Geloofsinvulling…

Voorjaarsconventie 2017

Wel eens gehoord van de ‘Charismatische werkgemeenschap Nederland’? Volgens hun site CWN moeten we daar het volgende onder verstaan: De CWN is een werkgemeenschap van christenen van alle leeftijden, afkomstig uit verschillende tradities, kerken en gemeenten die met elkaar zoeken naar vernieuwing, verdieping en verbreding van hun persoonlijk en gemeenschappelijk christen zijn, met een bijzondere aandacht voor (het werk van) de heilige Geest. Een tijdje geleden las ik op deze site een reactie van een rooms-katholiek lezer:

  • ‘Na lange aarzeling hier een mail over een pijnlijk onderwerp, dat verband houdt met de dienst van de genezing. Zelf ben ik meer dan eens geconfronteerd met het geval dat een hulpverlener met een zieke bidt, die een andere geloofsinvulling heeft dan de hulpverlener en dat dit tot moeilijkheden leidt.’

Het volgende voorbeeld is het meest sprekend:

  • ‘Een fundamentalistisch ingesteld reformatorisch christen bidt bij een R.K. zieke en begint dan te vertellen dat het kruisbeeld, Mariabeeld en andere devotionalia eerst weg moeten omdat anders contact met de Heer onmogelijk is. Voor een empathisch bewogen mens hoeven we hier niet veel aan toe te voegen. Voor de zieke ontstaat een gewetensconflict of misschien zelfs een paniektoestand. Mij is een geval bekend waar alle devotionalia werden weggestopt als de hulpverlener werd verwacht, om ze direct daarna weer te installeren. Een ander moest eerst een kruisje afdoen. Mildere gevallen bestaan uit de vraag om de hoogmoed van je kerk te belijden of een smalende opmerking wanneer een devotie ter sprake komt. Is hier, naast tekort aan liefde en empathie (invoeling), ook de onwetendheid met de spiritualiteit van de ander niet de oorzaak? Alle echte christenen lijden onder de verdeeldheid van Christus’ lichaam, dat een voortdurende pijn is. Maar Jezus’ gebed van Joh. 17 zal door de Vader worden verhoord.’

Geëindigd wordt met de opmerking:

  • ‘Zouden er onder ons, zo vraag je je af, mensen zijn die moeite hebben om met een vrome Jood tot de God van de Thora te bidden zónder de naam van Jezus te noemen? Hij staat er dan vast glimlachend bij.’

Onze reactie

De dienst van de genezing berust op geloof. Geloof is een eigenschap van de menselijke geest. De vraag is echter: waarop richt iemand zijn geloof? Wat pakt hij in geloof aan? Of zoals de schrijver hier zegt: wat is zijn geloofsinvulling? Men heeft hier met een nieuw woord te doen, dat je ook wel eens tegenkomt in de uitdrukking: levensinvulling. Het staat echter niet in ons woordenboek, zelfs niet in het ‘Signalement van nieuwe woorden’. Ik zou ‘geloofsinvulling’ willen weergeven door ‘geloofsaanvaarding’. Wanneer de apostel spreekt over één geloof, betekent dit dus dat men dezelfde ‘geloofsinvulling’ heeft. Nu gaat het er alleen over of iemand de waarheid aangrijpt of deze vermengt met dwaling of leugen. Wanneer hij dit laatste doet en dan samen gaat bidden met christenen van een andere geloofsaanvaarding, zullen er moeilijkheden moeten komen.

In de charismatische beweging zoekt men de eenheid niet in de ‘geloofsinvulling’ maar in het hebben van enkele gemeenschappelijke ervaringen.  Bijvoorbeeld het spreken in talen, sites opzetten naar tientallen, verschillende ‘geloven’ of in de genezing van zieken. Een bekende kreet die de lading moet dekken is: ‘Eenheid in verscheidenheid’. Daarmee wordt echter geen enkele eenheid tot stand gebracht. Wanneer de Heer in Johannes 17 spreekt over eenheid, bedoelt Hij een eenheid in denken, die naar het herstel van alle dingen leidt. Zo denkt de Zoon als de Vader en Hij spreekt als de Vader en Hij doet wat Hij de Vader ziet doen. God is één en Jezus is één (Hebr.1:1,2). Christus heeft ons geleerd dat wij de waarheid alleen kunnen verstaan, als wij de dingen bedenken die boven zijn en niet die op de aarde zijn (Col.3:2). Wij worden opgeroepen te geloven en te bedenken wat waar is en wat reëel is in twee dimensies.

Het probleem van deze charismatische clubjes is, dat een reformatorisch christen gaat bidden met een rooms-katholiek of misschien wel met een Jood, of misschien ook wel andersom? Deze mensen verschillen in geloofsinhoud. Een zieke heeft een crucifix in de handen en zijn geloof is hiermee occult gebonden. De reformatorische christen verfoeit dit voorwerp en beschouwt het als occult, dat is verbonden met het rijk van de duisternis of hij spreekt misschien over ‘vervloekte afgoderij’. Deze mensen zijn niet één van hart of één van gevoelens. Kunnen zij dan eendrachtig iets begeren, of verwachten dat aan hun gebed kracht wordt toegevoegd, zoals Jacobus 5:15 opmerkt. God staat achter het woord van de waarheid en een verdeeld hart of verdeelde harten moeten niet menen iets van de Heer te kunnen ontvangen (Jac.1:7,8).

Een frappant voorbeeld van innerlijke verdeeldheid is het bidden met een Jood, waarbij de naam van Christus niet genoemd mag worden, terwijl de Heer zegt:

  • ‘Wie de Zoon niet heeft, heeft ook de Vader niet’.

Er is maar één Naam onder de hemel gegeven, waardoor wij in waarheid kunnen worden behouden of genezen. Ik vraag mij af hoe een wedergeboren Christen met een Bijbels Fundament tot zulke uitspraken kan komen.