Vlaggen en dansen in de naam van God?

Een nieuw fenomeen is aangekomen op het kerkelijk recreatieplein NL. Dit keer geen hypnotische neerstorting incl. een halfuurtje shaken. Ook niet het ‘neerliggen in de geest’ tijdens een uurtje ‘soaken’ (een zijtak van de ‘Toronto-blessing’). Geen dierenlawaai als blaffen en hinniken of lachen, gieren, huilen en braken ‘in de geest’. Nee, de laatste peppil van satan is het ‘vlaggen zwaaien in de geest.’ Hoe verzinnen ze het, je moet er maar op komen!

Omdat directe resultaten van de evangelieprediking niet altijd zichtbaar zijn en het kerkdom zich heeft teruggetrokken in haar overleveringen en geschriften van voorgeslachten, ziet de satan weer een nieuwe kans. Zelfs de opnieuw geboren christenen worden verleid en zijn met deze hysterische acties een aantrekkelijke prooi voor satans’ betoveringen.

Geestelijk plafond

Wanneer men geestelijk aan zijn zelfgemaakt plafond, zeepbel of bubbel zit en zich bezig moet houden met zichtbare dingen, is een terugval op aarde altijd het gevolg. De resultaten zijn navenant want dit gaat samen op. Daarom als waarschuwing hier wat propaganda voor deze nieuwste peppil:

Het is een fantastisch iets om te mogen dansen en vlaggen in Gods naam. Wist u trouwens dat God de vlag en de dans wilt gebruiken voor verandering in mensenlevens en tot genezing en herstel? Profetisch vlaggen en dansen wil zeggen dat die persoon bepaalde handelingen doet op dat moment vanuit een instructie / opdracht van de heilige geest, dit kunnen verschillende handelingen betreffen. Men kan bv. als opdracht krijgen om boven iemands hoofd te gaan zwaaien met de vlag

Vlaggen voor God is als een wapen in jouw handen wanneer je het hanteren zal op Gods bevel! Het is een krachtig wapen om de vijand te overwinnen en mee neer te halen en om de banier van God neer te poten op vijandelijk grondgebied om te zegevieren en het land wat geroofd is terug te nemen voor onze Heer en Heiland, (dikwijls ter bedekking wanneer er met deze persoon gebeden wordt ter genezing). Dansen is ook een krachtig wapen in de handen van God, zo heb ik als bruid moeten dansen op een profetische conferentie waar vanuit alle landen Gods profeten vergaderd waren in Brussel. Dit was voor mij een heel bijzondere opdracht, omdat ik de ’Bruid van Christus’ mocht vertolken.”

Wat zegt de Bijbel over het zwaaien met vlaggen?

In het Oude Testament staan een aantal teksten waarin het woord vlag wordt genoemd. In de meeste gevallen worden de namen banier of vaandel  gebruikt. Wij willen hierna enige teksten noemen en ze in de normale context plaatsen:

 • ‘De Israëlieten zullen zich legeren ieder bij zijn vaandel onder de veldtekens van hun families; op een afstand zullen zij zich rondom de tent van de samenkomst legeren’ (Numeri 2:2).
 • Context: onderdeel van de organisatie van de plaatsing van de tenten tijdens de reis naar het beloofde land.

 

 • ‘Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het: de Heer is mijn banier. En hij zei: ‘de hand op de troon van de Heer’ (Exodus 17:15).
 • Context: Mozes heeft zojuist de overwinning behaald op Amalek, waarbij hij – ondersteund door Aäron en Hur – zijn armen voortdurend omhoog moest houden om de overwinning te behalen.

 

 • ‘U hebt hen die U vrezen, een banier gegeven om zich bijeen te scharen vanwege de boogschutters’ (Psalm 60:6).
 • Context: gebed om overwinning staat boven deze psalm.

 

 • ‘Heft op de kale berg een banier op, roept met luider stem hun toe; wenkt met de hand, opdat zij de poorten der edelen binnentrekken’ (Jesaja 13:2).
 • Context: gedeelte uit de profetie over het einde van Babel.

 

 • ‘Ik zal mijn banier heffen voor de natiën; in hun armen zullen zij uw zonen brengen en uw dochters zullen zij op hun schouders dragen’ (Jesaja 49:22).
 • Context: een gedeelte van de profetie over de terugkeer van het joodse volk uit ballingschap.

 

 • ‘Heft tegen Babels muren de banier op, versterkt de wacht, zet wachten uit, legt manschappen in hinderlagen; want hetgeen de Heer besloten heeft, dat volvoert Hij ook: wat Hij over de inwoners van Babel gesproken heeft’ (Jeremia 51:12).
 • Context: onderdeel van de profetie over de ondergang van Babel.

In het Nieuwe Testament komen geen teksten voor waarin de woorden vlag, vaandel of banier worden genoemd. Wel kunnen we aannemen dat deze voorwerpen bekend waren in de tijd van de rondwandeling van Jezus op aarde en in de tijd van de apostelen, maar of zij dezen ook gebruikten bij hun verkondiging van het evangelie in de gemeenten?

In het kort 

De propaganda voor het vlaggenzwaaien is niet te onderbouwen. Het is niet juist om het invoeren van het zwaaien met vlaggen in gemeentes te baseren op de Bijbel. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat Jacobus, Petrus, Johannes of Paulus met vlaggen hebben staan zwaaien in hun gemeentes. De Heer Jezus heeft zeker niet met vlaggen staan zwaaien en ook niet staan dansen, anders was dit fenomeen wel in de evangeliën vermeld. Lucas, Johannes  en Paulus waren erg zorgvuldig in het beschrijven van wat er in de gemeentes al dan niet thuishoort en hoe in het algemeen de gemeentediensten kunnen verlopen. Waarom zouden zij dit dan niet meegedeeld hebben in het boek ‘Handelingen van de apostelen’, de zeer uitgebreide Corinthebrieven, de brieven aan b.v. Timotheüs, Titus en de brieven van Johannes, die de Heer zelfs zeer liefhad?

De aangehaalde teksten uit het Oude Testament staan allemaal in een context die niets te maken hebben met het zwaaien van vlaggen. Alle daarin genoemde vlaggen staan vast op hoge palen om gezien te worden door vriend of vijand. Wij concluderen daarom dat het gebruikelijke ‘zwaaien’ met vlaggen in de Nieuw Testamentische gemeenten niet in de Bijbel voorkomt. Als men de Heer wil loven en prijzen, zoals men in samenkomsten in de handen klapt, met de handen omhoog bidt of zingt, gaat staan tijdens het bidden of zingen is er weinig op tegen. Maar als men het zwaaien met vlaggen echter beschouwt als een ceremonie of sacrament en er bepaalde geestelijke waarden aan toekent, door b.v. op deze manier de demonen te verdrijven (vlak boven de hoofden van mensen!), dan raakt men ver van de Bijbel af. De vlag wordt dan een occult voorwerp, net zoals men demonen wil verjagen met een kruis in de hand.

Op hetzelfde vlak ligt bv. de waarde-toekenning van de oliesoort waarmee de zieken worden gezalfd. Door de genezing van een bepaalde oliesoort te verwachten en niet van Gods Geest, krijgt dit gebruik een occulte omranding – net zoals het volk Israël de koperen slang ging aanbidden en waar koning Hizkia een einde aan moest maken. De gedachte van de promotors, als zou het gebruik met vlaggen een geestelijke doorbraak zijn die de Heer aan hen heeft geopenbaard, wijzen wij dus af. Naar onze mening zijn God en zijn Zoon Jezus Christus te groot en te heilig om zich hiermee te bèmoeien of te vèrmoeien.

Het zielenleven

De stem van God wordt gehoord door de geest van de mens. De geestelijke mens oriënteert zich op deze stem. In deze stem valt geen uiterlijk vertoon, zichtbaar spektakel of lawaai te beluisteren. Integendeel, we horen over liefde, waarheid, gerechtigheid en aanvaarding. Deze begrippen zijn verbonden met beloften voor hen die het Lam volgen. Het is duidelijk dat er geloof nodig is om de vervulling van de beloften te kunnen zien.

Directe resultaten van de evangelieprediking zijn niet altijd zichtbaar. Soms moeten we wel eens wat langer wachten dan ons lief is. Dit is niet de wil van God, maar ligt òf aan onze eigen geestelijke groei, òf aan het niveau van het geestelijke leven in de gemeente. Wanneer dit het geval is, ligt de verzoeking heel dichtbij om te grijpen naar een lager niveau, namelijk naar dat van de ziel en het vlees. Maar met dit soort geloofsleven, de uiterlijke en zichtbare prestaties en manifestaties zoals opzichtig vlagvertoon, kan men God niet behagen of dienen. Zij zijn waardeloos en bevredigen slechts het eigen (vrome) vlees.

Satan speelt hier al duizenden jaren op in, maar vooral in deze tijd. Zijn niet juist in onze generatie de ogen opengegaan voor alle beloften die de Vader zijn kinderen wil geven? Wat wist men bijvoorbeeld honderd jaar geleden over de geestelijke gaven, over genezingen en over een schepping die met reikhalzend verlangen uit zou zien naar het openbaar worden van de zonen van God (Romeinen 8:19)? Toch moet vastgesteld worden, dat voor velen dit alles nog theorie is.

Nu dreigt dus het gevaar en nog meer dan vroeger, dat mensen de beloften gaan loslaten en gaan grijpen naar dingen die ze door eigen scherpzinnigheid, kracht en wilsinspanning kunnen realiseren. Hierdoor komen ze op een ander, lager niveau terecht, dat van het zielenleven en het vlees. Dit niveau is weer verbonden met dat van de zintuigen. Wat ik zie, voel of ervaar, wordt uitermate belangrijk. Zo komen we weer terug op het terrein van gezichtsbedrog. De demonen zeggen: ‘Wil je wat zien, voelen of ervaren met vlaggenzwaaien?

Johannes waarschuwt ons en wijst op de visuele gelijkenis tussen het beest uit de aarde en het Lam. Zij hebben beiden horens, beelden van geestelijke kracht, maar het beest uit de aarde spreekt en handelt als de draak!

De ‘bruid van Christus..’

In de laatste slogan van de bovengenoemde propaganda wordt gesproken over het “als Bruid van Christus moeten dansen tijdens een ‘profetische’ conferentie te Brussel”. Het is haast onbegrijpelijk dat er christenen zijn die leren dat Jezus geen Hoofd, Man en Koning van zijn gemeente is. Zij zeggen: ‘Jezus is de Bruidegom en de gemeente is de bruid’. Bruid en vrouw zijn elkaar uitsluitende begrippen. Zij wijzen daarom niet op één partij, maar op twee partijen. De vrouw van het Lam is de gemeente, want tussen Christus en zijn volk is een verhouding als die van man en vrouw. Er zijn talrijke beelden, waarin de verhouding van onze Heer tot zijn gemeente, uitgedrukt wordt:

 • Hij is het Hoofd van zijn Lichaam.
 • Hij is de goede Herder en wij behoren tot zijn kudde.
 • Hij is de ware wijnstok en wij zijn de ranken.
 • Hij is de Hogepriester en wij zijn een priesterlijk volk.

Jezus wordt echter nooit de bruidegom genoemd ten opzichte van zijn volk, want dit beeld is foutief. Een bruidegom heeft immers nog geen gemeenschap gehad met zijn bruid. Daarom wordt de Heer vergeleken met een man en zijn gemeente met een vrouw, want: ‘Die zich aan de Heer hecht, is één geest met Hem’ (1 Cor. 6:17). Er staat ook:

 • ‘Want de man is het hoofd van zijn vrouw, net als Christus het hoofd is van zijn gemeente’ (Efeze 5:23). Wel is er sprake van ‘de bruid, de vrouw van het Lam’ (Openb. 21:9). De vrouw van het Lam is dan de gemeente, want er staat: ‘U hebt hen voor God gekocht met uw bloed’ (Openb. 5:9). Ten opzichte van God is Jezus Christus met zijn gemeente, de bruid, want ‘de bruiloft van het Lam’ moet nog komen (Openb.19:7).

Er staat dat ‘zijn vrouw’ zich gereed gemaakt heeft. De bruiloft van het Lam komt, wanneer de vrouw van het Lam zich heeft toebereid, de hele schepping heeft hersteld en onze Heer als laatste ’het koningschap overdraagt aan God de Vader, opdat God zij alles in allen’ (1 Cor.15:24,28). De gemeente heeft dus Jezus als man èn koning, dit wil zeggen dat Hij over zijn volk regeert. Dit is géén toekomstige zaak, maar er staat: ‘Hij hééft ons verlost uit de macht van de duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van zijn geliefde Zoon’ (Col.1:13). Johannes schrijft: ‘Hij hééft ons tot koningen en priesters gemaakt’ (Openb. 1:6). 

Het koninkrijk van Jezus is geestelijk en hoort bijt de geestelijke wereld. Hij regeert over een geestelijk volk, dus over een geestelijke broederschap. Op aarde zijn Zijn onderdanen vreemdelingen en gasten en de geestelijke wereld is hun thuis. Daar wandelen, leven, strijden en overwinnen zij. De moordenaar aan het kruis bad: ‘Denk aan mij, wanneer U in uw Koninkrijk komt’ (Lucas 23:42). Paulus sprak over de aarde als van een verblijf ‘ver van de Heer in een vreemd land’ (2 Cor.5:6). In de eindtijd wordt de kloof tussen hen die naar de geest wandelen en hen die dit doen in het vlees, steeds groter. Het is als de letter V, waarin men in het begin dicht bij elkaar staat, maar uiteindelijk steeds verder uit elkaar groeit.

Geestelijke leegte

Het zwaaien met vlaggen tekent de geestelijk leegheid waarin men zich bevind. Maar als ook deze hysterische hype is overgewaaid heeft satan wel nieuwe peppillen klaarliggen. Het is aan ons om dit vandaag en in de toekomst duidelijk te onderkennen:

 • ‘Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad’ (Hebreeën 5:14).

Updates: