Rome en de Bijbel

De Rooms-Katholieke kerk en de Bijbel

  • ‘Insgelijks spoort de Heilige Kerkvergadering met bijzondere nadruk alle christengelovigen aan om, door veelvuldige lezing van de goddelijke schriften, ‘de alles overtreffende kennis van Christus Jezus’ (Fil.3:8) te verwerven. ‘Want wie de Schrift niet kent, kent Christus niet’  (Hiëronymus, Comm. in Is., Prol: PL 24, 17).

Aldus de Dogmatische Constitutie over de Goddelijke Openbaring, nr. 25, Tweede Vaticaanse Concilie. Wij willen in deze serie de leer van de Rooms-Katholieke kerk leggen naast wat de Bijbel zegt. De lezers kunnen dan zelf uitmaken of er al of niet overeenstemming is tussen beide. Om aan R.K.- lezers tegemoet te komen hebben wij steeds uit de Willibrordvertaling van de Katholieke Bijbelstichting geciteerd. Uit dezelfde Constitutie:

  • ‘Zij dienen te bedenken dat de lezing van de Heilige Schrift samen moet gaan met gebed, om een gesprek te doen ontstaan tussen God en de mens; want ‘tot Hem spreken wij als wij bidden, Hem horen wij als wij Gods woorden lezen’ (S. Ambrosius, De officiis ministrorum 1,20, 88:PL 16,50).’

Wij zijn het daar van harte mee eens. We hopen dan ook, dat u deze artikelen met zijn vele Bijbelteksten zult lezen, zodat Gods Heilige Geest u bereid maakt om in de Bijbel (vooral het nieuwe Testament) de stem van God (en niet die van mensen) te beluisteren en om daarna ook de consequenties uit dat lezen naar Gods Woord te trekken. Wat betreft de leer van Rome hebben wij slechts officiële uitspraken, voornamelijk van het concilie van Trente, geciteerd. Volgens canon 833 van het nieuwe R.K. kerkelijke wetboek, moeten de ambtsdragers van de R.K.- kerk nog steeds de eed afleggen op de ‘Geloofsbelijdenis van Trente’, waarin zij verklaren zich geheel te stellen achter de uitspraken van Trente.

 

Artikelen:

  1. De inrichting van de kerk
  2. Het eeuwige behoud en de heiligenverering
  3. De sacramenten