Over de opname

Zomaar een paar voorvallen:

Op een website van een ‘christelijke’ boekhandel zag ik deze advertentie:

Nieuwe autosticker 

‘Meerijden op eigen risico!’ 

Na de opname is voertuig zonder bestuurder!

U kunt de sticker bestellen voor € 1,-

 

‘Nog driemaal zal Hij komen’

Ik ken een schrijver van heel gedegen artikelen over het Koninkrijk der hemelen, die niet alleen zeer begaafd was, maar ook veel humor bezat. Zo zong hij eens in het bijzijn van zijn secretaresse, die bij de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt hoorde: ‘Nog driemaal zal Hij komen, als koning van ‘t heelal’. Het meisje keek verwonderd open zei: ‘Maar meneer, wat zingt u nu? Het is toch: ‘Nog eenmaal zal Hij komen?’. De man lachte fijntjes en zei: ‘Nee, er zijn mensen die leren dat Jezus driemaal komt: eerst voor zijn gemeente, dan voor Israël op de Olijfberg en tenslotte nog aan het einde van het duizendjarige rijk’.

‘Vlucht voor de toekomende toorn!’

Ik las een artikel op een website waar men het elke dag druk heeft met de opnameleer, onder de titel: ‘Vlucht voor de toekomende toorn!’ Daarin probeert men duidelijk te maken dat ‘God twee groepen van uitverkorenen heeft op deze aarde: Israël én de Gemeente van Jezus Christus’. De Joden zijn dan uitverkorenen om door de grote verdrukking te gaan, want ‘zij horen niet bij de Bruid van Christus – het zijn Israëlieten’. Deze verdrukking houdt in, dat dan volgens deze ‘maranathaleer’ twee derde van de Joden wordt uitgeroeid en dat de rest nog eens in het vuur van de beproeving gelouterd wordt (Zach.14:7-9).

‘Let op Israël!’

Men heeft het er maar druk mee. Met de opname. En dan is men vooral druk bezig om de positie van het volk Israël veilig te stellen. Wij verwijzen u graag naar de artikelen over ‘Geestelijk Israël’, waarin we genoemde tekst uit Zacharias 14 verklaren. Wel een keiharde leer van mensen die zeggen zo met het oude verbondsvolk weg te lopen. Voor de andere uitverkoren groep is er echter ‘het blij vooruitzicht, dat hen streelt’. Die wordt onverwachts vóór de grote verdrukking weggenomen van de aarde. In het artikel wordt hiervoor 1 Thessalonicenzen 4:16,17 aangehaald:

  • ‘En zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heer tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Heer zijn’.

Bovenstaande tekst schreef de bekeerde Jood en ex-farizeeër Paulus. Onder de geredde Joden zouden er dus weer twee groepen uitverkorenen bestaan, namelijk die zich bekeren vóór de grote verdrukking en bij de gemeente horen die ‘opgenomen’ wordt èn zij die zich na deze verdrukking bekeren, maar niet meer bij de gemeente kunnen horen en een aparte groep uitverkorenen vormen.

Armageddon

In de artikelenserie over de Openbaring van Johannes zetten we duidelijk uiteen dat de hemelse Landman geen onrijpe oogst binnenhaalt en zijn leger niet terugtrekt, maar het inzet in de grote slag bij Armageddon, die in de geestelijke gewesten gevoerd wordt. Deze slag is dus de logische eindfase van wat Paulus aan de gemeente in Efeze schreef:

  • ‘Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten’ (Ef.6:10-24).

Wanneer in de eindtijd de oordelen over de wereld gaan, betekent dit dat zij blootgesteld zal zijn aan een invasie van demonen, die hun wetteloosheden in en door de mens heen zullen bedrijven (2 Petr.3:10; Op.9:1,2). De rampen zullen echter nooit te wijten zijn aan de ware christenen, want dezen drijven immers in opdracht van hun Meester, de boze geesten uit en weerstaan ze in zijn Naam. Ze zijn alleen geroepen om te redden, te helpen en te herstellen door het eeuwig evangelie te prediken en de werken te doen, die Jezus ook deed. Hij zei:

  • ‘Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld te behouden’  (Joh.12:47).

Wie zich echter met de bedoeling van de geadverteerde sticker bezighoudt, komt tot andere inzichten. Hij leest: ‘Meerijden op eigen risico!’ Na de opname is voertuig zonder bestuurder’. Nu weet ieder die autorijdt, dat hij wettelijk en ook moreel aansprakelijk is voor de inzittenden van zijn voertuig. Wie een lifter meeneemt, draagt de volle verantwoordelijkheid voor zo’n persoon. De ‘christen’ die deze sticker opplakt, probeert echter op een vrome manier van zijn verantwoordelijkheid af te komen. Wanneer hij ‘opgenomen’ wordt, zou er sprake zijn van force majeur, van overmacht, waartegen niets te doen zou zijn. Wat er verder onder hem gebeurt, is zijn zaak niet.

Men moet zich wel even verplaatsen in de gedachtegang van dit soort christenen. Zij denken er zelfs niet aan om nog even de auto op de vluchtstrook neer te zetten. Nee, de zaak van de koning heeft haast: ‘een oogwenk’ is een ondeelbaar ogenblik. Geen halve minuut wordt je gegund om nog even je zaken te regelen. Denk aan de vrouw van Lot! Wegwezen en maar niet omkijken hoe je de boel achterlaat.

Na de ‘opname’ rijdt de auto volgens de sticker onbestuurbaar door. Het kan juist in het spitsuur zijn. De onbekeerde dochter met haar man zit achterin met de hond, die zo dikwijls met zijn baas mee mag rijden. Zij zullen zich dadelijk te pletter rijden op het tegenliggende verkeer: de dochter, de schoonzoon en ook de hond. Dit arme dier ziet als de zuchtende schepping tevergeefs uit naar de openbaring van de zonen van God, want die goddelijke gedachte is de bestuurder volkomen onbekend (Rom.8:19). Deze heeft voor de achterblijvenden voor een andere ‘opname’ gezorgd, namelijk die in het ziekenhuis of het kerkhof! Men begrijpt niet hoe iemand zulke gedachten en plannen aan God kan toeschrijven onder het motto: ‘de ene zijn brood is de andere zijn dood’. In deze opnametheorie is een explosie van verborgen agressie t.o.v. de medemens en zelfs t.o.v. het zo vertroetelde huisdier.

In Lucas 9:52-56 lezen we dat de Samaritanen weigerden Jezus te ontvangen. Jacobus en Johannes reageerden hier geprikkeld op: ‘Heer! wilt U dat wij zeggen, dat vuur van de hemel neerdaalt en dezen verslinden, zoals ook Elia gedaan heeft?’ Maar Zich omkerende, bestraft Hij hen en zei: ‘U weet niet door welke geest u spreekt’. Moet nu op deze manier waar worden: ‘hun werken volgen hen na’? Bij deze opnameleer zou ik bijna zeggen: ‘Heer, laat mij maar achter, of gun mij tenminste even de tijd geen brokken te maken. U hebt geleerd dat ik mijn vijanden moet liefhebben en moet ik dan op deze wijze aan hun verderf meewerken? Moeten de Joden maar opnieuw uitgeroeid worden volgens de demonische eindtijdvisies? Is dat uw wil met betrekking tot het ‘uitverkoren volk’?’

Denk ook eens aan die ‘maranathachristen’ die als bestuurder van de trein zijn sticker bevestigt. De fatale seconde kan net plaats vinden, als hij een trein met passagiers naar hun ‘bestemming’ moet brengen. Denk ook aan de piloot van het chartervliegtuig, die ‘vol verwachting uitziet naar die grote dag!’

Van harte accepteer ik wat er in 1 Thessalonicenzen 4:16,17 is geschreven, maar weiger te geloven dat de volmaakt geestelijke mens ooit wordt uitverkoren zijn medemens letsel toe te brengen, hetzij direct of indirect. Nee, door de zonen van God zal de schepping hersteld worden. Misschien heeft de bestuurder nog een andere sticker:

Jezus redt! Kent u Hem? 

Zij hoort niet op de achterruit van het wrak dat naar het autokerkhof wordt gesleept, maar zij is een garantie dat de verandering in een ondeelbaar ogenblik tot redding van de hele mensheid zal zijn!