Een mens zonder Schepper?

Twee werelden

Dat de mens wordt geschapen met twee lichamen (een natuurlijk én een geestelijk), is maar weinig bekend en wordt daardoor ook bijna niet geloofd. Dat de mens ook dagelijks leeft in twee werelden tegelijk (in de hemel en op de aarde), nog veel minder. In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, sterft het geestelijk lichaam niet en is geschapen voor de eeuwigheid, terwijl het natuurlijke lichaam terugkeert tot de aarde. Deze realiteit kan men wel of niet geloven of accepteren, maar vroeg of laat zal de mens dit toch moeten erkennen en dit zelfs ‘aan den lijve’ gaan ondervinden. De vraag is alleen wanneer hij dit erkent en deze erkenning kan alleen in dit leven op aarde. Afwachten om eventueel later in het dodenrijk nog een keuze te maken is helaas geen optie, daar kan geen enkele keuze meer worden gemaakt. De laatste hartgesteldheid van de mens zal immers bij het overlijden bepalen waar hij terecht komt, in het dodenrijk of in het hemelse Jeruzalem.

Alleen de keus die de mens vandaag maakt – met zijn volle verstand – is van belang voor de eeuwigheid (Joh.5:24). En al gelooft de mens hier ook niet in, dit zal hem niet gaan helpen. Het is daarom van levensbelang om zich nog eens achter de oren te krabben voordat hij/zij sterft en de eeuwigheid ingaat en de eerste stap op deze weg is het erkennen dat God bestaat en een beloner is voor wie Hem oprecht zoeken (Hebr.11:6). Deze eerste stap kán de mens juist doen, omdat hij in tegenstelling tot de dierenwereld, wél kan geloven in iets. Het geloof om iets vast te grijpen uit de geestelijke wereld is immers door de Schepper ingeschapen en er is daarom geen excuus voor de mens om dit niet te doen of te zeggen dat hij dit niet kan (Rom.1:20).

Een appèl op verstand en geweten

Terwijl de geschapen mens zich vaak bewust blijft afzetten tegen zijn Schepper, krijgt de gevallen engel Lucifer (de satan), hierdoor volop de kans om zijn wetteloos verderf wereldwijd verder te verspreiden (2 Thess.2:3,7). Zo ook via de wetenschapper Stephen Hawking in zijn boek The Grand Design’ (het grote ontwerp). In dit werkje stelt deze autoriteit in kosmologie, dat God helemaal niets te maken heeft met de Aarde en het heelal. Deze zouden door de zwaartekracht spontaan zijn ontstaan uit het niets!

Nu zijn spotters, atheïsten, Godhaters en humanisten van alle tijden en mét de apostelen Paulus en Petrus verbaast ons dit niet (2 Petr.3:4,5). Veel liever omarmt de mens zonder Schepper, oosterse godsdiensten, spiritisme, hypnose en alles wat wél uit de geestelijke wereld komt, maar dan van de duistere kant. Men erkent wél openlijk dat er meer is tussen hemel en aarde’, zolang het maar niet gaat over zijn eigen Schepper. Alles is voor de moderne mens van vandaag belangrijk, als hij maar niet hoeft te erkennen dat er een God bestaat, die groter, hoger en machtiger is dan hijzelf. Terecht schrijft de apostel dat de wijsheid van de wereld een dwaasheid voor God is en het dwaze van God is wijzer dan mensen en het zwakke van God is sterker dan mensen (1 Cor.1:18-31).

Weerspannigheid

Deze bewuste’ niet-erkenning’, komt overeen met het wezen van de satan en zijn demonenlegers. De mens wil zelf god zijn en deze wens is gelijk aan die van de satan. De mens die bewust het bestaan van zijn Schepper ontkent, loopt echter op de weg die hem vroeg of laat naar de afgrond voert. Dit geldt ook voor hen die wel andere goden willen dienen, maar dan vooral eigen goden die wél aan de persoonlijke eisen van de mens voldoen. En inderdaad, er zijn heel wat goden en heren’, maar er is maar een God, de Vader van Jezus Christus (1 Cor.8:5,6). Wat deze andere ‘goden en heren’ allen gemeen hebben, is dat zij het ingeschapen geweten van de mens dichtschroeien en dit vaak met instemming van de mens zelf. Ieder mens heeft immers een ingeschapen geweten, waardoor hij met zijn verstand, van nature het goede kan doen en zo geen enkele verontschuldiging heeft voor zijn (mis)daden (Rom.1:19,20).

Waar de mens dit ingeschapen geweten bewust dichtschroeit, ontstaan enkel rampen en niet alleen voor hemzelf, maar ook voor zijn medemens. De mens met een zelf dichtgeschroeid geweten, is zelfs in staat zijn medemens in massale hoeveelheden af te slachten en gelooft dan ook nog dat door zijn massaslachtingen de paradijspoorten voor hem open gaan. Hij zal echter diep neerdalen in de donkerste krochten van de afgrond en na het laatste oordeel, voor eeuwig in de vuurpoel worden geworpen, die voor de satan en zijn engelen is bereid. Dit is de tweede dood (Judas 6; 2 Petr.2:4; Openb.21:8).

Stephen Hawking is inmiddels overleden. Ook voor deze professor in kosmologie, zwarte gaten en zwaartekracht, golden dezelfde eeuwige wetten zoals hierboven genoemd. Het is te hopen dat deze professor vóór zijn dood, het door God ingeschapen geweten heeft gebruikt i.p.v. zijn wiskundige formules te laten gelden voor de eeuwigheid. Ook al was hij lichamelijk zwaar gehandicapt, deze persoonlijke keuze zou miljarden lichtjaren belangrijker voor hem zijn!

(Genesis 2:7; Jesaja 42:5b; 1 Corinthe 15:44-46; 2 Corinthe 5:1).