemelen te kunnen ontvouwen en ook nog enkele ‘raadsels’ te mogen oplossen.