Maak van de zondag geen schaduwdag!

Ik logeerde ooit bij een echtpaar dat nog helemaal onder de Oudtestamentische wet leefde. ‘s Zondags kwam, na de morgendienst, hun schoonzoon geschokt de huiskamer binnen en riep hoofdschuddend: ‘O mensen, er is vanmorgen toch zo iets verschrikkelijks gebeurd!’ Ik dacht minstens aan een ernstig ongeluk of iets dergelijks. Belangstellend vroeg ik dan ook wat er was voorgevallen. Met angst in zijn ogen vertelde hij me, dat hij die morgen, omdat hij zich verslapen had, zijn fiets had moeten gebruiken om naar de kerk te gaan. Dat was voor het eerst van zijn leven en hij vond het verschrikkelijk! Vermoedelijk lacht u smakelijk om deze voor u wellicht onbekende dwaasheid. Weet echter dat er in ons land nog tienduizenden zijn die onder de streng Oudtestamentische sabbat leven. Ze worden overbelast door allerlei menselijke inzettingen. Zij leven daardoor in kramp en spanning, ze weten niet wat het is om vrij en blij in Jezus te zijn.

Israël en de sabbat

De sabbat moest onder Israël streng gehandhaafd worden. In Exodus 31:14 staat: ‘Onderhoudt dus de sabbat, die moet heilig zijn voor u. Wie hem schendt, moet onverbiddelijk ter dood gebracht worden. Wie op die dag werk verricht, zal uit zijn volk worden verwijderd.’ Dat daarmee niet gesold of gespot kon worden, bewijst het oordeel over de sabbatschender uit Numeri 15:32-36. Hij had hout gesprokkeld op de sabbat, dus werd hij bij Mozes gebracht en op bevel van God door heel de vergadering gestenigd.

Waarom moest er zo nauwlettend worden toegezien en zo zwaar worden gestraft? De sabbat was een schaduwbeeld van de Christus die komen zou. Hij is de Rustaanbrenger voor al de geslachten van de aarde (Col.2:16-17). De sabbat moest geheiligd worden omdat Christus heilig is. Overduidelijk staat in Exodus 31:13: ‘Onderhoudt mijn sabbat, want die is, alle generaties door, voor u en voor Mij het teken dat Ik de Heer ben die u heiligt.’ Niemand mocht op de sabbat enig werk doen, omdat de sabbat als schaduwbeeld heen wees naar Christus die geheel alleen het verlossingswerk zou volbrengen.

Jezus en de sabbat

De Schriftgeleerden en de Farizeeën letten steeds op Jezus of Hij ook iets deed dat tegen hun eigengemaakte wetten inging. Jezus genas en deed wonderen op de sabbat, tot grote ergernis van de kerkelijke overheid. Jezus stoorde zich daar echter niet aan en ging door met zijn genezingsboodschap. Hij predikte dat Hij de vervulling was van de sabbat, vandaar dat Hij juist op de sabbat de ellendigen hielp en genas. Diep medelijden had Hij met allen die onder de lasten van de Schriftgeleerden en Farizeeën gebukt gingen. Hij was de ware Sabbat, de Rustaanbrenger voor allen die geen vrede en rust konden vinden: ‘Kom tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht’ (Matth.11:28-29). Dit geldt in het bijzonder voor allen die nu, onder het nieuwe verbond, nog steeds de Oudtestamentische sabbat handhaven. Onder geen enkele voorwaarde zullen zulke mensen op zondag gebruik maken van een openbaar vervoermiddel. Iets kopen zou een doodzonde voor hen betekenen. Zij maken de ZON-dag tot de SCHADUW-dag van de week. En voor hun kinderen wordt de zondag op die manier vaak een kweldag.

Jezus en Golgotha

Het voorhangsel is gescheurd! De offerdienst is voorbij. De schaduwen zijn geweken. Het handschrift van geboden en verboden is aan het kruis gegaan. Christus is werkelijkheid geworden. In Hem woont al de volheid van God lichamelijk. Dit staat zo duidelijk in Col.2:16-23. God waarschuwt de mens, dat hij zich niet laat beïnvloeden door hen die de sabbat houden naar de oudheid van de letter. Zulke mensen kunnen het heel goed bedoelen, maar toch staan zij náást de waarheid en zodoende verloochenen zij het offer van Jezus Christus. God waarschuwt hier dat men zich niet door hen moet laten overmeesteren en veroordelen. Laat u de prijs (de blijvende overwinning in Jezus) niet ontnemen door hun eigengemaakte, hoogmoedige en vleselijke nederigheid. De Heer tekent deze schaduwlopers als opgeblazen in het verstand, vleselijke engelendienaren en ongeestelijke visionairen. Hun godsdienst is gemaakt, eigenwillig, schijnheilig, zonder waarde en tot verzadiging van het ‘vrome’ vlees.

Er zijn veel mensen die nog geen inzicht hebben over Christus als de Sabbat. Zij zullen zich niet bewust schuldig maken aan datgene wat we opsomden. Diep in hun hart ligt de angst voor God verankerd door het geloof in Hem. Ze kunnen echter de Waarheid niet onderscheiden van de vrome machten en leergeesten. God, de Vader is bezig is om de tienduizenden daarin bij te staan, zodat ze tot het ware sabbatsleven mogen komen, de rust in God. Zoals Jozua Israël in Kanaän gebracht heeft, zo heeft Jezus Christus zijn gemeente in de rust gebracht (Hebr.4:1-13).

De opnieuw geboren christen onderhoudt de Nieuwtestamentische sabbat door met Christus te rusten in God (Col.3:3). Hij rust daarom van zijn werken, elke dag opnieuw, want elke dag is een rustdag in God. Hoeft hij de sabbat dan niet meer te heiligen? Jazeker wel! Maar in Christus en niet naar de oudheid van de letter. Wie sabbat wil houden, moet de Christus heiligen in zijn hart. Maar dat niet op elke zondag, maar elke dag van de week. Men mag elke dag al genieten van de rust die God geeft. Dus wordt het geen afschuifsysteem naar de eeuwigheid! Nee, er blijft een sabbatsrust over voor het volk van God op aarde, zegt Hebr.4:9.

Verboden last te dragen!

Wie wil weten hoe men sabbat moet houden door Christus te heiligen in zijn leven, vindt in Jeremia 17:19-27 een geweldig voorbeeld. Allereerst moet men zelf lastvrij zijn. En dat kan doordat Christus de Lastdrager is. Want als Hij de Herder is, zorgt Hij voor alles. Heerlijk te mogen weten dat Christus in u het werk doet. Draagt u zelf de last, dan vertrouwt u zich niet volkomen aan Hem toe. U kunt echter lastvrij zijn en blijven, want Hij heeft u van alle banden vrijgemaakt. Geen last mag door de poorten van de stad (dat is zijn gemeente) dragen (Jer.17). Christus heeft de ware gelovigen vrijgemaakt en ze kunnen altijd vrij zijn. Sabbatsleven in Christus moet rust schenken voor alle levensomstandigheden. De sabbat heiligen is Christus heiligen, door in zijn overwinning te staan. Dan gaat men leven en genieten.

De vrucht daarvan

Wie de sabbat houdt, de Christus heiligt in zijn leven, wie daardoor zonder lasten leeft in Jezus, zal als koning en vorst door de poorten van de stad gaan. Als koning regeert men dan over al de zonden. Wanneer de gemeente van Christus zich vrij van lasten beweegt onder de kracht van het bloed en de zalving van de Geest, straalt de sabbatsrust vanuit de gemeente. Een uitstraling die uitnodigt om Jezus aan te nemen. De machtigen van de aarde zien dan hun heerlijkheid verbleken bij de glans die van de gelovigen afstraalt. Een ongekende vrijheid in Christus zal hun deel zijn. De christenen vrij van last. De samenkomsten vrij van gebondenen. Elke dag is het dan sabbat, dag van rust en blijdschap. Geloofd zij God!

Wat wenst u? Een sabbat naar de oudheid van de letter? Het kan God geen plezier doen. U bedroeft zijn Geest. U meent er vrede bij te vinden, maar dat is niet zo. Want het zijn geboden van mensen. Wenst u een sabbat van vrede en rust? Welnu: Christus is het antwoord! Want Hij is uw sabbat. Niet eens per week, maar elke dag!