Geloven – hoe doe je dat?

  • ‘Het geloof nu is de zekerheid van de dingen, die men hoopt en het bewijs van de dingen, die men niet ziet’ (Hebreeën 11:1).

Geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt. Ieder mens hoopt op geluk, voorspoed en zekerheid in zijn leven. Dit is een levensprincipe dat door de Schepper werd ingebouwd. De mens is als levend wezen geschapen naar Gods beeld. Het leven hoort bij hem en is in hem. De Bijbel laat duidelijk zien dat dit echte goddelijke leven bestemd is voor alle mensen, ook al staan zij nog door het afbrekende werk van de duivel buiten de gemeenschap met God. De Heer biedt echter de mens de mogelijkheid om weer in gemeenschap met Hem te komen en daardoor eeuwig leven te ontvangen. Eeuwig leven hebben wil zeggen: door gemeenschap met God deel krijgen aan een totaal nieuw leven.

Wie zijn verlangen naar eeuwig leven en zijn hoop op echte gemeenschap met God richt op de Heer, ontvangt van God, de innerlijke zekerheid dat dit leven ook in hem is. Dit nieuwe, eeuwige leven ontvangt men op het moment dat men Jezus aanvaardt als zijn Verlosser. En men ontvangt het door geloof, door vertrouwen op God. Hetzelfde geldt ook voor alle andere verwachtingen in het leven. God wil die vervullen. Jezus getuigde immers zelf dat Hij gekomen was om de mens leven en overvloed te geven. Wie dan ook op een oplossing van zijn zorgen en problemen hoopt, mag geloven dat Jezus bereid is die hoop te vervullen. Wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.

Bewijs

Geloof is niet alleen de zekerheid van de dingen die men hoopt, maar ook het bewijs van de dingen die men niet ziet. Geloof is bewijs. Zoals het natuurlijke leven niet denkbaar zou zijn zonder ‘bewijzen’, zo geldt dat ook in geestelijk opzicht. Kopen we het een of andere apparaat, dan ontvangen we daarvoor vaak een garantiebewijs. De fabrikant staat voor een bepaalde periode garant. Op grond van deze verklaring kunnen we vergoeding of reparatie eisen als er iets niet in orde zou zijn. God staat garant voor zijn beloften. Hij vervult ze in ons leven. Hij waakt over zijn woord om dat te doen! Als men op Zijn woord vertrouwt, zal men ervaren dat al Gods beloften in Jezus Christus ja en amen zijn.

Ieder kind van God weet dat hij in geloof de eerste stap moet zetten om te komen op de weg van het behoud. Toch zijn maar weinigen er zich van bewust, dat de Heer ze roept om na de bekering en nieuwe geboorte op die weg te wandelen en door geloof te leven. Paulus schrijft:

  • ‘Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven’.

Bent u in staat dit voorbeeld te volgen? Kunt u door geloof leven? Het is goed om te bedenken, dat God nooit het onmogelijke van u vraagt. Als Hij u een opdracht geeft, schenkt Hij ook de kracht om deze uit te voeren. God heeft al zijn kinderen geloof gegeven. Geloof is iets dat ‘in’ de mens is. Paulus spreekt over: ‘de mate van het geloof dat God elk in het bijzonder heeft toebedeeld’. Niemand hoeft te zeggen: ‘Ik heb geen geloof’. Het is natuurlijk wel zo dat niet iedereen een even sterk (groot) geloof bezit. De Bijbel spreekt over ‘zwakken’ en ‘sterken’ in het geloof. Op de sterken rust de taak de zwakken niet te veroordelen om hun gebrek aan geestelijk inzicht en vertrouwen, maar ze te bemoedigen en te ondersteunen.

Het Woord

God heeft middelen om het geloof te versterken. Ze bewerken – mits in gehoorzaamheid toegepast – de groei van het geloof. Door het geloof komt aan het licht wat God eigenlijk met de mens voor heeft: overwinning op alle omstandigheden van het leven, tot eer van de naam van Jezus. Immers ‘alles wat uit God geboren is, overwint de wereld en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof’ (1 Joh.5:4). Het belangrijkste middel waardoor geloof groeien kan is het Woord van God. De Bijbel zegt:

  • ‘Dat het levend en krachtig is en scherper dat enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep dat het van elkaar scheidt; ziel en geest, gewrichten en merg en het schift overleggingen en gedachten van het hart’ (Hebr.4:12).

Geloof moet gefundeerd zijn op het Woord van God. Daarin staan de richtlijnen die het doen functioneren; daar zijn de beloften aanwezig die in vervulling gaan als men in het geloof volhardt. In het Woord van God vindt het geloof zijn basis, zijn houvast, zijn aanknopingspunten.

De Geest

Hoe wordt het Woord van God gelezen? God heeft een ‘tweede middel’ gegeven om het geloof optimaal te laten functioneren. Dat middel is Gods Heilige Geest. Door de Heilige Geest ontvangt men kennis, inzicht en wijsheid om Gods Woord te begrijpen en op de juiste wijze te interpreteren. Door de Heilige Geest verstaat men dat de Bijbel een geestelijk boek is, dat alleen geestelijk verstaan kan worden. Ieder kind van God hoort dus vervuld te zijn met Heilige Geest. Alleen Gods Geest doet Gods Woord op de juiste wijze begrijpen. Alleen Hij wijst de weg naar de volle waarheid (Joh.16:13).

Het gebed

Ook het gebed is erg belangrijk. Het vormt de spreekbuis met God. Men mag daar elk moment gebruik van maken. Altijd mag men met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van God. En alles wat tegen Hem gezegd wordt, neemt Hij ‘in behandeling’. Alles wat men bidt, in overeenstemming met zijn wil, wordt verhoord. Jezus heeft gezegd: ‘Alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen’ (Marcus 11:24). Ook het gezamenlijk bidden is in dit verband erg belangrijk: ‘Ik zeg jullie: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren’.

Zoals u het geloofd hebt, zo zal het gebeuren

Dit is wel één van de bekendste uitspraken van Jezus (Matth.8:13). Wat hierin duidelijk naar voren komt, is het feit dat geloof persoonlijk is. Hoewel anderen kunnen helpen, zal men echter heel persoonlijk geloof op moeten brengen. Geloof hoort zich dan ook te uiten. Men zal spreken van de hoop en van het vertrouwen die in de mens zijn. Als het geloof verborgen blijft, is er iets niet goed. In Romeinen 10 laat Paulus duidelijk zien hoe  belijden nauw samenhangt met geloof en hoe dat alles weer gebaseerd moet zijn op het Woord van God. Men moet dus spreken van wat men gelooft. De Bijbel zegt:

  • ‘Het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart – en dat betekent: de boodschap van het geloof die wij verkondigen, is dicht bij u. Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered’ (Romeinen 10:9).

Verder kan geloof geuit worden door daden. Jacobus zegt: ‘Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood’ (Jacobus 2:26). Inspirerende voorbeelden van dit handelen vanuit het geloof is terug te vinden in de rij van geloofsgetuigen van Hebreeën 11. Elk van hen geloofde en stelde vanuit dat geloof een daad. Het bestuderen van hun leven zal het geloof stimuleren. Het zal helpen ook zelf te geloven. Als men zo de weg van het geloof bewandelt, zal de Heer blij met de mens zijn.

Leven uit geloof

Door het geloof wordt men kind van God, maar dan komt het erop aan of men ook verder door het geloof wil. Of men werkelijk één wil worden met Christus, zodat zijn leven in hem verheerlijkt wordt. Als men leeft in twijfel en ongeloof, als men nog gebonden is, als men zich nog bezig houdt met natuurlijke, aardsgerichte leringen, terwijl Jezus gesproken heeft dat Zijn Koninkrijk niet van deze wereld is (Joh.18:36), leeft men niet tot eer van God. Als men leeft in vertrouwen en geloof is dat tot eer van God. Als Hebr.11 vers 6 zegt dat het zonder geloof onmogelijk is God een plezier te doen, betekent dit dat men alleen door geloof God kan behagen.

Geloof tot Gods eer

Wie wil leven tot eer van God zal dus door het geloof horen te leven: ‘In het evangelie wordt geopenbaard dat God enkel en alleen hij die gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof’ (Romeinen 1:17). God is een beloner voor wie Hem serieus zoeken. Hoe zoekt u God? Hoe dient u God? Voor een deel, op halfslachtige wijze, in ongeloof en twijfel? Of zoekt u Hem serieus, dat wil zeggen in een rotsvast, volhardend geloof, in de zekerheid dat Hij Zijn beloften waar maakt? 2 Kron.16:9 zegt: ‘De Heer laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan’.

Gaat uw hart volkomen naar Hem uit? Dat zal moeten blijken uit uw geloofsleven. Want alleen als u een levend, werkzaam geloof hebt, zult u de hulp van God ervaren in de verhoring van uw gebeden en de vervulling van Zijn beloften.