Onze houding t.o.v. kerken

Een lezer mailt ons:

  • ‘Ik wil u vertellen dat ik het helemaal met u eens ben. Ik lees de artikelen al een tijdje, ik ben geestelijk gegroeid sinds ik deze site lees. Ik wijs anderen graag naar uw site, maar sommigen zeggen: nee, want jullie zijn fanatiek tegen de kerk. Anderen moeten het eerst even verwerken. Ook wij zijn de strijd in de hemelse gewesten gaan zien. Onder mijn kennissen zijn mensen die er voor open staan en die het ‘geweldig’ vinden’.

Antwoord

Graag willen we eerst iets zeggen over de opmerking dat wij fanatiek tegenover de kerk zouden staan. Het is alleen maar onze bedoeling om de gedachten van God en de mogelijkheden voor de mens, om deze te realiseren, bekend te maken. Daarom verkondigen wij het evangelie vàn Jezus Christus over het Koninkrijk der hemelen en niet alleen het evangelie óver zijn Persoon.

Ook ontmaskeren wij de talloze dwalingen die sinds de eerste eeuw zijn binnengeslopen door roofgierige wolven en wolken die geen water geven. Wij verbazen ons daarom samen met Johannes met grote verbazing om de hoer aan de vele wateren, die hij zag. Wij zien de realiteit van deze hoer iedere dag om ons heen en de uitwerkingen van haar zijn verschrikkelijk.

Nu is er verschil in kerken en gemeenschappen die zich christelijk noemen. Vele belijden het verzoenend lijden en sterven van Jezus Christus en de schuldvergeving die erop volgt. Zij zetten dus een enkele stap op het goede pad, maar loochenen al de mogelijkheden en de rijkdom van genade, die de Vader openbaren wil om voort te gaan op de weg van de verlossing en op te groeien tot het doel, namelijk de geestelijke volwassenheid en volmaaktheid.

Zij weigeren het Bijbels Fundament te prediken en te praktiseren en staan hier zelfs vijandig tegenover. Zij verwerpen daarmee de enige Grondlegger van dit Fundament, Jezus Christus en zulke denominaties noemen we daarom schijn- of nepkerken. Zij vormen het grote Babylon dat waarheid vermengd met talloze leugens en dit al 19 eeuwen lang. Deze schijnkerken en groeperingen tooien zich wel met de naam ‘christelijk’, maar in woord en in daad loochenen zij het evangelie van Jezus Christus dat een getuigenis van de waarheid is. Zij verdraaien en ontluisteren het.

Denk ook aan het horizontalisme en aardse in veel kerken en kringen, dat de aandacht vestigt op de zienlijke wereld. Bijvoorbeeld op de derde wereld, het overdreven goedpraten en volop uitnodigen van de dodencultus bij uitstek, islam en op het land Israël. Dit wijkt af van het bedenken van de dingen die boven zijn (Col.3:10) en voert steeds verder naar afgoderij en afgrond (Fil.3:2). Met zulke organisaties en kringen hebben wij geen enkel punt van contact.

Onze site is voor deze schijnkerken daarom een steen waaraan men zich stoot en voor de oprechte naar God zoekenden een verademing en een herkenning van een nog goed werkend geweten. De keus is dus aan de bezoeker en niet aan ons. Wij verkondigen het eeuwig evangelie en ontmaskeren de massa’s dwalingen, die geïnspireerd zijn door satan en zijn demonen.