Het grote Babylon

  • ‘Volk van Babel, je woont tussen grote rivieren, te midden van grote rijkdommen, maar je einde is gekomen, je levensdraad wordt doorgesneden’ (Jer.51:13)

Ook de profeet Jeremia hield zich al bezig met de valse schijnkerk. In vers 7 van dit hoofdstuk kunnen wij lezen:

  • ‘Babel was een gouden beker in de hand van de Heer, een beker die de hele wereld dronken voerde. Alle volken dronken van de wijn, daardoor zijn ze zo waanzinnig’.

De contouren van Babylon zien wij in snel tempo opstijgen in onze dagen. (Naam)christenen zijn allang niet meer verbaasd omdat de afval zo geleidelijk gaat. Zij merken het niet. Wel horen zij dat in de laatste tijd menig gelovige zijn traditionele kerk verlaat, omdat deze stenen voor brood ontvangt. Nu heeft Babylon veel buitenwijken en ook alle soorten evangelische gemeenten moeten op hun hoede zijn. De geest van de antichrist dringt in veel schijnkerken- en kringen door. Maar we zien ook dat er een grote scheiding gaat komen en dat de oprecht zoekende christenen het erg moeilijk krijgen in hun nepkerken. Velen trekken uit. Hoe kan men ook in een kerk blijven waar volop vermenging is met de dingen van deze wereld. God doet in onze dagen een laatste oproep: ‘Steek tegen Babels muren de strijdvaan op!’ Babylon is de valse en zedeloze kerk. Het is de grote hoer, die zit aan veel waterstromen.

Water boven en water beneden het uitspansel

Nu is er water boven het uitspansel en water beneden het uitspansel. Genesis 1:6 spreekt over het water boven het uitspansel (boven de hemel). Water duidt het woord aan. Jezus heeft een stem als van vele wateren. In onze dagen is men in veel kerken bezig het Woord van God (het water boven het uitspansel) krachteloos te maken door het te vermengen met het water van beneden het uitspansel. De vele wateren, waar deze hoer aan zit, zijn niets anders dan leringen van deze aarde. Het is de eigendunkelijke godsdienst van mensen met hun leringen en inzichten. Ze maken het Woord van God daardoor krachteloos. Ze hebben het tot slijk gemaakt en zo gelegd op de ogen van de mensen. Dat was het beeld van het volk Israël in Jezus’ dagen op aarde. Toen Hij de blindgeborene slijk op de ogen aanbracht, beeldde Jezus daarmee de blindheid uit van de godsdienstige wereld van Zijn dagen. Speeksel uit de reine mond van Jezus vermengd met het stof van de aarde. Het wordt slijk. Alleen de wateren van Silóam (het water van boven het uitspansel) kunnen het slijk wegspoelen, zodat de blindheid opgeheven wordt. Jesaja schrijft in hoofdstuk 8: 6,7:

  • ‘Omdat dit volk geen vertrouwen meer heeft in het kabbelende water van Silóam, zal de Heer de koning van Assyrië en zijn geweldige legermacht over hen uitstorten als de grote watermassa’s van de Eufraat: ze zullen buiten hun oevers treden en over alles heen stromen’.

Zo zal alle valse en vermengde godsdienst omkomen en verdrinken in de eigen wateren. De Wereldraad van kerken is een teken aan de wand. Het hedendaagse Rome is een teken aan de wand. Allemaal gewogen en te licht bevonden. Wie trekt uit Babel voordat het te laat is? Tegen de apostel Johannes op Patmos wordt gezegd: ‘De waterstromen die je zag, waar de hoer aan zit, zijn vele landen en volken en stammen.’ Een beeld van de godsdienstige volkenzee, dronken gemaakt en verdwaasd door leringen en geboden van mensen, die afbreuk hebben gedaan aan de zuivere woorden van God. Babylon is een onreine nepkerk. De zonden van Sodom en Gomorra worden er gevonden. De valse kerk heeft een geheimenis: Babylon, moeder van de hoeren van de gruwelen van de aarde (Op.17). De zonde wordt bij de wet geregeld en seksuele afwijkingen worden regeringen gelegaliseerd (doorgeslagen homo- en pedofilie alsook polygamie en genderneutraliteit) onder het mom van ‘goddelijke liefde’ en ‘we willen niet oordelen’. Zo wordt Gods Woord krachteloos gemaakt. Wat veel predikanten godsdienst noemen is niets anders dan humanisme.

Omdat men geen zuiver begrip van de goddelijke liefde heeft, ontstaat al het syncretisme. Men wil ‘eenheid’ maken. Dan wil men ‘kerkdagen’ houden en de dialoog met allerlei soorten christenen op gang brengen: gereformeerden, roomsen, hervormden, Luthersen, enz. Mooie woorden kunnen we dan beluisteren, zoals: samen op weg, samen kerk zijn, samen op zoek naar de waarheid. Wat willen al die mensen vinden? Wie zoekt zal vinden. Jezus is de Waarheid, maar willen ze de waarheid wel vinden? Zo moet de ‘eenheid’ tot stand gebracht worden door menselijke inspanning. Door mensen die in menig opzicht slijk op hun ogen hebben. Er is maar één goede vredesbeweging en die is er in het Bloed van het Lam. Eenheid kan men niet maken, die wordt geboren. Daarom zegt Jezus:

  • ‘Wat geboren is uit een mens is menselijk en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden!’ (Joh.3:6,7).

Wat is het heerlijk dat Jezus de Doper is met Heilige Geest en ons hart een bron kan zijn, waaruit stromen van levend water (water van boven het uitspansel) vloeien! We weten dat er mensen zijn die van zulke dingen zeggen: vrome, ouderwetse Bijbeltaal. Diep in hun hart moeten ze niets hebben van de volheid van Gods Heilige Geest. Hoogstens bidt men nog om de ‘verlichting met de Heilige Geest’. Jezus Christus biedt al deze mensen ogenzalf aan. Om hun oogleden te bestrijken, zodat zij mogen zien (Op.3:18). Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt!