Marialogie

Maria, de moeder van God? De koningin van de hemel? Nee, een sterk vermomde demon.

In de ogen van rooms-katholieken is het protestantisme meelijwekkend kaal en arm, omdat men er de Moeder van Jezus niet vereert. In de ogen van protestanten is die verering van Maria, zoals deze bij de rooms-katholieken plaats heeft een ‘afgoderij’, die aan Jezus Christus evenveel onrecht doet, als de Mis afbreuk doet aan Jezus’ offer aan het kruis. Een opnieuw geboren en met Gods Geest vervulde christen begrijpt niet de grote aandacht, die rooms-katholieken aan Maria geven: Jezus is toch immers de weg, de waarheid en het leven! Niemand kan immers tot de Vader komen dan door Jezus!

Een rooms-katholiek begrijpt maar niet hoe anderen naar Jezus op kunnen zien, terwijl hij de Moeder van Jezus volkomen over het hoofd ziet. Jezus hebben we immers mede aan haar te danken en we komen tot Jezus immers alleen maar door Maria: ‘per Mariam ad Jesum’, door Maria tot Jezus! Er is dus wederzijds onbegrip. Vandaar dat we op dit onderwerp wat dieper in zullen gaan.

Artikelen:

  1. Litanie van onze lieve vrouw
  2. De maagd Maria: moeder van God?
  3. Maria: Ten hemel opgenomen en bemiddelares?
  4. De occulte lofzang op Maria
  5. De madonnacultus