1. Litanie van onze lieve vrouw

Een impasse

Wie in een gesprek met rooms-katholieken over Maria begint, raakt daardoor meestal in een impasse. De Mariaverering is immers afgoderij? Als men over Maria begint, raakt men het voor de meeste rooms-katholieken allergevoeligste punt aan. Als ze ergens weinig kritiek over kunnen aanhoren, dan is het over ‘de heilige Maagd’ of ‘de Moeder van God, zoals Maria in die kringen meestal genoemd wordt. Als men, als opnieuw geboren en Geestvervulde christen wil getuigen van de heerlijkheid van het Evangelie, is het hek helemaal van de dam en kan men bijna niet meer over Maria praten. Rooms-katholieken beginnen echter wel zelf vaak over Maria: ‘waarom bidden jullie niet tot Maria?’ Om dan het gesprek nog enigszins op gang te houden, kan men zeggen: ‘ja, dat is waar, daar denken we anders over, maar daar kunnen we het een andere keer wel eens over hebben, het gaat toch uiteindelijk om Jezus’. Uiteindelijk zal men toch over de Maria-aanbidding moeten praten. En dat kan men beter maar niet ontwijken, want zachte heelmeesters…

Leer en praktijk

Het is goed om leer en praktijk uit elkaar te houden. Heel de roomse leer probeert men te dekken door het alom bekende gezegde: ‘door Maria tot Jezus’. Dus het gaat toch uiteindelijk om Jezus, ook bij de rooms-katholieken. Dat een ware christen zich met zoiets niet van de wijs af kan en mag laten brengen, hopen we nu aan te gaan tonen. Zowel de rooms-katholieke leer als de roomse praktijken m.b.t. Maria tasten de eer van Jezus Christus in hoge mate aan en maken Zijn genade krachteloos. De ‘leer’ is: door Maria tot Jezus, maar de ‘praktijk’ is, dat men bij Maria blijft staan en niet verder komt. Als de doorsnee rooms-katholiek tot een privégebed komt, grijpt hij negen van de tien keer naar de rozenkrans en dan bidt hij hoofdzakelijk tot Maria. De ‘leer’ is, dat Maria een schepsel is net als wij en dat men God alleen mag aanbidden, maar de ‘praktijk’ is, dat men neerknielt voor Maria om tot haar te bidden, zodat wij niets anders kunnen zeggen dan: dit is afgoderij!

Een duidelijk beeld van de ware situatie over de Maria-aanbidding kan iedereen krijgen, die de St. Jansbasiliek in Den Bosch bezoekt. Achteraan is daar een grote Mariakapel met het beeld van ‘de Zoete Lieve Vrouwe van Den Bosch’. Een zee van honderden en nog eens honderden brandende kaarsen kan men daar elke dag aantreffen met tientallen devote bidders, die geknield liggen voor dat Mariabeeld. Heel de dag door is het daar een komen en gaan. Vooraan in diezelfde kerk is echter de zogenaamde sacramentskapel. De rooms-katholiek gelooft dat Jezus Christus Zelf daar met Lichaam en Ziel werkelijk tegenwoordig is onder de gedaante van brood. In die sacramentskapel staat één kaarsenhouder, die hoogstens vijftien kaarsen kan bevatten en zo nu en dan ziet men daar anderhalve kaars branden voor Jezus, terwijl er zelden iemand neerknielt. Honderden kaarsen en veel aanbidders bij Maria, anderhalve kaars en meestal geen enkele aanbidders bij Jezus. Ziedaar hoe goed de duivelse afleidingsmanoeuvre is gelukt, dank zij de zo mooi schijnende leus: ‘per Mariam ad Jesum’.

Litanie van onze lieve vrouw

Behalve de rozenkrans is het meest gebeden gebed tot Maria de zogenaamde ‘litanie van onze lieve Vrouw’. Daarin wordt Maria aangeroepen in allerlei benamingen, welke ons een juist beeld geven van de plaats, welke de rooms-katholieke kerk aan Maria toebedeeld heeft in Gods verlossing- en reddingplan. Kortheidshalve geven we alleen de aanroepingen van Maria weer, terwijl in de praktijk na elke aanroeping wordt gebeden: ‘bid voor ons’.

 • Heilige Maria (bid voor ons)
 • Heilige Moeder Gods …
 • Heilige Maagd van de maagden …
 • Moeder van Christus …
 • Moeder van de goddelijke genade …
 • Aller-reinste Moeder …
 • Aller-zuiverste Moeder …
 • Ongeschonden Moeder …
 • Onbevlekte Moeder …
 • Minnelijke Moeder …
 • Wonderbare Moeder …
 • Moeder van goede Raad …
 • Moeder van de Scheppers …
 • Moeder van de Zaligmakers …
 • Aller-voorzichtigste Maagd …
 • Eerwaardige Maagd …
 • Lofwaardige Maagd …
 • Machtige Maagd …
 • Goedertierende Maagd …
 • Getrouwe Maagd …
 • Spiegel van de rechtvaardigheid …
 • Zetel van de wijsheid …
 • Oorzaak van onze blijdschap …
 • Geestelijk vat …
 • Eerwaardig vat …
 • Uitnemend vat van Godsvrucht …
 • Geheimzinnige roos …
 • Toren van David …
 • Ivoren toren …
 • Gulden huis …
 • Ark van het Verbond …
 • Deur van de hemel …
 • Morgenster …
 • Behoudenis van de zieken …
 • Toevlucht van de zondaren …
 • Troosteres van de bedrukten…
 • Hulp van de christenen …
 • Koningin van de Engelen .…
 • Koningin der patriarchen …
 • Koningin van de profeten …
 • Koningin van de apostelen …
 • Koningin van de martelaren …
 • Koningin van de belijders …
 • Koningin van de maagden …
 • Koningin van alle heiligen …
 • Koningin zonder vlek van de erfzonde ontvangen …
 • Koningin ten hemel opgenomen …
 • Koningin van de allerheiligste rozenkrans …
 • Koningin van de vrede …
 • Enz. En Zo Voort…

Elke opnieuw geboren christen met het enig gelegd Bijbels Fundament en die de Schriften kent, zal bij het lezen van deze demonenaanbidding veel titels van ‘de Heer Jezus’ tegengekomen zijn, die de Rooms-katholieken echter toepassen op Maria. Het is hieraan onder meer dat men de bron van deze roomse Marialeer en devotie kan leren kennen: de ‘plaatsvervangergeest’. Iedereen die gelooft zoals de Schrift zegt, kán en mág niet onverschillig blijven tegenover deze valse devotie of aanbidding. Iedereen die de Heer Jezus liefheeft, heeft ook de plicht om de rechten van onze Heer te beschermen en om te protesteren tegen elke aanranding van Zijn glorietitels. Titels die Jezus alleen toekomen. We zullen daarom de rooms-katholieke Marialeer uitvoerig uiteen zetten en tegelijkertijd toetsen aan Gods onfeilbare, geschreven Woord, de Bijbel.

Marialogie

Zoals er een theologie is, een leer over God (Theos = God, maar men studeert vandaag over alle ‘goden’ – ook de niet bestaande, maar demonen), zo hebben de rooms-katholieken een Marialogie: een leerstellige verhandeling over Maria. Men kan daar ook als rooms-katholiek niet onverschillig tegenover blijven staan, want verschillende punten zijn ‘De Fide’, zoals dat heet, dat wil zeggen een geloofsleer en zelfs heel nadrukkelijk tot dogma verklaard, zodat zij deze moéten geloven en belijden. Heel deze roomse Marialogie kan men herleiden uit twee fundamentele principes:

 • Maria-deipara, (Maria is de Moeder van God)
 • Maria-mediatrix, (Maria is Middelares van al Gods genaden)

Uit deze beide principes worden dan allerlei voorrechten van Maria afgeleid. Gezien het grote belang, dat rooms katholieken aan dit alles hechten, zullen we aan de hand van deze indeling de Marialogie aan de Bijbel toetsen. Nu zal de roomse theoloog de eerste zijn om toe te geven, dat men in de Bijbel tevergeefs naar steun zal zoeken voor alles wat Rome leert over Maria. De Bijbel bevat ‘slechts vage aanduidingen’, zo geeft men toe. Meer dan in welk ander theologisch traktaat wordt hier dan ook een beroep gedaan op de traditie, een beroep dat wij echter met heel veel redenen beslist hebben afgewezen. Daarom zal alleen de Bijbel hier het beslissende woord over spreken. Achtereenvolgens zullen we de volgende vragen gaan bezien in het licht van de Bijbel:

 • Is Maria de Moeder van God?
 • Is Maria onbevlekt ontvangen en zonder zonden?
 • Is Maria vol van genade?
 • Is Maria altijd maagd gebleven?
 • Is Maria in de hemel opgenomen?
 • Is Maria bemiddelares?

Ik wil uiteindelijk eindigen met een ‘Lofzang op Maria’, om mede op die manier haar eigen profetie in vervulling te doen gaan:

 • ‘Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen’ (Lucas 1:48).