Angst onder de volken!

Het was in het jaar 1973 dat moeder Basilea Schlink, de moederoverste van de ‘Evangelische Marienschwesternschaft’, van het door haar geredigeerde blad ‘Die Wirklichheit’ een speciale editie uitgaf met de titel: ‘Kort voor de wereldrampbedreiging en uitredding’. Het ging over het verschijnen van de komeet Kohoutek, die catastrofaal voor de wereld zou zijn. De computerdeskundige van het astrofysische observatorium te Cambridge in de Verenigde Staten zou naar Hamburg geseind hebben: ‘I am anxious to know new data’s’, wat door dr. Basilea niet vertaald werd door ‘verlangend’ of ‘benieuwd naar’, maar door ‘ängstlich’ (angstig). Hoewel grammaticaal niet fout, was deze weergave tendentieus en koren op de vrome molens van bepaalde eindtijdprofeten, die zwakke geesten intimideren met allerlei onheilspellende verschijnselen, die vanuit het hemelruim gezien zullen worden. De gissingen van moeder Basilea werden direct bij haar volgelingen een nieuwe verklaring van het boek Openbaring. Een deel van de Kohoutek zou bovendien losraken en in zee storten, waardoor haar waters ‘bitter’ zouden worden (Op.8:8-11). In het voorjaar van 1974 kon men echter het volgende schrijven:

 • ‘Wij kunnen rustig gaan slapen. De kerstkomeet is met de noorderzon vertrokken. De onheilspellende verwachtingen die zij opriep, zijn weer verdwenen. Volgens het pinksterblad ‘Wort und Geist’ was deze komeet de ster die de wijzen uit het oosten begeleidde naar de kribbe van Bethlehem. Het ging om de grootste staartster ooit gezien, 50 maal sterker dan de beroemde komeet van Halley uit 1910. Zij zou een zesde van de hemel bedekken en slechts om de 2000 jaar langs haar hyperbolische baan naar ons zonnestelsel terug razen.
 • In Amerikaanse tijdschriften zagen wij advertenties waarin overal massale kerstKohoutekdiensten(!) werden aangekondigd. De Marienschwesternschaft gaf een blad uit in drie talen met een oplage van vele honderdduizenden exemplaren, waarin naar aanleiding van de verschijning van de Kohoutek, verschrikkelijke eindtijdgebeurtenissen voorspeld werden.
 • De krant van moederoverste M. Basilea Schlink werd echter een slag in de lucht. Kan een komeet die niemand met het blote oog gezien heeft, een eindtijdbode zijn? Wat een indrukwekkend symbool moest worden om labiele christenen te verontrusten, werd een ontgoochelingen spatte als een zeepbel uit elkaar. Dat deze komeet 1980 jaar geleden ooit gezien zou zijn, is een puur verzinsel’.

In het populair wetenschappelijk maandblad ‘Kijk’ lazen wij onder de titel: ‘Zo nu en dan vergaat de wereld’ onder meer:

 • ‘In 1986 vergaat de wereld, zegt de Italiaanse schrijver Mario Zanot. In genoemd jaar raast de komeet van Halley dicht langs de aarde en dan zullen geweldige vloedgolven, zware aardbevingen en verwoestende vulkanische uitbarstingen het ons zo vertrouwde aardoppervlak teisteren en drastisch veranderen. Continenten verzinken, nieuwe zullen ontstaan. Misschien overleeft een handjevol mensen alle verschrikkingen, maar, net als onze verre voorouders, zullen ze niets hebben dan hun blote handen om zich weer een bestaan op te bouwen. Het is geen prettig vooruitzicht dat Zanot ons afschildert. En hij is niet de enige die, kijkend in een kristallen bol of roerend in het koffiedik, niets dan dood en verderf in de nabije toekomst ziet.’

Wie de sensationele eindtijdvoorspellingen op allerlei profetische sites leest, krijgt al gauw kippenvel. Bijna al deze huiveringwekkende ‘drama’s van de eindtijd’ komen uit de duimen van bepaalde Amerikaanse evangelisten, die in de korte tijd die nog rest, toch nog wel graag grote sommen geld binnenhalen om hun werk uit te breiden. De goed- en bijgelovige zielen raken onder de indruk van de gorgonische visioenen, die hen doen verstenen van schrik. De ijzingwekkende voorstellingen blijven dan ook ‘s nachts zonder ophouden circuleren in hun gedachten. Er is dan geen plaats meer om aan de goede God te denken, wiens Zoon zei:

 • ‘Wees niet verontrust en laat je niet beangstigen, ‘want velen zullen komen in mijn naam en zeggen: de tijd is nabij. Ga hen niet achterna’.

Dat is de maranathaprediking van Jezus Christus, ónze Heer. Hij komt niet als de grote vernieler, maar als de Geliefde, ‘springende over de bergen, huppelende over de heuvelen’.

Nóg meer onheil

Verdere onheilsprofetieën zijn: ‘er wacht ons een ijstijd’. Anderen zijn juist overtuigd van een gigantische opwarming van de aarde, veroorzaakt – jawel – door de slechte mens! Zij verwachten dat binnen enkele generaties continenten veranderen in woestijnen, waarvan de dorre vlakten voorlopig niet bloeien als een roos. Verdere narigheden zijn: ‘het wegvallen van het aardmagnetisme: de kosmische straling kan dan op aarde doordringen met gevolg dat het aantal kankergevallen onrustbarend zal toenemen.’ Dit is dan een vervulling van de apocalyptische schildering: ‘Er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen’ en ‘zij kauwden hun tong van pijnen en vanwege hun gezwellen’ (Op.16:2,11). Je moet immers letterlijk lezen wat er staat, ook al versta je er verder niet veel van! Een letterlijke vervulling in de zichtbare wereld zal nooit de christen blij maken, maar ook niet de Jood wie immers nog een verdrukking zou wachten zoals hij nog nooit heeft meegemaakt!

We zien verder nog uit naar: ‘ettelijke overstromingen uit de zee’, waardoor ook ons land zal verdwijnen. Dan noemen wij nog: ‘botsingen van de aarde met een planetoïde of een ander hemellichaam.’ Ook komen er nog: ‘de laboranten met hun Dia-experimenten, die de erfelijke eigenschappen radicaal zullen veranderen en misvormen.’ Ook rest voor de mens nog: ‘de atoombom om zichzelf te vernietigen.’ Genoeg om geen oog meer dicht te doen! Het blad ‘Kijk’ eindigt met de bemoedigende mededeling:

 • ‘Een feit is dat de komeet van Halley al sinds de vijfde eeuw voor Christus regelmatig de mensheid schrik heeft aangejaagd. De laatste keer dat hij verscheen, in 1910, bereikte de paniek een hoogtepunt, doordat astronomen meedeelden dat de aarde door de staart van de komeet heen zou gaan. En die staart bevat, zo had men geconstateerd, ‘onvoorstelbare hoeveelheden van het dodelijk gif cyaankali.’

Dit bericht bracht velen tot waanzin. Alleen al in de Verenigde Staten pleegden 225 mensen, die de spanning niet meer konden verdragen, zelfmoord. Degenen die het konden betalen, weken uit naar Japan, Siberië of China, omdat, alweer volgens de geleerden, het gif daar minder gemakkelijk in de dampkring zou kunnen doordringen. Anderen bouwden schuilkelders, die hermetisch afgesloten konden worden. Een Engelsman liet een duikuitrusting aanrukken, zodat hij onder water de bui kon afwachten. Er was ook een groep mensen die helemaal de kop kwijtraakten en, net als Noach, een ark bouwden. In hoeverre die bescherming moest bieden tegen vergiftiging, is nooit duidelijk geworden.

Op het fatale moment, om 4 uur in de ochtend van de twintigste mei, verried een flauw oplichten van de hemel dat de aarde inderdaad door de gevreesde kometenstaart heenging. Daarna vervolgde ze rustig haar weg. Niets aan de hand dus. En ook in 1986 bracht de komeet naar niet de ondergang van de aarde teweeg. Wat dát betreft, kunnen we gerust zijn.

Branham

Branham zag eens een kalenderblok, waarvan de pagina’s vanzelf werden omgeslagen. Bij het jaar 1977 hield dit op, terwijl wij nu al de agenda’s van 2021 gebruiken om onze afspraken te noteren. Branham schreef:

 • ‘In het laatste en zevende visioen hoorde ik een verschrikkelijke explosie. Toen ik om mij heen keek, zag ik over het hele land Amerika niets dan puinhopen, kraters en rook. Op grond van deze visioenen, samen met de snelle veranderingen die over de wereld in de afgelopen 50 jaar hebben plaats gevonden, voorzeg ik – ik profeteer niet – dat deze visioenen alle zullen zijn geschied tegen 1977′. ‘Ik herhaal dat omstreeks 1977 de wereldsystemen zullen komen te eindigen, en het millennium een aanvang zal nemen’.

Wij merken op dat dit ‘voorzeggen’, indien niet uit God, een vorm van waarzeggerij is. Ondanks deze valse profetie heeft Branham ook in Nederland veel aanhangers en houden dezen hem voor een man van God. Niemand weet dag en uur volgens Mattheüs 24:36, ‘ook de engelen van de hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen’. Maar William Marron Branham wist wel het jáár!

Maasbach

Johan Maasbach stelde in een nummer van ‘Nieuw Leven’ de vraag: ‘Wanneer zullen deze dingen gebeuren?’ Het gaat dan over tekens aan zon en maan en sterren en radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding. Het antwoord luidde:

 • ‘Wist u dat 1982 een heel bijzonder jaar zal worden en dat in het hemelruim iets gaat gebeuren dat nooit eerder in onze geschiedenis die wij kennen gebeurd is? In anno 1982 komen alle 9 grote planeten, Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto op één lijn met de zon te staan. Volgens de wetenschap is het zeker dat geweldig grote catastrofen en geweldige aardbevingen zullen plaatsvinden. Onze hemellichamen hebben grote invloed op de aarde, vooral de maan, waardoor eb en vloed ontstaan. Als wij deze dingen weten is het wel zeer belangrijk voor de christen om waakzaam en klaar te zijn, zodat hem die dag niet als een dief in de nacht zal overvallen’.

‘Niemand weet het uur’, maar lees wel je krant naast je Bijbel, liefst één met veel sensationele artikelen, of nog liever Amerikaanse tijdschriften. Zo vertelde Maasbach de volgende canard:

 • ‘In Israël is een nieuw soort aasgier aan het ontstaan. De gewone gier legt slechts één ei, maar dat soort legt er vier. De vermenigvuldiging is dus vier maal zo groot. Deze snelle aanwas is nodig voor Harmágedon, wanneer de lijken der verslagenen moeten worden opgeruimd!’

Maar niet alleen de normale krant is voldoende, men moet ook de stand van de sterren en die van de planeten gaan bestuderen om dag en uur te vinden, of het jaar van de grote ineenstorting. Volgens ‘Nieuw Leven’ moeten wij letten op Rusland, Iran, Ethiopië, Libië, Israël en Amerika, maar verder ook op de conjunctie van de planeten, wat betekent dat twee of meer planeten vanaf de aarde in dezelfde richting worden gezien.

Dan was er nog een andere fatale datum, het jaar 1982. Ook dit hadden wij al eerder in Amerikaanse bladen gelezen, zelfs met de opmerking dat wetenschappers niet geloven dat deze conjunctie enig gevolg voor de aarde zal hebben. Maar dat is niet sensationeel en niet profetisch! Maasbach knoopte aan deze ellende nog een advies vast om toch een geloofspartner van hem te worden en hem te helpen in het verbreiden van het evangelie. Hoe iemand dit kon doen, vindt men elders in dit nummer van ‘Nieuw Leven’. Ik las:

 • ‘U staat in Gods testament. Staat Hij in het uwe? Heeft u God óók zo lief om Hem in uw testament te vermelden?’

U stapt dus dadelijk naar uw notaris en deelt de man mee dat u God wil legateren. Wellicht kijkt hij eerst vreemd op, denkende dat er bij u een schroef loszit. Voor pinkstermensen is echter niets onmogelijk. U antwoordt rustig dat zijn postcode zich in Den Haag bevindt! Men keek angstig uit naar het jaar 1982 en toen op dat moment de schokkende gebeurtenissen verstek lieten gaan, was daar altijd nog het rampjaar 1986. Daarnaast kunnen wij u ook nog attenderen op een ziener uit Sneek, die onlangs profeteerde dat:

 • ‘De grote dag van de glorie van Jezus’ onder handbereik is, namelijk op 17 augustus van dit jaar’.

Wat ons betreft, willen wij met de gemeente te Filadelfia de Heer blijven verwachten. Allereerst willen wij uitzien naar zijn komst in allen die tot het geloof zijn gekomen, dus naar de openbaring van de zonen van God met wie het herstel begint. Wij willen volharden hoewel we vasthouden aan het woord van onze Verlosser, dat niemand de dag of het uur of zelfs het jaar kan bepalen. Deze beslissing heeft de Vader aan zich behouden!