Valse profeten

Boetepredikers en hun aangekondigde rampen

Ons land is rijk aan Elia’s en Johannes de Doperfiguren die de oordelen van God aankondigen onder de oudtestamentische uitroep:

  • ‘Land, land, land, hoor het woord van de Heer’.

De apostel Petrus schreef aan zijn medegelovigen dat de Heer hen geroepen had door zijn heerlijkheid en macht (2 Petr.1:3). Het aantrekkelijke van het evangelie is immers dat het rust geeft en de vermoeide ziel verkwikt. Het geeft kracht aan hen die de kracht missen en schenkt heerlijke en eindeloze perspectieven. Het evangelie van Jezus zet de mens over in de hemelse gewesten, waar hij door de kracht en de gaven van Gods Heilige Geest met succes strijd kan voeren tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis en tegen de boze geesten in de hemelse gewesten, terwijl hij op aarde door de Heer wordt bewaard.

De slag bij Armageddon wordt niet op aarde gevoerd, maar hij is de climax van de geestelijke worsteling tegen de demonen over wie de apostel in Efeze 6:10-12 schrijft. Van deze strijd hebben de oudtestamentisch georiënteerde catastrofevoorspellers geen weet. Het bulderen van de zee en branding is bij hen slechts het gevolg van een depressie in de atmosfeer, maar zij zien niets van de felle beweging in de geestelijke wereld die gesymboliseerd wordt door de zee en de catastrofale verschijnselen daar waar de geestelijke wereld de natuurlijke wereld met stormkracht benadert: de branding. De angst onder de volken is het gevolg van de panische schrik in de geestenwereld, die weet dat haar tijd van overheersing nog maar zeer kort is. Deze beklemming zal zich weerspiegelen in de zielen van allen die onder hun juk moeten leven of zelfs aanbidden.

Het evangelie verspreidt echter het klimaat van Gods Geest in rust, vrede en onbezorgdheid. Waarom benadert de boeteprediker het volk van de Heer niet met deze boodschap in plaats van het schuldbesef en angst bij te brengen en te confronteren met rampen die zich in de natuurlijke wereld zouden gaan voltrekken? De angstaanjagers werken met een scala van onheil zoals de ongeluksboden bij Job: pandemieën, klimaathysterie, watersnoden, vulkanische uitbarstingen, dreigend aanstormende kometen, milieuvervuiling, economische achteruitgang, een derde wereldoorlog, atoombommen, enzovoort. Zij schilderen de toenemende wetteloosheid en zedeloosheid op fanatieke wijze. Ze zijn als Lot in de poort van Sodom die zich dag aan dag kwelde door de verregaande goddeloosheid, maar die met zijn geest van ergernis geen ziel uit die stad wist te redden.

De nieuwtestamentische evangelieprediking brengt de mens echter niet tot bekering door middel van angst voor hel en verdoemenis of eindtijddrama’s, maar door de bekendmaking dat over het volk dat zich bekeert een groot licht opgaat, dat er redding, bevrijding, genezing, vervulling en onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde zijn voor allen die het woord horen!