Hagelstenen van 20 kilo!

Er zijn veel Bijbeluitleggers die wel lezen wat er staat, maar absoluut niet verstaan wat zij lezen. Vooral de onderzoekers die hun Bijbel via internet en staatsmedia lezen of omgekeerd. Zo kwamen wij een artikel tegen over blokken ijs van 20 kilo die, ergens in Frankrijk, op een haar na twee spelende kinderen hadden gemist. Dit gegeven was voor de zogenaamd christelijke schrijver aanleiding om zeker niet te twijfelen aan de waarheid van dit overgenomen persbericht, maar er een bevestiging in te zien van Openbaring 16:21. Hij schrijft:

  • ‘Dit is opnieuw een bericht waaruit we kunnen opmaken dat de tijd van Jezus’ komst niet ver weg meer kan zijn. We heffen daarom onze ogen op naar de hemel niet om de hagelstenen, maar om Jezus te verwachten.’

Hoe komt deze schrijver nu tot de associatie van ‘IJsje mist kinderen’ en de nabije komst van de Heer? Wel, in Openbaring 16:21 staat dat er grote hagelstenen, een talent zwaar, uit de hemel zullen vallen. Zo’n talent varieert volgens het ‘christelijk magazine’ van 25 tot 50 kg. Hij vervolgt:

  • ‘Ons commentaar op dit nieuwsbericht is: mens, wees gewaarschuwd! We beginnen de wrange vruchten te plukken van een stelselmatige afbraak van een schepping waarvan God eens zei, dat hij goed was’, want de oorzaak van deze ijsklomp geeft stof tot nadenken: ‘Komt het door de luchtverontreiniging, waardoor de natuur anders gaat reageren? Het is wel uiterst merkwaardig, dat de Openbaring zo vaak spreekt over natuuroordelen en dat Jezus dat ook doet, als Hij spreekt over de eindtijd’.

De schrijver waarschuwt dan, dat het nu nog maar twee stenen zijn, nog maar twee missers, maar later zullen het meerdere treffers zijn. Maar dan zit volgens hem de gemeente allang boven de ijswolken. Zij hoeft geen hagelstenen te verwachten; die komen dan wel als voltreffers op de hoofden van de Joden, die door de grote verdrukking heen moeten! In Openbaring 16:19-21 gaat het echter over het grote Babylon, dat in drie stukken uiteen valt en over de steden van de volken of van de heidenen die instorten. Verder over ‘alle’ eilanden die wegvluchten en over bergen die niet meer gevonden worden (beelden van sterke, occulte demonen). In deze context is sprake van hagelstenen die op mensen vallen. Het moet toch wel duidelijk zijn, dat een natuurlijke verklaring tot dwaasheden leidt!

Grote wereldreligies en satanische ideologieën

Het grote Babylon is bij Johannes geen aardrijkskundige plaats, maar het is beeld van de gedegenereerde kerk, ‘een woonplaats van demonen, een schuilplaats van alle onreine geesten’ (18:2). De steden van de heidenen zijn de organisaties van de grote wereldreligies en satanische ideologieën, waar na de slag van Armageddon in de hemelse gewesten, niets meer van overblijft. Dat eilanden zouden kunnen wegvluchten is natuurlijk onmogelijk, net zoals de aarde en de hemel niet kunnen vluchten (20:11). Ook kunnen de bergen niet verdwijnen. We hebben hier met duidelijke beeldspraak te doen of met gelijkenissen over het Koninkrijk der hemelen. Bergen zijn beeld van geestelijke machten. Zo sprak Jezus over het opnemen van bergen om ze in de zee te verplaatsen. Eilanden zijn bergen in zee, dus ook een uitdrukking voor overheden en heerschappij en in de onzienlijke wereld. Ze staan in het bijzonder in verband met religieuze, occulte demonen.

Het boek Openbaring werpt licht op wat zich in de geestelijke wereld afspeelt. Daarom kan dit boek alleen op geestelijke wijze geïnterpreteerd worden. Men moet alles vergeestelijken! Hierbij moet men dan bedenken dat de geestelijke wereld zeer reëel is. Een hagelbui wijst erop, dat er werking in de ‘lucht’ is. Hagel valt bij buien en vaak bij onweer. Tijdens de ‘bliksemstralen en stemmen en donderslagen’ dat zijn geweldige geestelijke beroeringen, wordt het antichristelijke leger verslagen (vers 18). Op deze strijdmacht vallen de hagelstenen, beeld van ontzaglijke, occulte demonen, de onheilige engelen. De mensen weten dat hun massa’s religies en satanische ideologieën geen redding kunnen geven en in hun radeloosheid vervloeken zij de naam van God, aan wie zij de ramp toeschrijven.

Wanneer geroepen wordt: ‘Het is gebeurd’, zijn alle macht en gezag in de geestelijke en natuurlijke wereld verdwenen en ligt alles ‘plat’, net als het koren na een zware hagelbui. De weg is dan gebaand voor hen van wie gezegd wordt: ‘En ik zag tronen, en zij zetten zich erop’ (20:4). Dan nemen de overwinnaars de aarde in bezit en gaan zij macht en gezag uitoefenen, nadat satan en zijn engelen zijn gegrepen en in de afgrond worden geworpen.

Het is zo jammer dat de leiders van de kerken en oud-pinkstergemeenten blind zijn voor de geweldige werkelijkheden van het Koninkrijk der hemelen. Hoe lang misleiden zij hun volgelingen nog met hun ongeestelijke verklaringen, met de oude koek die ze gehaald hebben uit de voorraadkamers van de maranathabeweging en de vergadering van de gelovigen, die toch beide principieel vijandig staan tegenover de eeuwig evangeliegemeenten? Hiermee kunnen wij zien hoe nodig het is, dat er Schriftgeleerden komen, die leerlingen geworden zijn van het Koninkrijk der hemelen (Matth.13:52)!