Over andersdenkenden

Men heeft ons meerdere malen gevraagd hoe wij met onze site staan tegenover andersdenkenden. Menen wij het alleen te weten en deugt er verder niemand die onze inzichten niet deelt? Wij willen hier enkele woorden aan wijden.

Het is algemeen bekend dat wij de leer van het Koninkrijk der hemelen verkondigen in navolging van Jezus Christus. De uiteenzettingen hierover brengen veel nieuwe inzichten en perspectieven. Op deze wijze heeft de Heer ons de Vader doen kennen. Hij heeft zo door deze leer de boze geesten ten toon gesteld en ontmaskerd, zodat het voor velen duidelijk werd wie de ware verwekkers van zonde, leugen, gebondenheid en ziekte zijn. Hij heeft ons een weg gebaand naar het hemelse Koninkrijk van God en aangetoond hoe wij deze eigenlijke vijanden van God en van de mens moeten bestrijden. Er kwam een mogelijkheid tot geluk en tot heerlijkheid. Zo werden onze overgeleverde leegtes met een Bijbels georiënteerde geloofsleer aangevuld.

Kritiek

Het is niet te verwonderen dat wij in de loop der jaren veel reacties ontvingen met negatieve kritiek. Meestal waren deze emotioneel geladen en weinigen probeerden onze inzichten vanuit het Woord van God te bestrijden. Hoe kan het ook anders? Al in de eerste eeuw moest de apostel schrijven:

 • ‘Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is. Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons; want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn’ (1 Johannes 2:18,19).

We zijn nu 19 eeuwen verder en het schijnchristendom is nu verder dan ooit afgedwaald van het evangelie wat Jezus predikte. Wij hebben het Bijbelse fundament herontdekt uit Hebreeën 6:1,2, zodat we weer volkomen(!) rechtvaardigen werden en geheel bruikbaar werden voor Gods plan. Daarom voeren wij als wedergeboren en Geestvervulde christenen, argumenten aan die door ons nauwkeurig zijn bestudeerd en wij weerleggen ze in nieuwe artikelen. Daarom:

 • Wie heeft in kerken, kringen, politieke bewegingen en groeperingen (zeg maar 95% van het naamchristelijk erf Nederland) dit fundament wèl bewust in zijn leven gelegd?
 • Wie heeft zich werkelijk bekeerd van zijn dode werken (ook die van de wet)?  
 • Wie heeft de enige enkel goede God leren kennen?
 • Wie heeft zich in opdracht van onze Meester letterlijk laten onderdompelen IN water?
 • Wie is vervolgens – in zijn gebed hierom gevraagd – werkelijk met Gods Heilige Geest vervuld?
 • Wie is daardoor gedoopt in vuur?
 • Wie heeft zich de handen laten opleggen?
 • Wie is met Jezus Christus werkelijk geestelijk opgestaan uit de doden?
 • Wie heeft een werkelijk goed zicht op het eeuwig oordeel?

Wij kunnen u met een gerust hart zeggen: vrijwel niemand! Wie denkt dat hij een via een onbekeerde staat, maar zich toch beroept op de verbondsbelofte met Abraham behouden en uitverkoren is? Wij kunnen ook hier met een gerust hart zeggen: vrijwel niemand! 

Of het fundament ligt er slechts voor 10, 30 of 50%, en/of het is vreselijk verminkt, of men heeft heel belangrijke delen bewust verworpen. Voor Gods plan kijken zij toe vanaf de zijlijn, staan zij zelfs in de weg of hinderen Gods echte kinderen en staan hen naar het leven. Weet wel, we spreken uit decennia ervaring vanuit Rome en de Calvinistische bijbelbelt. Vrijwel heel christelijk Nederland zit nu bij deze 19 eeuwen oude puinhopen van Roomse en Calvinistische rampen. Het is nu zelfs zover dat de heidenen die nog van nature doen wat de wet gebiedt, worden vervolgd door deze zich ‘christelijk’ noemende groeperingen. Wee hen!

Steeds weer willen wij de waarheid en het plan van God met de mens naar voren brengen en de dwaalgeesten ontmaskeren, terwijl wij daarbij proberen de mens zelf los te zien en los te maken van de hem misleidende macht. Daarom schrijven wij op het persoonlijke vlak nooit een boze of kwetsende brief en op beledigingen aan ons adres gaan wij niet in. Na alle jaren die wij in de dienst van de Heer staan, kunnen wij getuigen dat wij geen moeite hebben met andersdenkende gelovigen (zij die ons niet willen vermoorden). Het is jammer wanneer iemand die Jezus als Verlosser heeft aangenomen, in de dwaling verstrikt raakt, want dit is een beletsel voor hem om het doel te bereiken.

Paulus schreef dat wij naar de mannelijke volwassenheid toegroeien, als wij ons aan de waarheid houden. De waarheid die ons de gedachtewereld doet zien, die het mogelijk maakt om volmaakt te worden. De Schrift is ons immers gegeven: ‘Zodat de mens van God volkomen is en tot alle goede werken volkomen is toegerust’ (2 Tim.3:16). Alleen langs de weg van Jezus en volgens zijn methode, dat is door de leer van het Koninkrijk der hemelen, kan een christen gelijkvormig worden aan het beeld van de Zoon van God. Iedere dwaling voert naar de geestelijke dood. In Jacobus 5:19,20 staat:

 • ‘Broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander doet hem terugkeren, weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal redden van de dood en een menigte van zonden zal bedekken.’

De valse leer is immers uit de vader van de leugen en de satan is een mensenmoordenaar vanaf het begin. In verband met de dwaling kan gesproken worden van ‘een zonde tot de dood’ (1 Joh.5:16). Wij moeten voor hen die van de waarheid afdwalen, niet bidden – dat is bezig zijn in de hemelse gewesten en bij hen geen boze leergeesten uitdrijven, want dit deed Jezus ook niet – maar hen proberen te overtuigen van het ware en eeuwige evangelie en hen terecht brengen door Gods heerlijkheid en macht te laten zien (2 Petr.1:3). De waarheid alleen zal de verleugende en misleide broeder vrijmaken van de dwaling. Wij betreuren het als een mens met zijn leer, dat is dus met zijn geloofsinhoud, op het verkeerde pad is. De dwaling moeten wij bestrijden, maar niet de mens. Dit is de wil van God.

Wanneer in ons gezin een van de kinderen de Heer niet dient, snijden wij de natuurlijke banden niet door, want de zoon of de dochter doet ons geen kwaad, maar het benadeelt alleen zichzelf. Als ouders blijven wij van ons kind houden en vragen aan de Heer of Hij het op een of andere manier de ogen wil openen, want ons is het niet meer mogelijk het te overtuigen. Men kan in de zienlijke wereld een kind wel dwingen om naar een samenkomst te gaan, maar men kan het niet forceren om te geloven. Daarom horen wij ook ieder mens, om dezelfde reden vrij te laten om datgene te belijden, wat hij voor waarheid houdt. Wij zijn ook geen oordelaars van een mens, maar zijn wel geroepen om de volle raad van God te prediken en daarbij de dwaling te ontmaskeren.

Nu zal het echter vaak voorkomen, dat een christen zich persoonlijk gekwetst gevoelt, wanneer hij sommige artikelen op onze site leest. Zo’n persoon zal dan veelal op het emotionele vlak vanuit zijn zielenleven reageren. Hij meent immers dat wij hem beledigd òf hem iets misdaan hebben. Een man van God wordt echter niet geïrriteerd of gekwetst door wat anderen schrijven of doen. Een artikel van een andersdenkende zal hij rustig kunnen doorlezen en het voor en tegen van diens argumenten overwegen. Wat men van anderen leren kan, moet men overnemen en de rest weerleggen of naast zich neerleggen totdat men er een betere visie op heeft. Zo bewaart men het juiste klimaat ten opzichte van zijn naaste.

In de praktijk gebeurt het wel dat wij met mensen in aanraking komen, die over God spreken en die de Naam van Jezus belijden en toch hebben wij dan met hen niet het minste contact. Na zo’n ontmoeting zeggen wij wel eens dat zij een andere God hebben dan wij. De evangeliën wijzen ons op het harde feit, dat ‘vrome’ mensen veel over God spraken en toch Jezus probeerden te vermoorden. Dit kwam, óf omdat zij zonder het te weten door boze geesten geïnspireerd werden die hen totaal verleugende, óf omdat zij de demonen graag binnenlieten en hun dwalingen graag aannamen vanwege het strelen van het vrome vlees.  In verband met de eindtijd sprak de Heer dat velen de naam van Jezus zullen gebruiken, dat zij zullen profeteren, wonderen en tekenen doen en dat Hij toch zal moeten zeggen: ‘Ik ken u niet!’

Het is mogelijk dat christenen in hun geestelijke ontwikkeling afgeremd zijn en hierdoor tegen hun plafond zitten. Zij zijn daardoor afgesloten van iedere verdere openbaring. Zij brengen uit hun voorraad alleen maar oude dingen en geen nieuwe. Ook zij bereiken het doel niet, omdat zij niet verder kunnen groeien. Paulus sprak over de vaders, die voor hun tijd de raad van God gediend hadden, maar dat de openbaring verder was gegaan. Toen de apostel Johannes, Jezus had horen prediken en diens boodschap vergeleek met wat Mozes of de andere profeten gezegd en geschreven hadden, moest hij getuigen:

 • ‘Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem van de Vader is, die heeft Hem ons doen kennen’ (Joh.1:18).

Zo staan wij in onze tijd te midden van hen die wel Jezus aangenomen hebben, maar die de leer over de geestelijke wereld niet kennen of willen kennen. Deze immers behelst het nieuwe dat Jezus onderwezen heeft en waarin de Heilige Geest verder onderricht schenkt, maar dat in de loop van de kerkgeschiedenis verloren is gegaan en eeuwen lang verborgen is gebleven. Het is juist die ‘ouderwetse godsdienst’ van de voorvaders die zij belijden als ‘levend geloof’, maar die ons juist afsluiten van de verdere ontplooiing in het Koninkrijk der hemelen.

Als beheerders van Gods koninkrijk, weten wij echter ons geroepen om het meerdere en het hogere opnieuw naar voren te brengen. Het brengt een leer van herstel en opbouw van de totale mens. De gemeente is noodzakelijk als huisgezin van God om door de dienst die ieder bijdraagt, allen harmonisch te doen opgroeien, zodat de veelkleurige wijsheid van God verkondigd wordt tegenover de overheden en de machten in de hemelse gewesten. Wij willen door middel van geestelijke artikelen bijdragen om de gemeenten te voeren op de hoge weg en haar leden los te maken van alle inzichten en leringen die haar aan de aarde gekluisterd houden!